Data wydania 2008-06-10
Numer 21/2008
Tytuł Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony nr 21/2008 pn: "Budowa ul. Lotniczej w Suwałkach"

 

Suwałki: Budowa ulicy Lotniczej w Suwałkach
Numer ogłoszenia: 124618 - 2008; data zamieszczenia: 10.06.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5667855, fax 087 5664831.

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdi.suwalki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Lotniczej w Suwałkach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa ulicy Lotniczej w Suwałkach. Zakres zamówienia obejmuje: -roboty drogowe: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - wykonanie podbudowy jednowarstwowej o grubości po zagęszczeniu 20 cm (4093 m2) i pod parkingi 15 cm (825m2) z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 18%, - ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej ustawione na ławie betonowej z betonu B-10 - 1658,3 m, - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR 1. Warstwa ścieralna grubości 4 cm i warstwa wiążąca 5 cm oczyszczenie oraz skropienie warstwy nawierzchni bitumicznej roztworem asfaltowym - 4093,0 m2, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej -825 m2, - roboty sanitarne - : - roboty ziemne, - kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200mm (rury SN 8 klasy S) wraz z próbą szczelności - 91 m, - kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 315 mm (rury SN 8 klasy S) wraz z próbą szczelności - 279 m, - kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 400 mm (rury SN 8 klasy S) wraz z próbą szczelności - 282,0 m, - kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 500 mm (rury SN 8 klasy S) wraz z próbą szczelności - 115,5 m Szczegółowy zakres robót zawierają załączone przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1, 45.11.00.00-1, 45.23.21.30-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·             Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy) na całość zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Bank Pekao Nr: 82 1240 5211 1111 0000 4921 9731 w terminie do dnia 03.07.2008r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie. Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający informuje, że wadium wniesione w pieniądzu, zostanie złożone na rachunku, które jest oprocentowane stawką 0%. Wadium w pozostałych formach - oryginały - muszą być wniesione w sekretariacie Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82. Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w sekretariacie MDI muszą zostać złożone ww. formy wadium. Kserokopia wadium musi być złożona w ofercie. Wykonawca - dla celów dowodowych - powinien uzyskać dla siebie potwierdzenie złożenia wadium w Sekretariacie MDI..

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp, 5. zrealizowali w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, roboty polegające na budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni asfaltowej wraz z uzbrojeniem podziemnym o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.300.000,00 z załączeniem dokumentów potwierdzających, że wykazane roboty zostały wykonane z należytą starannością, 6. Wykaz kadry proponowanej do realizacji zamówienia - kierownik budowy - stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy przy robotach drogowych. Ponadto należy dołączyć kserokopię uprawnień zawodowych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz kserokopię zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego aktualnego na dzień składania ofert, 7. Wykonawca posiada dostęp (własność, wynajm) do sprzętu: - układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczonego, - skrapiarek, - walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich, - walców ogumionych, - samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym 8. wykonawca powinien mieć dostęp do wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanej w odległości umożliwiającej spełnianie warunku, że czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania - udokumentowane na załączniku nr 7. 9. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VI. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:spełnia - nie spełnia.

·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Formularz ofertowy na załączniku nr 1, 2. Formularz cenowy na załączniku nr 2 wraz z kosztorysami ofertowymi, 3. Dowód wniesienia wadium, 4. Oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. 5. Oświadczenie wykonawcy, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (dla właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, każdy z nich musi złożyć powyższe dokumenty. 6. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych wg załącznika nr 3, W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, każdy z nich musi załączyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1-9, 7. Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, roboty polegające na budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni asfaltowej wraz z uzbrojeniem podziemnym o łącznej o wartości nie mniejszej niż 1.300.000,00 zł z załączeniem dokumentów potwierdzających, że wykazane roboty zostały wykonane z należytą starannością - na załączniku nr 4 W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie, 8. Wykaz kadry proponowanej do realizacji zamówienia na załączniku nr 5 - kierownik budowy - stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy. Ponadto należy dołączyć kserokopię uprawnień zawodowych oraz kserokopię zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego aktualnego na dzień składania ofert, 9. Wykaz sprzętu wymaganego do wykonania nawierzchni z mas bitumicznych na gorąco. Udokumentować posiadanie takiego sprzętu i urządzeń w Wykazie sprzętu - w załącznik nr 6, 10. Oświadczenie wykonawcy o dostępie do wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanej w odległości umożliwiającej spełnianie warunku, że czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania - na załączniku nr 7. 11. Oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałami kopia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, każdy z nich musi złożyć powyższe dokumenty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mdi.suwalki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki pokój nr 12.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2008 godzina 10:00, miejsce: Miejska Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki pokój nr 115 SEKRETARIAT.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2008-06-11

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2008-06-11

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2008-06-11