Zamówienie Nr 03/MOPS z dnia 2008-09-02 - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 206.000 euro na dostawę sprzętu komputerowego, drukarek , ksero i niszczarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach

Data wydania 2008-09-02
Numer 03/MOPS
Tytuł Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 206.000 euro na dostawę sprzętu komputerowego, drukarek , ksero i niszczarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Suwałkach,
ul. 23 Października 20, NIP: 844-10-95-005 REGON: 79019198, Tel. 087 562 89 70; fax: 087 562 89 71
Adres e-mail: mops@suwalki.com Strona internetowa: http://mops.suwalki.pl
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 206.000 euro na dostawę sprzętu komputerowego, drukarek , ksero i niszczarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę zgodnie art.10 ust.1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (j. t. z 2006 r. Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z póź. zm.)

Wspólny słownik zamówień CPV:

30231300-0 - komputery biurowe
30231250-4 - monitory ekranowe
30241000-0 - oprogramowanie komputerowe
30242100-8 - oprogramowanie antywirusowe
30248200-1 - licencje na oprogramowanie
30233231-1- drukarki laserowe
30191400-8 - niszczarki
30120000-6 – urządzenia fotokopiujące i drukujące

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego codziennie w godz. 730 – 1530 w Sekretariacie - pok. nr 7.

Zamówienie obejmuje przedmiot opisany w SIWZ

- zestawy komputerowe szt. 10
- monitory szt.10
- drukarki szt.10
- ups szt. 2
- skaner szt. 1
- kserokopiarka szt.1
- niszczarki szt.10
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych.

Usługę należy wykonać do 28 września 2008 roku

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 100 %

Odstępuje się od żądania wadium.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami – Jarosław Łozowski – pok. nr 15 tel. 087-5628978

Oferty należ składać do dnia 10 września 2008 r. do godz. 1000 w siedzibie zamawiającego, w Sekretariacie MOPS - pokój nr 7.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 września 2008 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 28

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: MOPS

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jabłoński

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data wprowadzenia: 2008-09-02

Modyfikujący: Radosław Jabłoński

Data modyfikacji: 2008-09-02

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2008-09-02