Zamówienie Nr 01/Fn/2009 z dnia 2009-08-13 - na wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy - zmiana siwz(2)

Data wydania 2009-08-13
Numer 01/Fn/2009
Tytuł na wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy - zmiana siwz(2)
Suwałki, 13.08.2009 r.
01/Fn/2009
Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 13 345 000,00 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta na rok 2009 oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 
 
            Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, iż wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które Zamawiający udzielił następujące odpowiedzi i wyjaśnienia:
 
1.      Czy jest możliwa zmiana stawki bazowej z WIBOR 1M na WIBOR 3M?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
 
2.      Czy jest możliwa zmiana płatności odsetek zarówno w okresie uruchamiania kredytu jak spłaty na płatność odsetek kwartalną na ostatni dzień kwartału.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
 
3.      Czy w punkcie 17.1 załączonej umowy kredytowej można zmienić Regulamin Udzielania Kredytów w Banku na Ogólne Zasady Kredytowania?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
 
4.      Czy konieczne jest przedstawienie załącznika nr 4 do oferty? Naszym zdaniem wykonanie elementów objętych tym załącznikiem będzie oznaczało naruszenie tajemnicy bankowej przewidzianej w przepisach art. 104 prawa bankowego.
       Zgodnie z pkt 6.1.9) SIWZ wymaganym dokumentem jest Załącznik nr 4 tj. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem kwoty kredytu i daty ich wykonania (udzielenia kredytu) wg załącznika Nr 4 do SIWZ oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 5.1.2. SIWZ;
       Spełnieniem warunku określonego w pkt 5.1.2. SIWZ jest zrealizowanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługi w zakresie udzielenia kredytów o wartości kredytu co najmniej 5.000.000,00 zł każdy na okres kredytowania (spłaty kredytu) nie krótszy niż 5 lat oraz  udokumentowanie że zostały wykonane należycie.
        Załącznik nr 4 jest dokumentem wymaganym i koniecznym dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców zainteresowanych udziałem w niniejszym postępowaniu warunku określonego w pkt 5.1.2. SIWZ. W interesie Wykonawców zainteresowanych udziałem w niniejszym postępowaniu jest złożenie oferty z zachowaniem tajemnicy bankowej o której mowa w art. 104 ustawy Prawo bankowe (np. poprzez zastosowanie procedur określonych w art. 104 ust. 3 cytowanej ustawy).
 
5.      Czy zamawiający dopuszcza zmiany w przedstawionym projekcie umowy kredytowej w pkt. 22 poprzez dopisanie na końcu: „oraz ustawy z dnia 29.08.1977r. prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
 
6.      Czy zamawiający dopuszcza w pkt. 7.1. umowy kredytowej (załącznik nr 6A) wykreślenia „oraz 365 dni w roku (ACT/365)”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
 
7.      Jaki cel przyświecał wprowadzeniu pkt 10 umowy kredytowej (załącznik nr 6A).
       Pkt 10 Załącznika nr 6A – Umowy kredytowej został wprowadzony w celu uregulowania w sposób bezsporny kwestii potrącania ewentualnych kosztów, opłat i podatków z płatności Kredytobiorcy na rzecz Banku w szczególności tych do których Zamawiający (kredytobiorca) byłby zobowiązany przez przepisy prawa oraz wpływy tych potrąceń na kwotę należną Bankowi.
 
 
 
            Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że:
- anuluje dotychczasową treść pkt. 18.2.b) Załącznika nr 6A do SIWZ – Umowy Kredytowej i dokonuje modyfikacji:
Pkt 18.2.b) Załącznika nr 6A do SIWZ – Umowy Kredytowej po zmianach otrzymuje brzmienie:
„18.2.b) jeżeli dla Kredytobiorcy :
Miasto Suwałki
Urząd Miejski w Suwałkach
Wydział Finansowy
ul. Adama Mickiewicza 1
16-400 Suwałki
tel.: + 48 87 562 80 00
fax: + 48 87 566 30 98”
 
- anuluje dotychczasową treść pkt. 34.5) SIWZ i dokonuje modyfikacji:
Pkt 34.5) SIWZ po zmianach otrzymuje brzmienie:

 

„34.5) pytania należy kierować na adres:

Urząd Miejski w Suwałkach
Wydział Finansowy
ul. Adama Mickiewicza 1
16-400 Suwałki
fax nr 087 566 30 98”
 
- anuluje dotychczasową treść pkt. 2 Załącznika nr 1 do SIWZ – Oferta do zamówienia publicznego i dokonuje modyfikacji:
Pkt 2 Załącznika nr 1 do SIWZ – Oferta do zamówienia publicznego po zmianach otrzymuje brzmienie:

 

„2. Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Tabelą Obliczenia Ceny Zamówienia za:

- wartość netto (na podstawie tabeli obliczenia ceny stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ),
w wysokości: ................................................ złotych
(słownie………………………………………………………………………………..….…..…………. ).
- należny podatek VAT wynosi ............... % tj. ............................... złotych
(słownie:........................................................................................................................................).
- cenę brutto................................. złotych
(słownie:.......................................................................................................................................)
przy czym:
- prowizja od kwoty udzielonego kredytu wynosi ........%
(słownie:.............................................................................................)
- marża wynosi ............ %
(słownie: ............................................................................................)
- WIBOR 1M przyjęty dla obliczenia ceny oferty z dnia 01.06.2009 r. wynosi 4,0100 %.”
 
 
            Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy uwzględnić je w składanej ofercie.
 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-08-13

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-08-13

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-08-13