Zamówienie Nr 01/AGP/2009 z dnia 2009-04-20 - Konkurs architektoniczny na koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach - wyjaśnienia zapisów regulaminu

Data wydania 2009-04-20
Numer 01/AGP/2009
Tytuł Konkurs architektoniczny na koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach - wyjaśnienia zapisów regulaminu

 

Suwałki, dnia 20 kwietnia 2009 r.

AGP-I-341-1/09
 
 

Dotyczy: postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu architektoniczno – budowlanego jednoetapowego (zgodnie z art. 117 ustawy Prawo Zamówień publicznych.

 

Zadanie: “Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach” ogłoszony 30 marca 2009 r.

 

Gmina Miasto Suwałki, działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), udziela odpowiedzi na pytanie postawione w piśmie z dnia 17.04.2009 r. przez jednego z Wykonawców.

 
Treść pytania nr 1:
 

“...proszę o wyjaśnienie nieścisłości zawartej w Rozdziale IV pkt.3 lit.b Regulaminu konkursu:

a) warunek potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń oraz wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania konkursowego, a jeśli okres ich działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na sporządzeniu projektu budowlanego obiektu określonego w Rozdziale III pkt. 1 lit. e, zostanie spełniony, gdy wykaże to przynajmniej jeden z Uczestników występujących wspólnie;

Rozdział III pkt 1 wyżej wymienionego Regulaminu zawiera podpunkty oznaczone literami a,b,c,d, natomiast nie zawiera podpunktu e. Zatem proszę o informację jak rozumieć wymóg określony podpunktem pkt. 3 lit.b Rozdziału IV.”

 
Odpowiedź na pytanie nr 1.
 

W rozdziale IV pkt. 3 lit. b zamawiającemu chodziło o potwierdzenie przez Uczestnika konkursu sporządzenia projektu budowlanego o podobnym charakterze i zakresie do opracowania określonego przedmiotowym regulaminem.

             Powołanie się na warunek określony w “Rozdziale III pkt.1 lit. e” jest błędem pisarskim i nie należy uznawać tego warunku.

 

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Włoskowska - Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-04-20

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-04-20

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-04-20