Miejska Dyrekcja Inwestycji ogłasza przetarg nieograniczony pn: " Usuwanie pojazdów z dróg położonych w mieście Suwałki i Powiatu Suwalskiego oraz parkowanie na parkingu strzeżonym w trybie określonym w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r w sprawie usuwania pojazdów"

Data wydania 2009-01-07
Numer 1/2009
Tytuł Usuwanie pojazdów z dróg położonych w mieście Suwałki i Powiatu Suwalskiego oraz parkowanie na parkingu strzeżonym w trybie określonym w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r w sprawie usuwania pojazdów.

Suwałki: Usuwanie pojazdów z dróg położonych w mieście Suwałki i Powiatu Suwalskiego oraz parkowanie na parkingu strzeżonym w trybie określonym w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r w sprawie usuwania pojazdów.
Numer ogłoszenia: 1736 - 2009; data zamieszczenia: 07.01.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach , ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5667855, faks 087 5664831.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdi.suwalki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie pojazdów z dróg położonych w mieście Suwałki i Powiatu Suwalskiego oraz parkowanie na parkingu strzeżonym w trybie określonym w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r w sprawie usuwania pojazdów..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Usuwanie pojazdów z dróg położonych w mieście Suwałki i Powiatu Suwalskiego oraz parkowanie na parkingu strzeżonym w trybie określonym w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r w sprawie usuwania pojazdów. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i jego realizacji określa załącznik nr 8 siwz..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.81.10-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz.275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach w Banku PKO SA O/Białystok nr 82 1240 5211 1111 0000 4921 9731 w terminie do dnia 16.01.2009 r do godz. 10:00 (decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie. Wadium w pozostałych formach - oryginały - muszą być wniesione w sekretariacie (pokój 115) Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82. Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w sekretariacie MDI muszą zostać złożone ww. formy wadium. Wykonawca - dla celów dowodowych - powinien uzyskać dla siebie potwierdzenie złożenia wadium w Sekretariacie MDI.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp, Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Na potwierdzenie spełnienia w.w. warunków Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców pisemnych oświadczeń i dokumentów określonych w rozdziale 11 SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą..

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. Oświadczenie wykonawcy, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (dla właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). 3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowi załącznik nr 3 i załącznik nr 4, 4. Licencja na drogowy transport rzeczy - zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 125, poz. 874), 5. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie w zakresie usługi usuwania lub holowania pojazdów oraz jedno zamówienie w zakresie usługi parkowania pojazdów, które każde było wykonywane przez okres 12 miesięcy - z załączeniem dokumentów potwierdzających, że wykazane usługi zostały wykonane z należytą starannością - na załączniku nr 5 6. Wykaz niezbędnego sprzętu na załączniku nr 6: a) pojazd z platformą lub przyczepa typu laweta do transportu pojazdów o dmc do 3,5t, b) pojazd do holowania pojazdów o dmc powyżej 3,5t. z załączeniem dowodów rejestracyjnych, że jest to pojazd specjalny i ma ważne badania techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz spełniający wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. 7. Oświadczenie Wykonawcy o prawie dysponowania działkami (maksymalnie dwoma) -parkingiem strzeżonym, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1500 m2. 8. Oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałami kopia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. UWAGA! W przypadku gdy w wykazie Wykonawca przedstawia potencjał techniczny lub osobowy innego podmiotu wówczas jest zobowiązany dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu o udostępnieniu sprzętu lub osób do wykonania zamówienia..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mdi.suwalki.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki pokój nr 12.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.01.2009 godzina 10:00, miejsce: Miejska Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki pokój nr 115 SEKRETARIAT.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2009-01-07

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2009-01-07

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2009-01-07