Zamówienie Nr 01/OSGK/2008 z dnia 2008-11-14 - Przetarg nieograniczony na “Odbiór z terenu Suwałk wyrobów budowlanych zawierających azbest”

Data wydania 2008-11-14
Numer 01/OSGK/2008
Tytuł Przetarg nieograniczony na “Odbiór z terenu Suwałk wyrobów budowlanych zawierających azbest”
Suwałki, dnia 14 listopada 2008 r.
 
 
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
 
Urząd Miejski, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
 
ogłasza przetarg nieograniczony na
“Odbiór z terenu Suwałk wyrobów budowlanych zawierających azbest”
 
Zamówienia udziela się w trybie przetargu nieograniczonego.
Kod: CPV 90533000-2
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego
w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 – pokój 210, w godz. 8.00-15.30 lub pobrać ze strony internetowej: http://bip.um.suwalki.pl
 
Przedmiot zamówienia stanowi odbiór, na zlecenie Miasta, w roku 2009 wyrobów budowlanych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Suwałk tj. ich załadunek, transport
i przekazanie do unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych.
            Zgodnie z „Regulaminem pomocy mieszkańcom miasta w usuwaniu wyrobów zawierających azbest”, przyjętym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałki mieszkańcy miasta mogą występować do Prezydenta Suwałk z wnioskiem o odbiór zdemontowanych (własnym kosztem) wyrobów azbestowych. Miasto Suwałki organizuje odbiór w ciągu 14 dni od zgłoszenia przygotowania wyrobów do transportu. W celu realizacji powyższego zadania wyłania się
w niniejszym przetargu wykonawcę usług.
            Ilość odpadów do odbioru w ramach niniejszego zamówienia publicznego zależy od wniosków złożonych przez mieszkańców/zarządców zasobów mieszkaniowych, nie może jednak przekroczyć 200 ton.
 
Nie istnieje możliwość składania ofert częściowych czy też wariantowych.
 
Wymagany termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2009 r. do 20 grudnia 2009 r.
 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 
  1. Spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy (w tym, wykonywali co najmniej
     w przeciągu ostatnich 3 lat usługi określone w przedmiocie zamówienia),
  2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,
  3. Wnieśli wadium w wysokości 2.000 zł,
  4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 
Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców dokonana zostanie wg kryterium “spełnia”, “nie spełnia”, na podstawie załączonych dokumentów tj:
- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
   gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- Kopia zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na teren całego
   kraju,
- Oświadczenie o posiadaniu sprzętu niezbędnego do wykonania mechanicznego załadunku
   i rozładunku spaletyzowanych odpadów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca,
- Dowód wniesienia wadium w wysokości 2.000 zł,
- Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek lub że
   uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
   lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- Oświadczenie wg załącznika nr 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Kopie kart przekazania odpadów zawierających azbest na składowiska odpadów
   niebezpiecznych z ostatnich 3 lat. 
- Wykaz części zamówienia wykonywanych przez Podwykonawców – załącznik nr 4 do SWIZ.
- Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonywania
   zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 3 Wykonawca
 wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował.
 
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają dokumenty z punktu 1, 5, 6 i 9 oddzielnie.
 
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.
Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek:
Bank PEKAO SA, Nr 07124052111111000049205949.
 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium
w pieniądzu Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy środki zostaną zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
 
Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał dokumentu należy złożyć w Urzędzie Miejskim w pok. 153A, gdzie zostanie wydane stosowne zaświadczenie o złożeniu wadium, które należy dołączyć do oferty. Potwierdzenie wpłaty wadium stanowi załącznik do oferty. Wadium zostanie zwrócone zgodnie z art. 46 ustawy.
 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się jednym kryterium: cena.
Znaczenie kryterium – 100 %
 
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach Wydział Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 5 do godz. 9.00 dnia
26 listopada 2008 r.
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach Wydział Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 207 o godz. 9.30 dnia
26 listopada 2008 r.
 
Wykonawcy pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
Uprawnioną osoba do kontaktu z Wykonawcami jest Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach – Dariusz Przybysz, tel. 600249867.
 
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej oraz ustanawiać dynamicznego systemu zakupów a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.
 
Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu: 14 listopada 2008 r. pod nr 245482/2008
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Przybysz - Wydziała Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-11-17

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2008-11-17

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-11-17