Zamówienie Nr 05/ZBM/2009 z dnia 2009-03-20 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynku przy ul. Kościuszki 45 w Suwałkach

Data wydania 2009-03-20
Numer 05/ZBM/2009
Tytuł Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynku przy ul. Kościuszki 45 w Suwałkach

GMINA MIASTO SUWAŁKI - ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W SUWAŁKACH

                         OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

 

Na wymianę pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynku przy ul. Kościuszki 45 w Suwałkach

 

 
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych - nr ogłoszenia: 71296- 2009 z dnia 20/03/2009 roku.
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: : KOD CPV 45260000-7;  45453000-7.
                                                    
1.      Dokumentację przetargową można pobrać w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Noniewicza 10 p. 328 tel. 087 562 83 28, za zaliczeniem pocztowym, lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Suwałki : bip.um.suwalki.pl. Oplata za SIWZ w wersji papierowej w wysokości jej druku i przekazania.
2.      Termin realizacji przedmiotu zamówienia :   30 czerwiec 2009 rok.
3.      Oferty należy składać do dnia: 21 kwietnia 2009 roku do godz. 9oo w Sekretariacie Zarządu Budynków Mieszkalnych, ul. Noniewicza 10, 16 – 400 Suwałki, pok. 324.
4.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
5.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
6.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7.      Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 21 kwietnia 2009 roku do godz. 09:00 w wysokości : 1 200,00 PLN( słownie złotych : jeden tysiąc dwieście)
     Dopuszcza się wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ust.6 PZP
8.      O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
8.1. Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych :
a.      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b.       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
c.       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy PZP.
8.3. Wyrażają zgodę na opłatę faktury w terminie 21 dni od daty złożenia ich u zamawiającego,
8.4. Wnieśli wadium w kwocie, terminie i w sposób określony w SIWZ.
8.5. Posiadają uprawnienia lub będą dysponować osobą uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie .
8.6. Posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
8.7. Co najmniej jedna osoba z uprawnieniami do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie odbyła minimum dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych lub posiada zaświadczenie określone w § 13 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych ( Dz. U. Nr 150 z 2004 roku poz.1579 ).
8.8. Udzielą minimum pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty budowlane.
 
Wykonawca wskaże w ofercie czy wykonanie robót objętych zamówieniem zamierza powierzyć podwykonawcom.
 
9. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty :
 
Ø       Złożenie formularza ofertowego.
Ø       Podpisane oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ø       Potwierdzenie dopuszczenia do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Ø       Aktualne zaświadczenia, właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
Ø       Potwierdzenie niekaralności wykonawcy w zakresie art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - informacja z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Ø       Podpisany, wypełniony i parafowany przez osoby uprawnione projekt umowy (każda strona).
Ø       Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
Ø       Kopię dokumentu uprawniającego wykonawcę do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego lub kopię w/w dokumentów osoby, którą będzie dysponował wykonawca na czas trwania umowy.
Ø       Polisę lub inny dokument (kopia) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Ø       Oświadczenie kierownika budowy o spełnieniu warunków określonych § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. 150 poz. 1579 )  lub złożenie zaświadczenia określonego w § 13 wyżej wymienionego Rozporządzenia Ministra Kultury.
Ø       Szczegółowy kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru robót - dokument ten nie będzie podlegał ocenie przy sprawdzaniu ofert, będzie traktowany jako materiał pomocniczy do rozliczeń w czasie trwania realizacji zamówienia.
Ø       Potwierdzenie wniesienia wadium (w kopercie zewnętrznej).
Ø       Dane podwykonawcy, który będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia – jeżeli dotyczy.
Ø       Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia – jeżeli dotyczy.
 
10. Kryteria oceny ofert : cena 100%.
11.Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 kwietnia 2009 roku o godz.10oo
 
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
Suwałki, dnia   : 20.03.2009 rok

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2009-03-20

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2009-03-20

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2009-03-20