ul. Mickiewicza 1,
16-400 Suwałki, woj. podlaskie
tel. centrala (87) 562-80-00
fax. (87) 562-80-98

Archiwalny BIP

Spis telefonów


e-mail: org@um.suwalki.pl www: um.suwalki.pl       Stan przyjmowanych spraw w Urzędzie Stan przyjmowanych spraw w Urzędzie

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp

  Elektroniczna skrzynka podawcza   Elektroniczna skrzynka podawcza   Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna skrzynka podawcza - wydawanie praw jazdy, rejestracja pojazdówGodziny pracy urzędu:
poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00
wtorek - piątek w godz. 7.30 - 15.30

Komunikacja w języku migowym.
Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, pokój nr 101 (I piętro) w każdy poniedziałek w godzinach 14.00 - 16.00.

Urząd Miejski w Suwałkach - NIP 844-11-21-381 Regon 000523376
Miasto Suwałki - NIP 844-215-51-52 Regon 790671030

Rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Suwałkach prowadzone przez Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach:

W lutym 2011r. Urząd Miejski w Suwałkach uruchomił indywidualne rachunki przypisane dla podatnika, które umożliwią automatyczną identyfikację tytułu płatności danego rodzaju podatku.

Numery rachunków umieszczone w decyzjach podatkowych np. podatku od nieruchomości wskazują konto, na które należy dokonać zapłaty podatku od nieruchomości. Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom ani posługiwać się tym samym numerem konta przy opłacie innych podatków i opłat.
Reasumując podatek od nieruchomości, łączne zobowiązania pieniężne, podatek od środków transportowych, rolny, leśny należy opłacać na rachunki indywidualne,

natomiast w pozostałym zakresie tj.: Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących mienie komunalne, opłata adiacencka, opłata planistyczna, opłata targowa, koncesja za alkohol, opłata za wydanie karty wędkarskiej, wpłaty z tytułu grzywien i mandatów, opłata eksploatacyjna, opłata za koncesje i licencje taxi należy wpłacać na konto:

    07 1240 5211 1111 0000 4920 5949

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa:

    48 1240 5211 1111 0000 4930 7643

Opłata Skarbowa :

    22 1240 5211 1111 0000 4921 9744

Opłata za wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i z rejestru zamieszkania cudzoziemców:

    23 1240 5211 1111 0000 4926 8032

Wadia, kaucje, zabezpieczenie należytego wykonania umów:

    76 1240 5211 1111 0000 4929 8215

Opłatę za wydanie prawa jazdy :

    44 1240 2092 9742 0081 2812 0003

Opłatę za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego,zalegalizowanych tablic /tablicy/ rejestracyjnych, nalepki kontrolnej wraz z opłatą ewidencyjną:

    71 1240 2092 9742 0081 2812 0002

Uprzejmie informujemy, iż wpłaty na rzecz Urzędu Miasta w Suwałkach są przyjmowane bez prowizji we wszystkich placówkach Banku Pekao S.A. na terenie Suwałk tj.:

1. O/Suwałki ul. Kościuszki 56

2. I O/Suwałki ul. Noniewicza 48

3. II O/Suwałki ul. Kościuszki 72

4. Filia nr 1 ul. Kowalskiego 17

5. Filia nr 2 ul. Nowomiejska 3

Komunikacja w języku migowym.

Realizując art.9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243), Urząd Miejski w Suwałkach informuje, iż osoby wyszczególnione w art. 2. ust. 1 i art. 3 pkt 1 ww. ustawy mogą korzystać ze środków wspierających komunikowanie się poprzez:

    korzystanie z poczty elektronicznej,

    przesyłanie faksów.

Urząd Miejski w Suwałkach zapewnia również na zasadach określonych w art. 12 ww. ustawy pomoc pracownika urzędu posługującego się polskim językiem migowym.

Zgłoszenia, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy można dokonać pocztą elektroniczną, faksem, telefonicznie lub osobiście.

Metryka strony

Udostępniający: Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Jabłoński Radosław

Data wytworzenia: 2008-06-02

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data wprowadzenia: 2008-05-09

Data modyfikacji: 2017-06-12

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2008-05-09