Zamówienie Nr 02/OSGK/2008 z dnia 2008-12-01 - Przetarg nieograniczony na „Usługi z zakresu gospodarki odpadami na rzecz Urzędu Miejskiego w Suwałkach w 2009 r.”

Data wydania 2008-12-01
Numer 02/OSGK/2008
Tytuł Przetarg nieograniczony na „Usługi z zakresu gospodarki odpadami na rzecz Urzędu Miejskiego w Suwałkach w 2009 r.”
 
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
Urząd Miejski , ul. Mickiewicza 1 , 16-400 Suwałki
 
ogłasza przetarg nieograniczony na
„Usługi z zakresu gospodarki odpadami na rzecz Urzędu Miejskiego w Suwałkach w 2009 r.” 
 
Zamówienia udziela się w trybie przetargu nieograniczonego podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Kod: CPV 90533000-2
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego: w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 – pokój 210, w godz. 8.00 -15.30, lub pobrać ze strony internetowej: http://bip.um.suwalki.pl
 
Zakres przedmiotu zamówienia: 
Przedmiot zamówienia stanowi zadanie pn.: ”Usługi z zakresu gospodarki odpadami na rzecz Urzędu Miejskiego w Suwałkach w 2009 r.” a w szczególności:
1) Selektywną zbiórkę odpadów komunalnych,
2) Kwartalną zbiórkę i wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz opakowań po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,
3) Ustawienie w 7 aptekach na terenie miasta Suwałk, plastikowych, odpowiednio oznakowanych, jednorazowych pojemników, z otworem wrzutowym na przeterminowane leki (odpady z podgrupy 18 01) oraz zbiórkę tych odpadów i przekazanie ich do utylizacji specjalistycznej firmie,
4) Wystawienie 5 sztuk kontenerów na terenach komunalnych i opróżnianie-załącznik nr 7,
5) Zbieranie z terenów komunalnych padłych zwierząt ich wywóz do pojemnika do gromadzenia tego typu odpadów .na składowisku odpadów przy ul. Utrata.
6) przeprowadzenie akcji wiosennego sprzątania miasta.
2. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych, o której mowa w ust 1 pkt 1) obejmuje regularny wywóz surowców wtórnych z 54 szt. pojemników wrzutowych o pojemności 1,7 m3przystosowanych do opróżniania za pomocą dźwignika HDS.
3. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz opakowań o których mowa w ust 1 pkt 2) prowadzona jest w pierwszej dekadzie pierwszego miesiąca każdego kwartału wg harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym i podawanego przez Wykonawcę do wiadomości publicznej za pośrednictwem lokalnej rozgłośni radiowej.
4. Odpady wielkogabarytowe oraz opakowania po farbach i lakierach umieszczane są przez mieszkańców:
·        w budownictwie jednorodzinnym – przed posesjami,
·    w budownictwie wielorodzinnym – przy miejscach ustawienia pojemników na odpady komunalne,
5. Pojemniki i kontenery stosowane w działaniach, o których mowa w ust 1 pkt 1) oraz 4) opróżniane są min. dwa razy w miesiącu lub w przypadku przepełnienia na zgłoszenie telefoniczne.
6. Odpady, o których mowa w ust 1 pkt 3) będą odbierane na zgłoszenie telefoniczne dokonywane przez apteki.
7. Zbieranie, o którym mowa w ust 1. pkt 5) prowadzone będzie na zgłoszenie telefoniczne:
·        Straży Miejskiej,
·        Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
·        Zakładu Usług Komunalnych,
·        Miejskiej Dyrekcji Inwestycji,
      niezwłocznie, nie później niż 0,5 godz. od zgłoszenia telefonicznego.
8.    Wykonawca utrzymuje pojemniki i kontenery, o których mowa w ust 5 oraz miejsca ich ustawienia w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.
9. Surowce wtórne zebrane w ramach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o której mowa w ust 1 pkt 1), dostarczone każdy oddzielnie oraz odpady wielkogabarytowe i opakowania po farbach i lakierach zebrane w ramach zbiórki o której mowa w ust 1 pkt 2) przyjmowane są w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych nieodpłatnie.
10. Lokalizację pojemników i kontenerów używanych w zadaniu określają załączniki nr 5, 6, i 7 do SIWZ.
11. Przeprowadzenie akcji, o której mowa w ust. 1 pkt 6) polega na:
·        wystawieniu pojemników KP-7 w 96 miejscach na terenie miasta. Wykaz miejsc wystawienia 80 pojemników stanowi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji. Miejsca wystawienia pozostałych 16 sztuk pojemników zostaną określone przez Zamawiającego, po określeniu wynikłych w trakcie realizacji zamówienia potrzeb.
·        wywozie zebranych odpadów wraz z uprzątnięciem miejsc wokół wystawionych pojemników
12.    Szczegółowy harmonogram wystawienia pojemników podczas akcji, o której mowa w ust. 1 pkt 6) zostanie uzgodniony z Zamawiającym na tydzień przed realizacją zadania. Czas wystawienia pojemnika w jednym miejscu – 1 dzień.
13.    Odpady zebrane w wyniku akcji, o której mowa w ust. 1 pkt 6) należy wywieść do ZUOK w Suwałkach, gdzie zostaną przyjęte nieodpłatnie.
 
