Zamówienie Nr 01/Fn/2008 z dnia 2008-04-08 - Przetarg nieograniczony. Miasto Suwałki ogłasza przetarg nieograniczony na wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy.

Data wydania 2008-04-08
Numer 01/Fn/2008
Tytuł Przetarg nieograniczony. Miasto Suwałki ogłasza przetarg nieograniczony na wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy.

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy

I. Zamawiający:

Miasto Suwałki
Regon: 000523376
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki
tel. (087)5628000
e-mail: fn@um.suwalki.pl

II. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego w kwocie 15.934.459 zł przeznaczonego w kwocie 1.603.017 zł na pokrycie deficytu budżetu miasta na 2008 rok oraz w kwocie 14.331.442 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów .
Oprocentowanie kredytu ustala się na podstawie stopy WIBOR 1M plus marża banku nie wyższa niż 0,5 punktu procentowego. Jednorazowa prowizja bankowa nie może przekroczyć 0,5% kwoty udzielonego kredytu.
Okres kredytowania wynosi 12 lat, wykorzystanie kredytu nastąpi w formie gotówkowej. Ostateczny termin spłaty kredytu upływa 31 grudnia 2020 roku. Karencja w spłacie rat kapitałowych wynosi 1 rok. Spłata odsetek następowała będzie w okresach miesięcznych. Spłata rat kapitałowych następowała będzie po upływie okresu karencji w okresach półrocznych w ratach i okresach spłaty określonych poniżej:

- rok 2008 – karencja,
- w latach 2009 – 2019 – w dniach do 30 czerwca danego roku za I półrocze oraz do 10 stycznia roku następnego za II półrocze w wysokości 685.000 zł każda rata,
- w roku 2020 – do 30 czerwca za I półrocze w wysokości 432.230 zł oraz do 31 grudnia za II półrocze w wysokości 432.229 zł.

Forma zabezpieczenia kredytu – weksel własny in blanco.
Kod CPV 66130000-0 usługi udzielania kredytu.

III. Specyfikację istotnych warunków zamówienia uzyskać można:

a) osobiście w siedzibie zamawiającego,
b) przesyłką pocztową,
c) na stronie internetowej http://bip.um.suwalki.pl

Cena formularza wynosi 20 zł (słownie dwadzieścia zł).
Opłatę wnieść należy na konto zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Suwałkach o numerze 25 1060 0076 0000 4015 3000 0166.

IV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany:
Ostateczny termin spłaty kredytu upływa 31 grudnia 2020 roku.
Wypłata transz kredytu:
I transza do 31 lipca 2008 r. – kwota 6.000.000 zł,
II transza do 10 października 2008 r. – kwota 5.000.000 zł,
III transza do 14 listopada 2008 r. – kwota 4.934.459 zł.

VII. Warunki udziału w przetargu:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
f) wpłacą wadium.

VIII. informacja w zakresie wykonania zamówienia przez podwykonawców:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przez podwykonawców.

IX. Wadium

Ustala się wadium w wysokości 80.000 zł (słownie osiemdziesiąt tysięcy zł). Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku z poniżej podanych form:
a) w pieniądzu – przelewem na konto zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Suwałkach Nr 82 1060 0076 0000 4115 3000 0255,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 ustawy.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający będzie uważał za skutecznie wniesione tylko wówczas, gdy środki zostaną zaksięgowane na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał dokumentu należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, pokój 148, gdzie zostanie wydane stosowne zaświadczenie o złożeniu wadium, które należy dołączyć do oferty.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Kryterium: cena
Waga kryterium: 100%
Sposób punktowania:
cena najniższa: cena badana x 100%

XI. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 26 maja 2008 roku do godz. 12.00 w:
Urzędzie Miejskim w Suwałkach,
ul. Mickiewicza 1, pok. Nr 6
16-400 Suwałki
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

XII. Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

XIII. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało przekazane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 07 kwietnia 2008 roku.

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Jurewicz - Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-06-04

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2008-06-04

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2008-06-04