Zamówienie Nr 01/Fn/2009 z dnia 2009-07-28 - Przetarg nieograniczony na wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy- odpowiedź na zapytanie

Data wydania 2009-07-28
Numer 01/Fn/2009
Tytuł Przetarg nieograniczony na wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy- odpowiedź na zapytanie
Suwałki, 28.07.2009 r.
01/Fn/2009
Szanowni Państwo
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 13 345 000,00 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta na rok 2009 oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 
 
Zamawiający, na podstawie art 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje, iż wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 
1.      Czy zamawiający dopuszcza zmiany w przedstawionym projekcie umowy kredytowej? W szczególności:
a)      czy możliwe będzie w punkcie 4.2 Umowy zastąpienie punktu „13.3” punktem „13”?
Odpowiedź: Tak, forma zabezpieczenia spłaty kredytu i warunki wypłaty określa pkt „13” projektu Umowy.
 
b)      czy możliwe jest wykreślenie punktu 16.3 umowy jako niekorzystnego dla Banku, zwłaszcza w sytuacji, gdy Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z kredytu bez żadnych opłat na rzecz Banku (nierówność stron w umowie)?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
 
c)      Czy w punkcie 15 Zamawiający dopuszcza zmianę kolejności spłat, ustawiając je w odwrotnej kolejności w stosunku do zaproponowanej?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
 
d)      Czy w punkcie 7.1 lit. b zamiast zapisu „do końca każdego kwartału” może Zamawiający wpisać „14 dni po zakończeniu każdego kwartału”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w projekcie umowy.
 
e)      Czy zamawiający akceptuje wprowadzenie do Umowy załącznika o poddaniu się egzekucji, według wzoru przygotowanego przez Bank?
Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje wprowadzenia do umowy ww. załącznika.
 
2.      Czy przed podpisaniem umowy, po rozstrzygniętym przetargu, Zamawiający udostępni Bankowi, który wygra przetarg poniższe dokumenty:
a)      dotyczące wyboru Prezydenta Miasta i powołania Skarbnika,
b)     zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z płatnościami, nie starszymi niż 1 miesiąc.
Odpowiedź: Tak, po rozstrzygniętym przetargu, na życzenie Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zamawiający udostępni wyżej wymienione dokumenty.
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2009-07-30

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2009-07-30

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2009-07-30