Zamówienie Nr OR/03 z dnia 2008-07-17 - przetarg nieograniczony na aktualizację i zakup licencji na program antywirusowy do Urzędu Miejskiego w Suwałkach „Oprogramowanie antywirusowe”

Data wydania 2008-07-17
Numer OR/03
Tytuł przetarg nieograniczony na aktualizację i zakup licencji na program antywirusowy do Urzędu Miejskiego w Suwałkach „Oprogramowanie antywirusowe”
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg nieograniczony na aktualizację i zakup licencji na program antywirusowy do Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Oprogramowanie antywirusowe
 
Zamówienia udziela się w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 
 
Termin składania ofert upływa dnia 25.07.2008 r. do godz.1000
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.07.2008 r. o godz. 1100
Termin realizacji do 14 dni od daty podpisania umowy
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej:
http://bip.um.suwalki.pl lub odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pok. 154 w godzinach 8.00 – 15.30.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej oraz ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup aktualizacji na kolejny rok i rozszerzenie licencji na program antywirusowy do Urzędu Miejskiego w Suwałkach:
Kod CPV:
30242100-8    Oprogramowanie antywirusowe
 
Okres obowiązywania
Ilość licencji
Zakup nowych licencji pakietu
F-Secure Anti-Virus Enterprise Suite
2008-06-28 do      2009-06-28
30
Odnowienie licencji pakietu
F-Secure Anti-Virus Enterprise Suite
2008-06-28 do      2009-06-28
140
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
 
Uprawnionymi osobami do kontaktów z oferentami są : Zenon Rytwińsk, Radosław Jabłoński.
 
W postępowaniu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust1 i 2 ustawy oraz złożą dokumenty:
a)       oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
b)       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c)       aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Ocena spełnienia warunków przez wykonawcę dokonana będzie w oparciu o w/w dokumenty według kryterium „spełnia”, „nie spełnia”.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. 5 ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach. Koperta winna być oznaczona: Oprogramowanie antywirusowe - przetarg
Kryteriami oceny oferty będzie:            cena - 100%
Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni.
 
Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu     17.07.2008
 pod numerem   163999-2008
 
Suwałki, dnia 17.07.2008r.

Metryka strony

Udostępniający: sekretarz miasta

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jabłoński

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data wprowadzenia: 2008-07-17

Modyfikujący: Radosław Jabłoński

Data modyfikacji: 2008-07-17

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2008-07-17