Ogłoszenie z dnia 2019-08-29 o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek budowlanych położonych w Suwałkach przy ul. Bolesława Prusa

Data 2019-08-29
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek budowlanych położonych w Suwałkach przy ul. Bolesława Prusa

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałki:

  1. oznaczona działkami nr 33915/18 i 33914/34 o łącznej powierzchni 0,1017 ha, położona w Suwałkach przy ul. Bolesława Prusa, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00006299/7. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 61 zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej na planie 26 KDW. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga wewnętrzna 26 KDW jest nie urządzona, uzbrojenie w sieć wod-kan przewiduje się w 2019 roku.

Cena wywoławcza: 82 000 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych).

Wadium: 8 300 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta złotych).

 

  1. oznaczona działką nr 33914/33 o powierzchni 0,1016 ha, położona w Suwałkach przy ul. Bolesława Prusa, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00006299/7. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 61 zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej na planie 26 KDW. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga wewnętrzna 26 KDW jest nie urządzona, uzbrojenie w sieć wod-kan przewiduje się w 2019 roku.

Cena wywoławcza: 82 000 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych).

Wadium: 8 200 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście złotych).

 

  1. oznaczona działkami nr 33914/22 i 33915/16 o łącznej powierzchni 0,0885 ha, położona w Suwałkach przy ul. Bolesława Prusa, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00006299/7. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 61 zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej na planie 26 KDW. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga wewnętrzna 26 KDW jest nie urządzona, uzbrojenie w sieć wod-kan przewiduje się w 2019 roku.

Cena wywoławcza: 73 000 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).

Wadium: 7 300 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych).

 

  1. oznaczona działką nr 33914/23 o powierzchni 0,0886 ha, położona w Suwałkach przy ul. Bolesława Prusa, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00006299/7. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 61 zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach    z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej na planie 26 KDW. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga wewnętrzna 26 KDW jest nie urządzona, uzbrojenie w sieć wod-kan przewiduje się w 2019 roku.

Cena wywoławcza: 73 000 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).

Wadium: 7 400 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych).

 

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.      o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2019 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

-  wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 26 września 2019 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

  • złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

                    W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

                    Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

                    Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy                     ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jodango

Data wytworzenia: 2019-08-29

Wprowadzający: Beata Jodango

Modyfikujący: Beata Jodango

Data modyfikacji: 2019-08-29

Opublikował: Beata Jodango

Data publikacji: 2019-08-29