Zamówienie Nr 01/ZBM/2008 z dnia 2008-06-06 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg niograniczony na remont i adaptacje infrastruktury kulturowej i wystroju architektonicznego wnętrza parteru zabytkowego budynku przy ul. Kościuszki 45 w Suwałkach na cele wystawiennicze.

Data wydania 2008-06-06
Numer 01/ZBM/2008
Tytuł Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg niograniczony na remont i adaptacje infrastruktury kulturowej i wystroju architektonicznego wnętrza parteru zabytkowego budynku przy ul. Kościuszki 45 w Suwałkach na cele wystawiennicze.

GMINA MIEJSKA SUWAŁKI - ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH UL. NONIEWICZA 10, 16 – 400 SUWALKI ogłasza przetarg nieograniczony na

 

Remont i adaptacja infrastruktury kulturowej i wystroju architektonicznego wnętrza parteru zabytkowego budynku przy ul. Kościuszki 45 w Suwałkach  na cele wystawiennicze wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-223 decyzją z dnia 05/02/1982 roku , znak : KL WKZ 534/223/d/82

 

 

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych - nr ogłoszenia:  120564 - 2008   z dnia  05/06/2008 roku.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień  CPV:  45453000-7 – Prace remontowe oraz renowacyjne                                                        

Dokumentację przetargową można pobrać w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Noniewicza 10 p. 327 tel. 087 562 83 27  lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Suwałki : bip.um.suwalki.pl  Opłata za  wersję  papierową SIWZ w wysokości kosztów jej druku i przekazania.

Termin realizacji zamówienia : od dnia 01/08/2008 do dnia  31/10/ 2008 roku                             

Oferty należy składać do dnia: 30 czerwca  2008 roku do godz. 9oo  w Sekretariacie Zarządu Budynków Mieszkalnych, ul. Noniewicza 10, 16 – 400 Suwałki, pok.324

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium  do dnia  30 czerwca 2008 roku do godz. 09 00 w wysokości: 18 000,00 PLN słownie złotych: osiemnaście tysięcy. Dopuszcza się wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ust.6 PZP

 

 

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który :

1)      Spełnia warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2)      Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie Art.24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3)      Wyraża zgodę na opłatę faktury w terminie 21 dni od daty złożenia ich u zamawiającego,

4)      Wniósł wadium w kwocie, terminie i w sposób określony w SIWZ.

5)      Posiada uprawnienia lub zatrudnia osoby uprawnione do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

6)      Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania  robót  odpowiadających  swoim  rodzajem  robotom  stanowiącym  przedmiot  zamówienia.

7)      Posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

8)      Udzieli minimum trzyletniej gwarancji na wykonane roboty budowlano -instalacyjne.

9)      Wykona zamówienie w terminie nie przekraczającym 31/10/2008 roku.

10)    Odbył co najmniej dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych.

Zamawiający określa, iż   zamówienie  w zakresie robót budowlanych nie może być powierzone podwykonawcom, natomiast w przypadku powierzenia podwykonawcom pozostałych części zamówienia tj. branży sanitarnej i elektrycznej wykonawca wskaże, którą część zamówienia powierza i jakiemu wykonawcy z określeniem jego pełnej nazwy.

 

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty :

-          Złożenie formularza ofertowego,

-          Podpisane oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo  zamówień publicznych,

-          Potwierdzenie dopuszczenia do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

-          Aktualne zaświadczenia, właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

-          Potwierdzenie  niekaralności wykonawcy w zakresie art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych -  informacja z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

-          Podpisany  i parafowany przez osoby uprawnione  projekt umowy (każda strona),

-          Wykaz  wykonanych  robót  budowlanych  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  dniem  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia, a  jeśli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy – w  tym  okresie  odpowiadającym  swoim  rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia oraz  załączeniem dokumentów  potwierdzających,  że  roboty  te  zostały  wykonane  należycie.  

-          Kopię dokumentu uprawniającego wykonawcę do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie lub dokument potwierdzający zatrudnienie u wykonawcy na czas trwania umowy osoby z uprawnieniami j.w oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

-          Polisę lub inny dokument (kopia) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

-          Szczegółowy kosztorys ofertowy wykonany z podziałem na poszczególne branże  zgodnie z przedmiarami robót. Wartość robót przedstawionych w ofercie winna być zgodna ze sporządzonym kosztorysem.

-          Potwierdzenie wniesienia wadium (w kopercie zewnętrznej).

-          Oświadczenie wykonawcy o odbyciu co najmniej dwuletniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych – zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 r. (Dz. U. 150 poz. 1579 ).

-          Oświadczenie wykonawcy dotyczące wskazania części zamówienia, jaką zamierza powierzyć podwykonawcy z określeniem  jego pełnej nazwy.

 

9. Kryteria oceny ofert : cena 100%.

10.Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

11. Otwarcie ofert nastąpi  dnia  30 czerwca  2008  roku  o godz.1000

 

 

 

Suwałki, dnia   : 06.06.2008 rok

 

 

 

Pieczątka o treści :

D Y R E K T O R

                                Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2008-06-06

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2008-06-10

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2008-06-06