Zamówienie Nr 01/OSGK/2009 z dnia 2009-02-25 - Przetarg nieograniczony na dostawę 12 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich jednej marki

Data wydania 2009-02-25
Numer 01/OSGK/2009
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę 12 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich jednej marki

Dz.U./S S37
24/02/2009
54032-2009-PL

Wspólnoty Europejskie – Zamówienia na dostawy – Procedura otwarta 1/4

24/02/2009 S37
ted.europa.eu

Wspólnoty Europejskie – Zamówienia na dostawy – Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/4
PL-Suwałki: Autobusy niskopodłogowe
2009/S 37-054032
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, Kontakt Urząd Miejski, Do wiadomości Przybysz Eugeniusz, PL-16-400

Suwałki. Tel. +48 875628207. E-mail osgk@um.suwalki.pl. Faks +48 875628098.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.um.suwalki.pl/.

Adres profilu nabywcy: http://bip.um.suwalki.pl/.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego

oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu

kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano

wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:

Organ władzy regionalnej lub lokalnej.

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia

usług:
Dostawy.
Kupno.

Główne miejsce realizacji dostawy: Suwałki.

Kod NUTS: PL345.
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

Dostawa 12 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich jednej marki.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
34121400.

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):

Nie.
II.1.8) Podział na części:
Dz.U./S S37
24/02/2009
54032-2009-PL

Wspólnoty Europejskie – Zamówienia na dostawy – Procedura otwarta 2/4

24/02/2009 S37
ted.europa.eu

Wspólnoty Europejskie – Zamówienia na dostawy – Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/4
Nie.
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2) Opcje:
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Zakończenie: 15.6.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium w wysokości 300.000,00 PLN zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Określene we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do siwz.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) należy załączyć

pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie oryginału lub kopii

potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą

ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia

potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp;

Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnych oświadczeń i dokumentów:

1) Oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopia aktualnego odpisu z

właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że

wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem;
Dz.U./S S37
24/02/2009
54032-2009-PL

Wspólnoty Europejskie – Zamówienia na dostawy – Procedura otwarta 3/4

24/02/2009 S37
ted.europa.eu

Wspólnoty Europejskie – Zamówienia na dostawy – Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3/4

3) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu

sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8

ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert - w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;

4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy

Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;

5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1

ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Informację z banku lub

spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż

5.000.000,00 zł wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) Oryginał lub poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię polisy lub innego dokumentu

ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł.

III.2.3) Zdolność techniczna:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykaz wykonanych w okresie

3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie dostaw, w ilości, co najmniej 10 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów

miejskich jednoczłonowych z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem

dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
Nie.
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za

wykonanie usługi:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej:

Cena. Waga: 90.00 %.

Warunki gwarancji i serwisu. Waga: 10.00 %.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.
Dz.U./S S37
24/02/2009
54032-2009-PL

Wspólnoty Europejskie – Zamówienia na dostawy – Procedura otwarta 4/4

24/02/2009 S37
ted.europa.eu

Wspólnoty Europejskie – Zamówienia na dostawy – Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4/4
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
340/43/09.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 2.4.2009 - 15:00.

Dokumenty odpłatne: nie.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

8.4.2009 - 10:00.

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data: 8.4.2009 - 10:30.

Miejsce: Urząd Miejski, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, Biuro Podawcze, pokój nr 6.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH:
Tak.

Odniesienie do projektów i/lub programów: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata

2004-2006.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. URL: www.uzp.gov.pl.

VI.4.2) Składanie odwołań:
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa.

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
20.2.2009.


Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-02-25

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-02-25

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-02-25