Zamówienie Nr 18/ZBM/2008 z dnia 2008-10-15 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót rozbiórkowych i konstrukcyjnych z wymurowaniem kominów w budynku przy ul. Wigierska 32 w Suwałkach.

Data wydania 2008-10-15
Numer 18/ZBM/2008
Tytuł Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót rozbiórkowych i konstrukcyjnych z wymurowaniem kominów w budynku przy ul. Wigierska 32 w Suwałkach.
GMINA MIEJSKA SUWAŁKI - ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W SUWAŁKACH
ogłasza przetarg nieograniczony
 
na wykonanie robót rozbiórkowych i konstrukcyjnych z wymurowaniem kominów w budynku przy ul. Wigierska 32 w Suwałkach wpisanym do rejestru zabytków pod Nr A-850 decyzją NR WKZ 534/850/d/91 z dnia 10.10.1991 roku.
 
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych - nr ogłoszenia: 266689- 2008 z dnia 10/10/2008 roku.
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: : KOD CPV 45453000-7 
                                                                           
1.      Dokumentację przetargową można pobrać w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Noniewicza 10 p. 328 tel. 087 562 83 28, za zaliczeniem pocztowym, lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Suwałki : bip.um.suwalki.pl        .
2.      Termin realizacji zamówienia : 19/12/2008 rok                            
3.      Oferty należy składać do dnia: 04 listopada 2008 roku do godz. 9oo w Sekretariacie Zarządu Budynków Mieszkalnych, ul. Noniewicza 10, 16 – 400 Suwałki, pok.324
4.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
5.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.      Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 04 listopada 2008 roku do godz. 09:00 w wysokości : 3 800,00 PLN słownie złotych: trzy tysiące osiemset.- Dopuszcza się wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ust.6 PZP
7.      O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który :
1)     Spełnia warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2)     Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie Art.24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3)     Wyraża zgodę na opłatę faktury w terminie 21 dni od daty złożenia ich u zamawiającego,
4)     Wniósł wadium w kwocie, terminie i w sposób określony w SIWZ.
5)     Posiada uprawnienia lub zatrudnia osoby uprawnione do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
6)     Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania robót odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.
7)     Posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
8)     Udzieli minimum pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty budowlane.
9)     Wykona zamówienie w terminie nie przekraczającym 19/12/2008 rok
10)Odbył co najmniej dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych.
 
 
 
2. Zamawiający określa, iż roboty budowlane objęte zamówieniem nie mogą być powierzone podwykonawcom.
 
8. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty :
 
-          Złożenie formularza ofertowego ,
-          Podpisane oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ,
-          Potwierdzenie dopuszczenia do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
-          Aktualne zaświadczenia, właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
-          Potwierdzenie niekaralności wykonawcy w zakresie art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - informacja z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
-          Podpisany i parafowany przez osoby uprawnione projekt umowy (każda strona),
-          Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącymprzedmiot zamówienia oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.  
-          Kopię dokumentu uprawniającego wykonawcę do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie lub dokument potwierdzający zatrudnienie u wykonawcy na czas trwania umowy osoby z uprawnieniami j.w oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
-          Polisę lub inny dokument (kopia) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
-          Szczegółowy kosztorys ofertowy wykonany zgodnie z przedmiarami robót. Wartość robót przedstawionych w ofercie winna być zgodna ze sporządzonym kosztorysem.
-          Potwierdzenie wniesienia wadium (w kopercie zewnętrznej).
-          Oświadczenie wykonawcy o odbyciu co najmniej dwuletniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych – zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. 150 poz. 1579 ).
 
9. Kryteria oceny ofert : cena 100%.
10.Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 04 listopada 2008 roku o godz.10oo
 
 
 
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
Suwałki, dnia   : 15.10.2008 rok

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2008-10-15

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2008-10-15

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2008-10-15