Zamówienie Nr 4/Or/2008 z dnia 2008-10-02 - przetarg nieograniczony na dostawę wkładów barwiących dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach „WKŁADY BARWIĄCE 2008-II” - odpowiedź na zapytanie oferenta

Data wydania 2008-10-02
Numer 4/Or/2008
Tytuł przetarg nieograniczony na dostawę wkładów barwiących dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach „WKŁADY BARWIĄCE 2008-II” - odpowiedź na zapytanie oferenta
Suwałki, dnia 02.10.2008 r.
 
Or. VII.341/4-4/08
 
 
W myśl art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych informujemy, że wpłynęło pytanie do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę wkładów barwiących dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach, o następującej treści:
 
Zamawiając w załączniku nr 2 (opis przedmiotu zamówienia) użył sformułowania „wkłady barwiące mają być producenta urządzenia peryferyjnego”. Pytanie: co zamawiający rozumie pod tym sformułowaniem?
 
Odpowiadamy:
 
Poprzez zapis „wkłady barwiące mają być producenta urządzenia peryferyjnego” zamawiający miał na myśli, pochodzących wyłącznie od producenta urządzenia peryferyjnego.
W dniu 01.10.2008r. zamawiający dokonał modyfikacji w opisie przedmiotu zamówienia dodając:
Dostarczone wkłady barwiące muszą być oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi, czyli pochodzącymi od producenta danego sprzętu drukującego lub materiałami równoważnymi.
1.  Za równoważne Zamawiający uznaje produkty, które w odniesieniu do marki i typu wskazanego sprzętu biurowego, posiadają równą (taką samą) wartość użytkową, czyli:
a)  spełniają warunek bezkonfliktowej pracy z danym urządzeniem, w stopniu nie mniejszym niż wskazany z symbolu oryginał, a w szczególności dotyczy to wydajności danego tonera, która nie może być mniejsza niż w materiałach oryginalnych,
b) posiadają takie same wymiary,
c) wkłady barwiące muszą być fabrycznie nowe, nienoszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu, gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony, tzw. regenerowany,
d) oferowane materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie opakowane,
2. W przypadku Wykonawcy składającego ofertę na wkłady barwiące równoważne Zamawiający zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ.U. z 2006 r. Nr 87, poz.605) żąda przedłożenia przez niego łącznie z ofertą:
a) zaświadczenia wystawionego przez podmiot uprawniony do kontroli jakości o spełnieniu normy wydajności ISO/IEC 19752: 2004 (w odniesieniu do wkładów do drukarek monochromatycznych) jak i normy 19798: 2007 (odnośnie wkładów kolorowych),
b) oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu – certyfikatu (świadectwa) wystawionego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą stwierdzającego, że oferowany produkt spełnia wymogi polskich norm przenoszących normy europejskie oraz warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; certyfikat (świadectwo) musi odnosić się do konkretnego produktu, mającego zastosowanie do wskazanego typu urządzenia wymienionego producenta (drukarki, faksu, plotera, kserokopiarki) i musi wyraźnie wskazywać równoważność produktów.
3.  Zaproponowane materiały eksploatacyjne muszą być oryginalne, tzn. nie naruszać praw lub rozwiązań patentowych innych podmiotów.
4. Dostarczone wkłady drukujące musza posiadać termin przydatności do użycia nie krótszy niż 6 miesięcy, licząc od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
5. Ewentualne naprawy urządzeń peryferyjnych wynikłe z winy dostarczonych równoważnych materiałów eksploatacyjnych pokryje Wykonawca na podstawie refaktury i opinii autoryzowanego serwisu producenta sprzętu stwierdzającej, że naprawa wynikła z winy tonera lub wkładu drukującego.
6.Koszty opinii wydanej przez autoryzowany serwis pokryje Wykonawca w przypadku, gdy będzie z niej wynikać, że awaria lub uszkodzenie urządzenia spowodowane zostało zastosowaniem równoważnika.
Zamawiający przedłużył również termin składania ofert do dnia 10.10.2008r.
W związku ze zmianami w SIWZ należy składać oferty na nowych formularzach dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20081001_096b.htm?&lpid=Przetargi&lvl1=2008&lvl2 
 

Metryka strony

Udostępniający: Józef Gajewski - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-10-02

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2008-10-02

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-10-02