Zamówienie Nr 5/Or/2008 z dnia 2008-11-14 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń peryferyjnych do Urzędu Miejskiego w Suwałkach „Komputeryzacja II 2008”

Data wydania 2008-11-14
Numer 5/Or/2008
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń peryferyjnych do Urzędu Miejskiego w Suwałkach „Komputeryzacja II 2008”
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń peryferyjnych do Urzędu Miejskiego w Suwałkach„Komputeryzacja II 2008”
 
Zamówienia udziela się w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 
 
Termin składania ofert upływa dnia 24.11.2008 r. do godz.1000
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2008 r. o godz. 1100
Termin realizacji do 14 dni od daty podpisania umowy
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej:
http://bip.um.suwalki.pl lub odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pok. 154 w godzinach 8.00 – 15.30. Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 154
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej oraz ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń peryferyjnych:

Kod CPV:
30200000-1 -Urządzenia komputerowe
30211000-1 - Komputery wysokowydajne
30213000-5 - Komputery osobiste
30213000-6 - Komputery przenośne
30231300-0 - Monitory ekranowe
30232000-4 - Sprzęt peryferyjny
30233132-5 - Napędy dyskowe
30234200-0 - Dyski optyczne
30237230-0 - Pamięci
30234600-4 - Pamięć flash
30237000-9- Części, akcesoria i wyroby do komputerów
30237100-0 - Części komputerów
30237360-0 - Kasety z taśmą LTO
 
                            
Opis
Ilość
1. Konsola KVM LCD 15”
1
2. Przełączniki KVM.
2
3. Kable.
 
Typ 1
1
Typ 2
1
Typ 3
16
Typ 4
2
4. Komputer przenośny Typ I
3
5. Komputer przenośny Typ II
2
6. Monitor LCD Typ I
4
7. Akcesoria komputerowe
 
Dysk twardy
1
Nagrywarka DVD
5
Procesor
1
Płyta główna
1
Pamięć typ I
1
Karta graficzna
1
Zasilacz
1
Pamięć typ II
80
Dysk twardy do macierzy dyskowej
7
Dysk SCSI 73GB typ I
1
Dysk SCSI 73GB typ II
4
DYSK SCSI 72GB
6
Pamięć 1024 MB
6
UPS rack 19"
1
PENDRIVE USB 2GB
50
PENDRIVE USB 8 GB
2
cd-rom
200
cd-rom
100
cd-rom
100
DVD-R
50
DVD-R
20
Przełącznik 8 portowy
10
Mysz USB
14
Taśma do backupu
7
Czytnik kart pamięci
3
ADSL AccessPoint Router, 108Mbps
2
Pamięć typ III
6
Klawiatura
5
8. Serwer
1
9. Zasilacz awaryjny UPS (typ I)
1
10.   Przenośny dysk twardy
1
11.   Licencja programu do wykonywania archiwizacji (backupu) danych
1
12.   Komputer
2
13.   Zasilacz awaryjny UPS (typ II)
4
14.   Monitor LCD Typ II
2
 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
 
Uprawnionymi osobami do kontaktów z oferentami są : Radosław Jabłoński, Zenon Rytwiński.
 
W postępowaniu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust1 i 2 ustawy oraz złożą dokumenty:
a)       oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
b)       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Ocena spełnienia warunków przez wykonawcę dokonana będzie w oparciu o w/w dokumenty według kryterium „spełnia”, „nie spełnia”.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. 5 ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach. Koperta winna być oznaczona: „Komputeryzacja II 2008”.
Kryteria oceny oferty: cena - 100%, 
Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni.
 
Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.11.2008
 pod numerem …………..-2008.
 
Suwałki, dnia 14.11.2008r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Prezyfent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jabłoński

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data wprowadzenia: 2008-11-14

Modyfikujący: Radosław Jabłoński

Data modyfikacji: 2008-11-14

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2008-11-14