Zamówienie Nr 01/OSGK/2009 z dnia 2009-03-11 - Przetarg nieograniczony na dostawę 12 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich jednej marki - rozstrzygnięcie protestu Volvo Polska Sp. z o.o.

Data wydania 2009-03-11
Numer 01/OSGK/2009
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę 12 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich jednej marki - rozstrzygnięcie protestu Volvo Polska Sp. z o.o.

Suwałki 11 marca 2009r.
VOLVO Polska Sp. z o. o.      

 
 

15-502 Wrocław ul. Mydlana 2
Rozstrzygnięcie protestu


na podstawie art. 183 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, po zapoznaniu się z protestem z dnia 3 marca 2009r. wniesionym przez VOLVO Polska Sp. z o. o. z Wrocławia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa 12 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki” postanawiam oddalić protest jako nieuzasadniony.Uzasadnienie

 

W dniu 3 marca 2009r. VOLVO Polska Sp. z o. o. z Wrocławia, wniosła do zamawiającego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę 12 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki”, protest w którym zarzuciła zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, poprzez ustalenie terminu wykonania zamówienia na dzień 15 czerwca 2009r.


W ocenie protestującego tak określony termin, jako zbyt krótki stanowi barierę, uniemożliwiającą protestującemu złożenie oferty. Zdaniem protestującego czas trwania procedury z ewentualnymi protestami i odwołaniami oraz czas trwania cyklu produkcyjnego od momentu złożenia zamówienia do czasu wyprodukowania autobusów, uniemożliwia złożenie oferty tym wykonawcom, którzy nie mają już wyprodukowanych pojazdów i preferuje tych wykonawców, którzy posiadają już wyprodukowane autobusy spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Protestujący uważa, że określenie terminu wykonania zamówienia na dzień 15 czerwca 2009r., narusza zasadę równego traktowania podmiotów i eliminuje większość wykonawców z możliwości wzięcia udziału w przetargu.


Protestujący wniósł o ustalenie terminu wykonania zamówienia na 20 tygodni od dnia podpisania umowy i o dokonanie, w tym zakresie, zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Prezydent Miasta Suwałk, po przeanalizowaniu protestu i argumentów protestującego, uważa, że wniesiony protest jest nieuzasadniony.


Art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych mówi o zasadzie równego traktowania wykonawców a nie o zasadzie zapewnienia możliwości złożenia oferty wszystkim potencjalnym wykonawcom w tym przypadku producentom lub dostawcom autobusów miejskich niskopodłogowych. Zasada równego traktowania oznacza konieczność zapewnienia wszystkim potencjalnym wykonawcom takich samych warunków i takich samych reguł udziału w postępowaniu a nie konieczność ustalania czasu wykonania zamówienia właściwego dla wykonawcy, u którego cykl produkcyjny zamyka się czasokresem 20 tygodni od daty złożenia zamówienia na wyprodukowanie autobusów.

W ocenie zamawiającego ustalenie terminu wykonania zamówienia na dzień 15 czerwca 2009r. nie narusza art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie powoduje nierównego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.


Ustalenie terminu wykonania zamówienia na dzień 15 czerwca 2009r. nie stanowi także, w ocenie zamawiającego, naruszenia art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych gdyż przepis ten dotyczy zakazu opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję a nie terminu wykonania zamówienia. Należy przyjąć, że protestującemu chodzi pośrednio o termin wykonania zamówienia, gdyż w złożonym proteście nie wskazał, które z zapisów dotyczących przedmiotu zamówienia, stoją w sprzeczności z zasadą uczciwej konkurencji a które utrudniają zachowanie uczciwej konkurencji.


 

W ocenie protestującego, sporządzony opis przedmiotu zamówienia nie zawiera takich elementów /określeń, danych liczbowych, wymagań itp./, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję a wszystkie sformułowania są jednoznaczne, wyczerpujące, dostatecznie dokładne i zrozumiałe dla poprawnego sporządzenia oferty oraz są zgodne z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Jednocześnie zamawiający podkreśla, że termin wykonania zamówienia wynika z terminu kwalifikowalności wydatków w ZPORR, z którego środków dofinansowywane jest zamówienie będące przedmiotem postępowania.


Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia niniejszego rozstrzygnięcia.


 

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-03-11

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-03-11

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-03-11