Zamówienie Nr 20/2008 z dnia 2008-06-04 - Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony pn: - Remont dachu i adaptacja poddasza na cele użytkowe - skrzydło zachodnie budynku głównego MOPS w Suwałkach

Data wydania 2008-06-04
Numer 20/2008
Tytuł Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony pn: - Remont dachu i adaptacja poddasza na cele użytkowe - skrzydło zachodnie budynku głównego MOPS w Suwałkach

 

Suwałki: Remont dachu i adaptacja poddasza na cele użytkowe - skrzydło zachodnie budynku głównego MOPS w Suwałkach
Numer ogłoszenia: 119214 - 2008; data zamieszczenia: 04.06.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5667855, fax 087 5664831.
·                    Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdi.suwalki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu i adaptacja poddasza na cele użytkowe - skrzydło zachodnie budynku głównego MOPS w Suwałkach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont dachu i adaptacja poddasza na cele użytkowe - skrzydło zachodnie budynku głównego MOPS w Suwałkach Obiekt charakteryzuje się wartościami historycznymi i jest wpisany do rejestru zabytków pod nr 845 decyzja nr KL. WKZ 534/845/d/91 z dnia 24.09.1991 r. Zakres zamówienia zgodnie z projektem budowlanym oraz uzyskanym pozwoleniem na budowę (decyzja nr 216/2005 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 29.09.2005 r. znak AGP IV- 7353- 280/2005) i pozwoleniem wydanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku Delegatura w Suwałkach z dnia 02.09.2009 r - znak ZNS-4040/110/JJ/05 obejmuje adaptacją poddasza budynku sztabowego w zespole koszarowym przy ul. 23 Października na cele użytkowe i wykonanie robót budowlanych (konstrukcyjnych i wykończeniowych), wewnętrznych instalacji wodnokanalizacyjnych (instalacji kanalizacji ściekowej, instalacji zimnej i ciepłej wody i instalacji przeciwpożarowej), instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń, , instalacji elektrycznych ( instalacji WLZ + wraz z rozdzielnią, instalacji oświetlenia ogólnego, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji gniazd wtykowych 230V, instalacji gniazd komputerowych i gniazd dedykowanych 230V, instalacji telefonicznych wraz z centralą, instalacji elektrycznych zasilających urządzenia klimatyzacji i pomiarów elektrycznych) oraz wykonanie systemu telewizji przemysłowej (trasy kablowe i montaż elementów systemu CCTV) Szczegółowy zakres robót zawierają załączone przedmiary robót, specyfikacje techniczne oraz projekty budowlane.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.21.52.22-9, 45.33.22.00-5, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1, 45.33.12.30-7, 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.10.00-0, 45.31.42.00-3, 45.31.40.00-1, 74.23.15.30-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.11.2008.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
·                    Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) na całość zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Bank Pekao Nr: 82 1240 5211 1111 0000 4921 9731 w terminie do dnia 26.06.2008r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie. Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający informuje, że wadium wniesione w pieniądzu, zostanie złożone na rachunku, które jest oprocentowane stawką 0%. Wadium w pozostałych formach - oryginały - muszą być wniesione w sekretariacie Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82. Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w sekretariacie MDI muszą zostać złożone ww. formy wadium. Kserokopia wadium musi być złożona w ofercie. Wykonawca - dla celów dowodowych - powinien uzyskać dla siebie potwierdzenie złożenia wadium w Sekretariacie MDI. 3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 1) upłynął termin związania ofertą, 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, 3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 2) który został wykluczony z postępowania, 3) którego oferta została odrzucona. 5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy..
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·                    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp, 5. spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579) 6. zrealizowali w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia na łączną wartość nie mniejszą niż 600.000,00 z załączeniem dokumentów potwierdzających, że wykazane roboty zostały wykonane z należytą starannością, 7. dysponują kadrą o doświadczeniu zawodowym niezbędnym do realizacji zamówienia: kierownik budowy - stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy oraz posiadanie kwalifikacji zgodnych z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 09 czerwca 2004 r (Dz. U. Nr 150, poz. 1579) 8. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VI. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia
·                    Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. 2. Oświadczenie wykonawcy, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (dla właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, każdy z nich musi złożyć powyższe dokumenty. 3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych wg załącznika nr 3, W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, każdy z nich musi załączyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1-9, 4. Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia na łączną wartość nie mniejszą niż 600.000,00 z załączeniem dokumentów potwierdzających, że wykazane roboty zostały wykonane z należytą starannością, - na załączniku nr 4, W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie, 5. Wykaz kadry proponowanej do realizacji zamówienia na załączniku nr 5 - kierownik budowy - stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy oraz posiadanie kwalifikacji zgodnych z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 09 czerwca 2004 r (Dz. U. Nr 150, poz. 1579) Ponadto należy dołączyć kserokopię uprawnień zawodowych oraz kserokopię zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego aktualnego na dzień składania ofert, 6. Oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałami kopia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, każdy z nich musi złożyć powyższe dokumenty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mdi.suwalki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki pokój nr 12.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2008 godzina 10:00, miejsce: Miejska Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki SEKRETARIAT pokój nr 115.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2008-06-10

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2008-06-10

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2008-06-10