Oferta pracy na stanowisku starszego księgowego w Zespole Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach z dnia 2012-08-27

Data 2012-08-27
Stanowisko starszego księgowego w Zespole Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Działając na podstawie Art. 11 i Art. 13 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkól nr 6 w Suwałkach

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

1.Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach,
 16-400 Suwałki,  ul. Sikorskiego 21 , tel. 87 565 85 60

2. Określenie stanowiska urzędniczego – starszy księgowy

3. Wymiar czasu pracy: ½ etatu  (20 godzin tygodniowo)

4. Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach,
 16-400 Suwałki, ul. Sikorskiego 21

5. Wymagania niezbędne:

1)      posiadanie obywatelstwa polskiego

2)      wykształcenie średnie ekonomiczne, preferowane wyższe ekonomiczne

3)      co najmniej 4-letni staż pracy przy wykształceniu średnim ekonomicznym, co najmniej 3-letni staż pracy przy wykształceniu wyższym w księgowości

4)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

5)      brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

6)      nieposzlakowana opinia

6. Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość zagadnień z zakresu księgowości w jednostkach budżetowych

2)      znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej

3)      biegła znajomość obsługi aplikacji komputerowych (ProgMan - Finanse DDJ, Rozrachunki, Wyposażenie)

4)     samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista

7. Zakres wykonywanych zadań:

1) prowadzenie kasy jednostki,

2) uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej,

3) prowadzenie ewidencji majątku,
4) księgowanie dokumentów,

5) kompletowanie i fakturowanie dochodów związanych ze sprzedażą,

6) prowadzenie spraw związanych z ZFŚS
8. Informacja:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

9. Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny i CV

2)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje do zajmowanego stanowiska

3)      aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku

4)      oświadczenie o niekaralności i pełnej zdolności do czynności prawnych,

5)      kopia dowody osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo polskie

6)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

10. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętych   kopertach w  sekretariacie Zespołu Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Sikorskiego 21 w terminie
do 10.09.2012r. do godz. 1500  z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko – starszy księgowy w Zespole Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Osoby które zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu naboru zostaną powiadomione pisemnie lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach.

Dodatkowych informacji udziela sekretarz szkoły pod numerem telefonu 87 565 85 60.

 
 

Suwałki, dnia 27 sierpnia 2012 r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Boniszewska-Janczuk - Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2012-08-28

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2012-08-28

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2012-08-28