Zamówienie Nr 02/Or/2008 z dnia 2008-06-17 - Komputeryzacja 2008

Data wydania 2008-06-17
Numer 02/Or/2008
Tytuł Komputeryzacja 2008
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń peryferyjnych do Urzędu Miejskiego w Suwałkach„Komputeryzacja 2008”
 
Zamówienia udziela się w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 
 
Termin składania ofert upływa dnia 27.06.2008 r. do godz.1000
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2008 r. o godz. 1100
Termin realizacji do 14 dni od daty podpisania umowy
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej:
http://bip.um.suwalki.pl lub odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pok. 154 w godzinach 8.00 – 15.30.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej oraz ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania,, urządzeń peryferyjnych:
Kod CPV:
30231200-9    Sprzęt komputerowy
30231250-4    Monitory ekranowe
30248200-1    Licencje na oprogramowanie
30233231-9    Drukarki laserowe
30240000-3    Oprogramowanie
 

Lp.
Opis
Szczegóły
Ilość sztuk
1
Zestaw komputerowy
 Komputer, ups, klawiatura, mysz, pakiet biurowy, system operacyjny
9
2
Monitor LCD
 19”, gośniki
9
3
Drukarka typ I
 Laser lub LED mono A4
6
4
Drukarka typ II
 Wielofunkcyjne, laser lub LED mono, A4
1
5
Nośniki CD
-         Nośnik CD MICROSOFT Office 2007 Basic/SBE/Pro PL OEM (OPK)
1
 
 
-         Nośnik do Microsoft Office 2003 Standard MOLP PL, (nośnik do każdego rodzaju licencji)
1
6
Serwer
 Serwer, system operacyjny, nośnik CD, ups, gwarancja 3 lata
2

 
 
 
 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
 
Uprawnionymi osobami do kontaktów z oferentami są : Radosław Jabłoński, Zenon Rytwiński.
 
W postępowaniu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust1 i 2 ustawy oraz złożą dokumenty:
a)       oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
b)       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c)       aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Ocena spełnienia warunków przez wykonawcę dokonana będzie w oparciu o w/w dokumenty według kryterium „spełnia”, „nie spełnia”.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. 5 ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach. Koperta winna być oznaczona: „Komputeryzacja 2008”.
Kryteriami oceny oferty będzie:            cena - 90%, gwarancja 10 %.
Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni.
 
Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.06.2008
 pod numerem 131592-2008.
 
Suwałki, dnia 17.06.2008r.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jabłoński

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data wprowadzenia: 2008-06-17

Modyfikujący: Radosław Jabłoński

Data modyfikacji: 2008-06-17

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2008-06-17