Zamówienie Nr 01/ZUOK/22009 z dnia 2009-01-20 - Przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego, spełniającego wymagania PN-EN 590:2006 w ilości około 30.000 l oraz oleju opałowego spełniającego wymagania PN-C-96024:2001 dla L1, w ilości około 12.000l.

Data wydania 2009-01-20
Numer 01/ZUOK/22009
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego, spełniającego wymagania PN-EN 590:2006 w ilości około 30.000 l oraz oleju opałowego spełniającego wymagania PN-C-96024:2001 dla L1, w ilości około 12.000l.

DR 33 / 09                                                                                 Suwałki, 2009-01-20

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przedmiot zamówienia:

Dostawy oleju napędowego i opałowego dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Suwałkach:

1) Nazwa i adres zamawiającego:
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
ul. Buczka 150 a 16 – 400 Suwałki

E-mail – biuro@zuok.suwalki.pl

Godziny urzędowania - 7.30 - 15.30

Telefon 087 5665213
2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej http://bip.um.suwalki.pl    nieodpłatnie

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju napędowego, spełniającego wymagania PN-EN 590:2006 w ilości około 30.000 l oraz oleju opałowego spełniającego wymagania PN-C-96024:2001 dla L1, w ilości około 12.000 l.

Miejsce dostaw – Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Suwałkach ul. Buczka 150a. Oznaczenie wg wspólnego słownika zamówień publicznych (CPV): 09135100-5, 09134000-7

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: okres od 10.02.2009 – 31.12.2009r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: wg SIWZ

 
8) Informacja na temat wadium:
nie wymaga się wniesienia wadium
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
----------------------------------------

| Nazwa kryterium | Waga |

----------------------------------------
| cena                    | 100 % |
----------------------------------------
10) Miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego - Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, ul. Buczka 150a 16 – 400 Suwałki Pokój – Kadry do dnia 2009-01-30 do godz. 9.00

 
11) Termin związania ofertą
okres 30 dni od terenu złożenia oferty.

12) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów ani aukcji elektronicznej

           
 

                                                                                      D Y R E K T O R

                                                                              Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych

Suwałki, 20.01.2009 r.                                                     mgr inż. Zbigniew Makarewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-01-20

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-01-20

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-01-20