Zamówienie Nr 07/ZBM/2008 z dnia 2008-09-05 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie, remont ciągów pieszo jezdnych przy następujących nieruchomościach : ul. 1-go Maja 27A, Składowa 2, Reja 68, Putry 3, Klonowa 47, Em. Plater 26, Em. Plater 26A, Em. Plater 28A, Em. Plater 28B, Suzina 1, Suzina 3 i Dwernickiego 9.

Data wydania 2008-09-05
Numer 07/ZBM/2008
Tytuł Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie, remont ciągów pieszo jezdnych przy następujących nieruchomościach : ul. 1-go Maja 27A, Składowa 2, Reja 68, Putry 3, Klonowa 47, Em. Plater 26, Em. Plater 26A, Em. Plater 28A, Em. Plater 28B, Suzina 1, Suzina 3 i Dwernickiego 9.
 
 
OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku   przetargu nieograniczonego z dnia 11 sierpnia 2008 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 162819-2008 z dnia 17.07.2008 roku na wykonanie remontu ciągów pieszo jezdnych przy następujących nieruchomościach:ul.1-go Maja 27A ,Składowa 2 Reja 68 , Putry 3 , Klonowa 47 , Em. Plater 26 , Em. Plater 26A , Em. Plater 28A , Em. Plater 28B , Suzina 1 , Suzina 3 i Dwernickiego 9
 
Wpłynęły następujące oferty :
 
Oferta Nr 1: Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „HENTAR” Henryk Taraszkiewicz 16-400 Suwałki ul. Majerskiego 15
Cena ofertowa brutto : 204 969,03 zł. słownie złoty: dwieście cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złoty 03/100
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : do 30.09.2008 roku.
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 2 : PPU „HAWAL” Halina Walendzewicz
                     16-400 Suwałki ul. Kowalskiego 10B/1
Cena ofertowa brutto : 175 695,97 słownie złotych: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złoty 97/100
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : do 30.09.2008 roku.
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 3 : Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Wiesława i Tomasz Stankiewicz
                     16-400 Suwałki ul. Jasna 3
Cena ofertowa brutto : 160 992,91 słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złoty 91/100
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : do 30.09.2008 roku.
Termin płatności faktur : 21 dni
 
 
Oferta Nr 4: „REM-BUD” I. Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna ul. Sejneńska 57
                       16-400 Suwałki
Cena ofertowa brutto : 184 560,42 słownie złotych: sto osiemdziesiąt cztery tysięce pięćset sześćdziesiąt złoty 42/100
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : do 30.09.2008 roku.
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 5: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SOFIX” ul. Chopina 20
                  16-400 Suwałki
Cena ofertowa brutto : 231 150,14 słownie złotych: dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt   złoty 14/100
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : do 30.09.2008 roku.
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt XVIII SIWZ jest cena zamówienia – 100%.
Zamawiający do realizacji zamówienia wybrał ofertę Nr 3 złożoną przez :
Zakład Ogólnobudowlany Drogowy s.c. Wiesława i Tomasz Stankiewicz ,16-400 Suwałki   ul. Jasna 3.
 
Uzasadnienie wyboru :
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Najkorzystniejsza oferta pod względem uzyskanej oceny punktowej.
 
 
 
 
 
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
 
Suwałki dnia  05.09.2008 r.                                                                                                   

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2008-09-05

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2008-09-05

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2008-09-05