Ogłoszenie z dnia 2019-07-25 o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek budowlanych położonych w Suwałkach przy ul. Noniewicza

Data 2019-07-25
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek budowlanych położonych w Suwałkach przy ul. Noniewicza

 Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż następujących nieruchomości, stanowiących własność Miasta Suwałki:

 

  1. oznaczona działką nr 10953 o powierzchni 0,1206 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Noniewicza, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00004918/9. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabudowy mieszkalno-usługowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 11.2 zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/451/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2017 roku.

Cena wywoławcza: 421 000 zł brutto (słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych).

Wadium: 42 100 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące sto złotych).

 

  1. oznaczona działką nr 10954 o powierzchni 0,1306 ha, położona w Suwałkach przy ul. Noniewicza, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00002920/2. Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem o funkcji mieszkalnej wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 382, o powierzchni zabudowy 125 m2. Budynek jest parterowy drewniany z murowaną ścianą frontową. Do budynku dobudowany jest ganek. Budynek jest w złym stanie technicznym, brak dachu, stolarka okienna powybijana, otwory zabite płytą. Elewacja w stanie kompletnego zniszczenia. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabudowy mieszkalno-usługowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 11.2 zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/451/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2017 roku. Według zapisów w planie dla ww. budynku przeprowadzana jest procedura wykreślania z rejestru zabytków ze względu na jego zły stan techniczny. W przypadku uzyskania decyzji wykreślającej, budynek należy rozebrać. W przypadku decyzji odmownej, budynek należy przemieścić na inne tereny. Działania zmierzające do wykreślenia budynku z rejestru zabytków prowadzone były przez Miasto Suwałki w 2015 roku. Decyzją Nr DOZ-OAiK-660.1511.2015.UB-[73/15] z dnia 21.10.2016 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmówił skreślenia z rejestru zabytków domu mieszkalnego położonego w Suwałkach przy ul. Noniewicza 7. Przemieszczenie zabytku wymaga sporządzenia pełnej inwentaryzacji konserwatorskiej, analizy istniejącej ekspertyzy konstrukcyjnej i jej uaktualnienia, badań architektonicznych, ekspertyzy mykologicznej, dokumentacji przemieszczeniowej zachowanych reliktów zabytku na podstawie uaktualnionej ekspertyzy konstrukcyjnej i technologicznej analizy konserwatorskiej, projektu odtworzeniowego bryły budynku z adaptacją pomieszczeń na cele użytkowe. Prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wymaga pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Cena wywoławcza: 364 400 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych). Udział wartości nieruchomości objętej decyzją o wpisaniu dobra kultury do rejestru zabytków wynosi 0,0973 części i podlegać będzie 50% obniżce przy sprzedaży. Sprzedaż zwolniona od podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Wadium: 36 440 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści złotych).

 

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 27 sierpnia 2019 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

  • - złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
  • - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu       z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • - w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

                   W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

                   Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

                   Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jodango

Data wytworzenia: 2019-07-25

Wprowadzający: Beata Jodango

Modyfikujący: Beata Jodango

Data modyfikacji: 2019-07-25

Opublikował: Beata Jodango

Data publikacji: 2019-07-25