Zamówienie Nr 04/ZBM/2009 z dnia 2009-04-23 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 10.04.2009 roku

Data wydania 2009-04-23
Numer 04/ZBM/2009
Tytuł Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 10.04.2009 roku
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU OFERTY
 
            Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku   przetargu nieograniczonego z dnia 10 kwietnia 2009 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 68512-2009 z dnia 19.03.2009 roku na :
ZADANIE I - docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku z regulacją hydrauliczną instalacji c.o i c.w.u w budynku przy ul. Skłodowskiej 8 w Suwałkach.
ZADANIE II - wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w 5 komunalnych lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Skłodowskiej 8 w Suwałkach.
 
W zakresie Zadania I wpłynęły następujące oferty :
Oferta Nr 1 :   Zakład Usług Budowlanych Jerzy Witold Gober 
                       ul. Lityńskiego 15/4 16-400 Suwałki
Cena ofertowa brutto 180 349,59 zł słownie złotych: sto osiemdziesiąt tysięcy
                                              trzysta czterdzieści dziewięć złoty 59/100                                                                                         
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : do 31.08.2009 roku.
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 2 : Firma Budowlano-Handlowa „GIPS-BUD” Lech Hołownia
                     ul. Pułaskiego 81A/45 16-400 Suwałki
Cena ofertowa brutto : 193 915,64 zł słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt trzy
                                                              tysiące dziewięćset piętnaście złoty 64/100
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : do 31.08.2009 roku.
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 3: Centrum Pokryć Dachowych „DACH-POL” Piotr Racis
                     ul. Gen. Wł.   Sikorskiego 2 16-400 Suwałki
 
Cena ofertowa brutto : 217 000,00 zł słownie złotych: dwieście siedemnaście tysięcy
 
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : do 31.08.2009 roku.
Termin płatności faktur : 21 dni
 
 
Oferta Nr 4: REM-BUD” I . Butkiewicz i wspólnicy s.j. ul. Sejneńska 57 16-400
                      Suwałki
 
Cena ofertowa brutto : 207 377,68 zł słownie złotych: dwieście siedem tysięcy
                                                                 trzysta siedemdziesiąt siedem złoty 68/100
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : do 31.08.2009 roku.
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 5 :Przedsiębiorstwo Usługowo –Handlowe „SOFIX” Stanisław Sofiński
                    ul. Chopina 20 16-400 Suwałki
 
Cena ofertowa brutto : 207 377,68 zł słownie złotych: dwieście siedem tysięcy
                                                            trzysta siedemdziesiąt siedem złoty 68/100
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : do 31.08.2009 roku.
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 8 :Budownictwo Ogólne „Ladziński” Bartosze 35 19-300 Ełk
 
Cena ofertowa brutto : 165 917,32 zł słownie złotych: sto sześćdziesiąt pięć
                                                          tysięcy dziewięćset siedemnaście złoty 32/100
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : do 31.08.2009 roku.
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 9 :BENET Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 6A/11 15-667 Białystok
 
 
Cena ofertowa brutto : 193 140,52 zł słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt trzy
                                                                              tysiące sto czterdzieści złoty 52/100
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : do 31.08.2009 roku.
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z rozdziałem XVIII SIWZ jest cena zamówienia – 100%.
Zamawiający do realizacji zamówienia wybrał ofertę Nr 8złożoną przez  Budownictwo Ogólne „Ladziński” Bartosze 35, 19-300 Ełk..
 
Uzasadnienie wyboru :
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Najkorzystniejsza oferta pod względem uzyskanej oceny punktowej.
 
 
W zakresie Zadania II wpłynęły następujące oferty :
Oferta Nr 1 :   Zakład Usług Budowlanych Jerzy Witold Gober 
                         ul. Lityńskiego 15/4 16-400 Suwałki
Cena ofertowa brutto 9 574,86 zł słownie złotych: dziewięć pięćset
                                                                siedemdziesiąt cztery złote 86/100                                                                                         
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : do 31.07.2009 roku.
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 4: REM-BUD” I . Butkiewicz i wspólnicy s.j. ul. Sejneńska 57
                    16-400 Suwałki
 
Cena ofertowa brutto : 10 898,35 zł słownie złotych: dziesięć tysięcy osiemset
                                                                         dziewięćdziesiąt osiem złoty 35/100
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : do 31.07.2009 roku.
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 6 : Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo-Handlowe „ATMA”
                      Sp. z o.o.16-400 Suwałki Ul. Bakałarzewska
 
Cena ofertowa brutto : 6  974,35 zł słownie złotych: sześć tysięcy dziewięćset
                                                                         siedemdziesiąt cztery złote 35/100
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : do 31.07.2009 roku.
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 7 : Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „DABOR” Radosław   
                     Truszkowski 16-400 Suwałki Ul. Pułaskiego 63
 
Cena ofertowa brutto : 7 277,00 zł słownie złotych: siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złoty

                                                                                    

Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 24 ust 4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Oferta Nr 9 :BENET Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 6A/11 15-667 Białystok
 
Cena ofertowa brutto : 11 606,70 zł słownie złotych: jedenaście tysięcy sześćset sześć złoty 70/100
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : do 31.07.2009 roku.
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z rozdziałem XVIII SIWZ jest cena zamówienia – 100%.
Zamawiający do realizacji zamówienia wybrał ofertę Nr 6 złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo-Handlowe „ATMA” Sp. z o.o.. 16-400 Suwałki Ul. Bakałarzewska
 
 
Uzasadnienie wyboru :
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Najkorzystniejsza oferta pod względem uzyskanej oceny punktowej.
 
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
 
 
 
Suwałki dnia 20.04.2009 r.                                                                                  

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2009-04-23

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2009-04-23

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2009-04-23