Zamówienie Nr 17/ZBM/2008 z dnia 2008-10-03 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę wraz z dostawą wodomierzy skrzydełkowych w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ZBM w Suwałkach.

Data wydania 2008-10-03
Numer 17/ZBM/2008
Tytuł Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę wraz z dostawą wodomierzy skrzydełkowych w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ZBM w Suwałkach.
 
ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W SUWAŁKACH ogłasza przetarg nieograniczony
 
na wymianę wraz z dostawą wodomierzy skrzydełkowych na wodomierze nowe JS – 1,0 ø 15 w   budynkach mieszkalnych   zarządzanych    przez ZBM w Suwałkach .
 
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych - nr ogłoszenia: 248237 - 2008 z dnia 03.10.2008 roku.
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień : Kod (CPV) - 45330000 - 9                                 
Dokumentację przetargową można pobrać w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Noniewicza 10 p. 328 tel. 087 562 83 28 , za zaliczeniem pocztowym, lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Suwałki : bip.um.suwalki.pl
Termin  wykonania robót :   do dnia 30.12.2008 roku      
Oferty należy składać do dnia: 24.10.2008 roku do godz. 9oo w Sekretariacie Zarządu Budynków Mieszkalnych, ul. Noniewicza 10, 16 – 400 Suwałki, pok.324
Zamawiający  nie dopuszcza  możliwości  składania  oferty  wariantowej.
Zamawiający  nie dopuszcza  składanie  ofert  częściowych.
Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 24.10.2008 roku do godz.9 00 w wysokości: 1800,00 PLN .
       Dopuszcza się wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ust.6 PZP
O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który :
7.1.            Spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.2.            Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.3.            Wyraża zgodę na opłatę faktury w terminie 21 dni od daty złożenia jej u zamawiającego.
7.4.            Wniesie   wadium   w   kwocie,   terminie  i   w   sposób   określony   w   SIWZ .
7.5.            Posiada uprawnienia lub zatrudnia osoby uprawnione do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie .
7.6.            Posiada   doświadczenie    zawodowe    w    zakresie   wykonywania    robót odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia .
7.7.            Posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie   prowadzonej działalności gospodarczej.
7.8.            Udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty instalacyjne .
7.9.            odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia .
8. Do  oferty  należy  dołączyć  następujące  dokumenty :
Ø       Złożenie  formularza  ofertowego.
 
Ø       Podpisane oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych .
 
Ø       Potwierdzenie dopuszczenia do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
Ø       Aktualne zaświadczenia, właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 
Ø       Potwierdzenie niekaralności wykonawcy w zakresie art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - informacja z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .
Ø       Wypełniony , podpisany  i zaparafowany na każdej stronie  przez osoby uprawnione projekt  umowy .
 
Ø       Wykaz  wykonanych robót budowlanych w  okresie  ostatnich  pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem oraz załączenie dokumentów potwierdzających,  że  roboty te zostały wykonane  należycie.
 
Ø       Kopię dokumentu uprawniającego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie lub dokument potwierdzający zatrudnienie u Wykonawcy na czas trwania umowy osoby z uprawnieniami j.w. oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego .
 
Ø       Polisę lub inny dokument (kopia) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 
Ø       Potwierdzenie wniesienia wadium ( w kopercie zewnętrznej ).
 
9. Kryteria oceny ofert : cena 100%.
10.Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.10. 2008 roku o godz.10oo
 
 
 
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
 
Suwałki, dnia : 24.10. 2008 rok
 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2008-10-03

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2008-10-03

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2008-10-03