 
Nie istnieje możliwość składania ofert częściowych czy też wariantowych.
 
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.
 
1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy tj.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i ust.2, i wniosą wadium.
 
2. Sposób dokonania oceny spełniania wymaganych warunków:
1) ocena spełniania warunków dokonana zostanie na zasadzie analizy oświadczeń
    i dokumentów określonych w Rozdziale IX SIWZ,
2) ocena przeprowadzona zostanie wg reguły: „spełnia albo nie spełnia”,
3) niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania, ofertę tego Oferenta uznaje się za odrzuconą.
 
Ocena spełnienia warunków przez Oferentów dokonana zostanie na podstawie następujących dokumentów:
1.    Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy oraz nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24. ust 1 i 2 ustawy.
    Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 .
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3. Oświadczenia, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek ZUS lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4. Kopii zezwolenia na zbieranie i transport odpadów komunalnych (nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych),
5. Kopii zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
o kodzie: 02 01 81, 02 01 82
6. Kopii zezwolenia na zbieranie odpadów o kodach: 02 01 81, 02 01 82 oraz 18 01
7. Kopii licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, dla pojazdów przewożących odpady niebezpieczne
8. Zaświadczenia o przeszkoleniu kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne
9. Listy sprzętu w dyspozycji Wykonawcy służącego do realizacji zamówienia – załącznik
nr 3
10. Pisemnego zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jeśli w wykazie wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował.
11. Dowodu wniesienia wadium.
 
wg kryterium „ spełnia”, „nie spełnia ”.
 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.
Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach Banku Pekso S.A Oddział w Suwałkach, ul. Kościuszki 56, 16-400 Suwałki nr: 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający będzie uważał za skutecznie wniesione tylko wówczas, gdy środki zostaną zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał dokumentu należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Suwałkach pok. 210, gdzie zostanie wydane stosowne zaświadczenie o złożeniu wadium, które należy dołączyć do oferty.
 
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się jednym kryterium : cena
Znaczenie kryterium – 100%.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej oraz ustanawiać dynamicznego systemu zakupów a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.
 
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul.Mickiewicza 1, pokój nr 6, w terminie do godz. 8.00 dnia 8 grudnia 2008 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 grudnia 2008 r. o godz. 8:30 w pokoju 210 Urzędu Miejskiego.
Oferenci pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
Uprawniona do kontaktu z oferentami jest :
Aneta Ostasiewicz – inspektor Wydziału OSGK, tel./ 0-87 / 562 82 10.  
 
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.12.2008 r. pod numerem: 252544-2008

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Przybysz - Wydziała Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-01

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2008-12-01

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-01