Zamówienie Nr 4/Or/2008 z dnia 2008-10-01 - przetarg nieograniczony na dostawę wkładów barwiących dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach „WKŁADY BARWIĄCE 2008-II” - Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Data wydania 2008-10-01
Numer 4/Or/2008
Tytuł przetarg nieograniczony na dostawę wkładów barwiących dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach „WKŁADY BARWIĄCE 2008-II” - Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
Or.VII.341/4-3/08
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ WKŁADÓW BARWIĄCYCH DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W SUWAŁKACH  „WKŁADY BARWIĄCE 2008-II”
 
Na podstawie art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 ) - Prawo zamówień publicznych modyfikuję treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. W SIWZ zmienia się punkt III
było:
III. Opis przedmiotu postępowania
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wkładów barwiących dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Wkłady barwiące muszą być producenta urządzenia peryferyjnego.
Kod CPV
30125100-2 Wkłady barwiące.
Przedmiot zamówienia szczegółowo zostały opisane w załączniku nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia”.
jest:
III. Opis przedmiotu postępowania
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wkładów barwiących dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Suwałkach określonych zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
30125100-2 Wkłady barwiące
Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załączniku nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia”.
Dostarczone wkłady barwiące musza być oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi, czyli pochodzącymi od producenta danego sprzętu drukującego lub materiałami równoważnymi.
1.      Za równoważne Zamawiający uznaje produkty, które w odniesieniu do marki i typu wskazanego sprzętu biurowego, posiadają równą (taką samą) wartość użytkową, czyli:
a)      spełniają warunek bezkonfliktowej pracy z danym urządzeniem, w stopniu nie mniejszym niż wskazany z symbolu oryginał, a w szczególności dotyczy to wydajności danego tonera, która nie może być mniejsza niż w materiałach oryginalnych,
b)      posiadają takie same wymiary,
c)      wkłady barwiące muszą być fabrycznie nowe, nienoszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu, gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony, tzw. regenerowany,
d)      oferowane materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie opakowane,
2.      W przypadku Wykonawcy składającego ofertę na wkłady barwiące równoważne Zamawiający zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ.U. z 2006 r. Nr 87, poz.605) żąda przedłożenia przez niego łącznie z ofertą:
a)      zaświadczenia wystawionego przez podmiot uprawniony do kontroli jakości o spełnieniu normy wydajności ISO/IEC 19752: 2004 (w odniesieniu do wkładów do drukarek monochromatycznych) jak i normy 19798: 2007 (odnośnie wkładów kolorowych),
b)      oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu – certyfikatu (świadectwa) wystawionego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą stwierdzającego, że oferowany produkt spełnia wymogi polskich norm przenoszących normy europejskie oraz warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; certyfikat (świadectwo) musi odnosić się do konkretnego produktu, mającego zastosowanie do wskazanego typu urządzenia wymienionego producenta (drukarki, faksu, plotera, kserokopiarki) i musi wyraźnie wskazywać równoważność produktów.
3.      Zaproponowane materiały eksploatacyjne muszą być oryginalne, tzn. nie naruszać praw lub rozwiązań patentowych innych podmiotów.
4.      Dostarczone wkłady drukujące musza posiadać termin przydatności do użycia nie krótszy niż 6 miesięcy, licząc od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
5.      Ewentualne naprawy urządzeń peryferyjnych wynikłe z winy dostarczonych równoważnych materiałów eksploatacyjnych pokryje Wykonawca na podstawie refaktury i opinii autoryzowanego serwisu producenta sprzętu stwierdzającej, że naprawa wynikła z winy tonera lub wkładu drukującego.
6.      Koszty opinii wydanej przez autoryzowany serwis pokryje Wykonawca w przypadku, gdy będzie z niej wynikać, że awaria lub uszkodzenie urządzenia spowodowane zostało zastosowaniem równoważnika.
oraz punkt punkt XI
było:
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 
Oferty należy złożyć do dnia 03.10.2008r. do godz.1000 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 5.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10.2008 r. o godz. 1100 w pok. nr 104.
Otwarcie ofert jest jawne. Oferty złożone po terminie zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
 
jest:
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 
Oferty należy złożyć do dnia 10.10.2008r. do godz.1000 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 5.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2008r. o godz. 1100 w pok. nr 104.
Otwarcie ofert jest jawne. Oferty złożone po terminie zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
 
2. W załączniku nr 1 do SIWZ – „formularz ofertowy” dodano punkt 9:
9.      Zobowiązujemy się pokryć koszty naprawy urządzeń peryferyjnych będących na gwarancji w przypadku, gdy uszkodzenie powstało w wyniku zastosowania materiałów eksploatacyjnych innego producenta niż producent sprzętu. Naprawy zostaną przeprowadzone przez Zamawiającego w autoryzowanym serwisie producenta urządzenia. Zobowiązujemy się również do pokrycia kosztów ekspertyzy w przypadku,


 gdy będzie z niej wynikać, że awaria lub uszkodzenie urządzenia spowodowane zostało zastosowaniem równoważnika.
oraz wymóg dołączenia do oferty załącznika nr 2 do SIWZ - "Opis przedmiotu zamówienia":
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1)      ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ - "Opis przedmiotu zamówienia"
2)      ……………………………………………………………………………………….
3)      ……………………………………………………………………………………….
4)      ……………………………………………………………………………………….
5)      ……………………………………………………………………………………….
itd.
Aktualna treść załącznika nr 1 do SIWZ – „formularz ofertowy” w załączeniu
3. Załącznik nr 2 do SIWZ - "Opis przedmiotu zamówienia" został zastąpiony nowym (treść w załączeniu).
4. W załączniku nr 4 do SIWZ – „projekt umowy” dodano nowy paragraf:
§ 8.
 
Dostawca zobowiązuje się pokryć koszty naprawy urządzeń peryferyjnych będących na gwarancji w przypadku, gdy uszkodzenie powstało w wyniku zastosowania materiałów eksploatacyjnych innego producenta niż producent sprzętu. Naprawy zostaną przeprowadzone przez Zamawiającego w autoryzowanym serwisie producenta urządzenia. Dostawca zobowiązany będzie również do pokrycia kosztów ekspertyzy w przypadku, gdy będzie z niej wynikać, że awaria lub uszkodzenie urządzenia spowodowane zostało zastosowaniem równoważnika.
(treść w załączeniu).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Józef Gajewski - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-10-01

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2008-10-01

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-10-01