Zamówienie Nr 03/ZBM/2009 z dnia 2009-04-21 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na ZADANIE I - docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku z regulacją hydrauliczną i przebudową instalacji c.o w budynku przy ul. Kościuszki 91A w Suwałkach. ZADANIE II - wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w 24 komunalnych lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Kościuszki 91A w Suwałkach.

Data wydania 2009-04-21
Numer 03/ZBM/2009
Tytuł Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na ZADANIE I - docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku z regulacją hydrauliczną i przebudową instalacji c.o w budynku przy ul. Kościuszki 91A w Suwałkach. ZADANIE II - wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w 24 komunalnych lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Kościuszki 91A w Suwałkach.
 
 
OGŁOSZENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU OFERTY
 
 
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku   przetargu nieograniczonego z dnia 08 kwietnia 2009 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 63190 – 2009 z dnia 16.03.2009 roku na :
ZADANIE I - docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku z regulacją hydrauliczną i przebudową instalacji c.o w budynku przy ul. Kościuszki 91A w Suwałkach.
ZADANIE II - wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w 24 komunalnych lokalach mieszkalnych ( 74 szt. okien i 17 szt. drzwi balkonowych) w budynku przy ul. Kościuszki 91A w Suwałkach.
 
W zakresie Zadania I wpłynęły następujące oferty :
 
Oferta Nr 1 : BENET Sp. z o.o. 15 - 667 Białystok, ul. Sikorskiego 6A/11
 
Cena ofertowa brutto : 415 941,80 zł słownie złotych: czterysta piętnaście tysięcy
                                                                          dziewięćset czterdzieści jeden 80/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 31.08.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 2 : Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „LOBUD” Leszek Ostrowski
                       16 – 400 Suwałki, ul. Olszowa 11
Cena ofertowa brutto : 421 661,81 słownie złotych: czterysta dwadzieścia jeden 
                                                                tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden 81/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 31.08.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 3 : Zakład Remontowo – Budowlany Instalacje Elektryczne, Sanitarne i
                     C.O. Zefir Marian Nowikowski, 16 - 420 Raczki, ul. 1- go Maja 42
 
Cena ofertowa brutto : 437 441,78 zł słownie złotych: czterysta trzydzieści siedem
                                                                  tysięcy czterysta czterdzieści jeden 78/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 31.08.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
 
Oferta Nr 4 : Zakład Usług Budowlanych Jerzy Witold Gober
                       16-400 Suwałki, ul. Lityńskiego 15/4
 
Cena ofertowa brutto : 434 059,26 zł słownie złotych: czterysta trzydzieści cztery
                                                                             tysiące pięćdziesiąt dziewięć 26/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 31.08.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 7 : REM-BUD I. Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna
                     16 - 400 Suwałki, ul. Sejneńska 57
 
Cena ofertowa brutto : 461 664,50 zł słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt jeden
                                                                tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery 50/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 31.08.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 8 : Przedsiębiorstwo Usługowe – Handlowe SOFIX Stanisław Sofiński
                     Ul. Chopina 20, 16-400 Suwałki
 
Cena ofertowa brutto : 499 883,57 zł słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt 
                                                dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy 57/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 31.08.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 9 : Budownictwo Ogólne Andrzej Ladziński
                       Bartosze 35, 19 – 300 Ełk
Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 24 ust 4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
Oferta Nr 11 : Centrum Pokryć Dachowych DACH-POL Piotr Racis
                     Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2, 16-400 Suwałki
 
Cena ofertowa brutto : 481 440,86 zł słownie złotych: czterysta osiemdziesiąt jeden
                                                                  tysięcy czterysta czterdzieści  86/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 31.08.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt XVIII SIWZ jest cena zamówienia – 100%.
Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia w Zadaniu I ofertę Nr 1 złożoną przez BENET Sp. z o. o. 15 – 667 Białystok, ul. Sikorskiego 6A/11
 
Uzasadnienie wyboru :
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Najkorzystniejsza oferta pod względem uzyskanej oceny punktowej.
 
 
W zakresie Zadania II wpłynęły następujące oferty :
Oferta Nr 1 : BENET Sp. z o.o. 15 - 667 Białystok, ul. Sikorskiego 6A/11
 
Cena ofertowa brutto : 59 275,70 zł słownie złotych: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
                                                                          dwieście siedemdziesiąt pięć 70/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 31.07.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 4 : Zakład Usług Budowlanych Jerzy Witold Gober
                       16-400 Suwałki, ul. Lityńskiego 15/4
 
Cena ofertowa brutto : 51 164,50 zł słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy
                                                                          sto sześćdziesiąt cztery 50/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 31.07.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 5 :Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane DABOR
                     Radosław Truszkowski 16-400 Suwałki, ul. Pułaskiego 63
Cena ofertowa brutto : 50 633,65 zł słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy sześćset
                                                                          trzydzieści trzy 65/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 31.07.2009 rok

Termin płatności faktur : 21 dni

Oferta Nr 6 :Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo -Handlowe ATMA Sp. z o.o.

                      16-400 Suwałki, ul. Bakałarzewska 21C
 
Cena ofertowa brutto : 51 731,22 zł słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy
                                                                      siedemset  trzydzieści jeden 22/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 31.07.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 7 : REM-BUD I. Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna
                     16 - 400 Suwałki, ul. Sejneńska 57
Cena ofertowa brutto : 58 991,68 zł słownie złotych: pięćdziesiąt osiem tysięcy
                                                            dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden 68/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 31.07.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 10Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TOREL Sp. z o.o.
                        16-300 Augustów, ul. Wypusty 72
Cena ofertowa brutto : 49 627,95 zł słownie złotych: czterdzieści dziewięć tysięcy
                                                            sześćset dwadzieścia siedem 95/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 31.07.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 12Zakład Ogólnobudowlany Wiesław Zieliński
                       ul. Zastawie 8, 16-400 Suwałki
Cena ofertowa brutto : 67 493,17 zł słownie złotych: sześćdziesiąt siedem tysięcy
                                                            czterysta dziewięćdziesiąt trzy 17/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 31.07.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt XVIII SIWZ jest cena zamówienia – 100%.
Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia w Zadaniu II ofertę Nr 10 złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TOREL Sp. z o.o., 16-300 Augustów, ul. Wypusty 72.
 
Uzasadnienie wyboru :
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Najkorzystniejsza oferta pod względem uzyskanej oceny punktowej.
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
 
Suwałki dnia  21.04.2009 r.                                                                                 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki-Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2009-04-21

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2009-04-21

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2009-04-21