Zamówienie Nr 03/OSGK/2008 z dnia 2008-12-03 - Przetarg nieograniczony na „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Suwałk”

Data wydania 2008-12-03
Numer 03/OSGK/2008
Tytuł Przetarg nieograniczony na „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Suwałk”
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
Urząd Miejski , ul. Mickiewicza 1 , 16-400 Suwałki
 
ogłasza przetarg nieograniczony na
„Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Suwałk” 
 
Zamówienia udziela się w trybie przetargu nieograniczonego podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Kod: CPV 85200000-1 usługi weterynaryjne
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego: w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 – pokój 210, w godz. 8.00 -15.30, lub pobrać ze strony internetowej: http://bip.um.suwalki.pl
 
Przedmiot zamówienia stanowi „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Suwałki.
Przez zwierzęta bezdomne należy rozumieć nie tylko zwierzęta domowe zagubione lub porzucone ale również zwierzęta pozostawione przez człowieka bez nadzoru.
Wyłapywanie prowadzi się na telefoniczne zlecenie pracowników Straży Miejskiej, Policji, Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
Wyłapywania należy dokonać:
-  w dni robocze w godz. 7.00-15.00, w ciągu 30 min od momentu zgłoszenia,
-  w dni wolne od pracy oraz w dni robocze po godz. 15. 00, w przeciągu 60 min.
Dodatkowo dwa razy w m-cu należy dokonać przeglądu miasta i wyłapania napotkanych zwierząt bezdomnych.
       Podczas wyłapywania zwierząt stosowany będzie środek czasowo-usypiający podawany przy pomocy aplikatura do podawania leków na odległość.
Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.
Wyłapane psy należy dostarczyć do schroniska prowadzonego przez Pana B. Lauryn, Suwałki, Sianożęć 3.
Przekazanie zwierzęcia potwierdza się na karcie przyjęcia psa.
Wyłapane psy oznakowane mikroprocesorem lub gdy właściciel psa jest znany Straży Miejskiej należy przechować w stosownym miejscu do momentu przekazania go właścicielowi.
W przypadku odłowienia suki ze ślepym miotem należy miot, z udziałem weterynarza poddać eutanazji
Wyłapane koty należy dostarczyć do schroniska prowadzonego przez podmiot wyłoniony przez Miasto.
Wyłapane zwierzęta muszą być przewożone środkiem transportu drogowego dopuszczonym do użycia w transporcie zwierząt przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 
Wyłapywanie musi być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
1. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116 poz. 753)
2. Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zmianami)
3. Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625 ze zmianami)
4. Uchwałą nr XXVIII/334/04 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zasad utrzymywania psów na terenie miasta Suwałk.
5. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. Nr 158, poz. 1657)
 
Szacunkowa ilość psów odławianych rocznie na terenie Suwałk wynosi około 200 zwierząt, kotów - 20 zwierząt.
 
Nie istnieje możliwość składania ofert częściowych czy też wariantowych.
 
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.10.2010 r.
 
1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy tj.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym          
    i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do        udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i ust.2.
 
2. Sposób dokonania oceny spełniania wymaganych warunków:
1) ocena spełniania warunków dokonana zostanie na zasadzie analizy oświadczeń
    i dokumentów określonych w Rozdziale IX SIWZ,
2) ocena przeprowadzona zostanie wg reguły: „spełnia albo nie spełnia”,
3) niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania, ofertę tego Oferenta uznaje się za odrzuconą.
 
Ocena spełnienia warunków przez Oferentów dokonana zostanie na podstawie następujących dokumentów:
Ocena spełnienia warunków przez Oferentów dokonana zostanie na podstawie następujących dokumentów:
1.  Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. ust 1 i 2 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 .
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3. Oświadczenia, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek ZUS lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4. Oświadczenia, że Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
5. Decyzji o nadaniu podmiotowi weterynaryjnego numeru indentyfikacyjnego,
6. Decyzji dopuszczenia środka transportu drogowego do użycia w transporcie zwierząt wydaną przez powiatowego lekarza weterynarii,
7. Oświadczenia, że posiada przeszkolonych pracowników w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz prowadzenia wyłapywania,
8. Kopii umowy z lekarzem weterynarii dotyczącą nadzoru,
9. Oświadczenia o dysponowaniu miejscem do czasowego przetrzymywania psów oznakowanych mikroprocesorem lub których właściciele są znani Straży Miejskiej oraz do przeprowadzania eutanazji ślepych miotów. W oświadczeniu podaje się lokalizację powyższego miejsca.
 
wg kryterium „ spełnia”, „nie spełnia ”.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się jednym kryterium : cena
Znaczenie kryterium – 100%.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej oraz ustanawiać dynamicznego systemu zakupów a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.
 
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki,
ul. Mickiewicza 1, pokój nr 5, w terminie do godz. 8.00 dnia 12 grudnia 2008 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2008 r. o godz. 8:30 w pokoju 210 Urzędu Miejskiego.
Oferenci pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
Uprawniona do kontaktu z oferentami jest :
Aneta Ostasiewicz – inspektor Wydziału OSGK, tel./ 0-87 / 562 82 10.  
 
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.12.2008 r. pod numerem: 254048-2008

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Przybysz - Wydziała Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-03

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2008-12-03

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-03