Oferta pracy na stanowisku specjakisty ds. księgowości w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach z dnia 2012-08-23

Data 2012-08-23
Stanowisko specjakisty ds. księgowości w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Działając na podstawie art. 11 i 13 Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami) oraz Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach ogłasza konkurs

na wolne stanowisko urzędnicze

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 36

tel. 87 566 56 35

II. Określenie stanowiska urzędniczego, na które prowadzony jest nabór:

Specjalista

III. Wymiar czasu pracy:

1 etat (40 godzin tygodniowo)

IV. Określenie wymagań związanych z wyżej wymienionym stanowiskiem:

Kandydat na stanowisko powinien spełniać wymagania określone w art. 6 Ustawy z dnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami).

1.      Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      wykształcenie średnie, preferowane wyższe ekonomiczne,

3)      co najmniej 4-letni staż pracy przy wykształceniu średnim ekonomicznym, co najmniej 3-letni staż pracy przy wykształceniu wyższym w księgowości,

4)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)      brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      nieposzlakowana opinia.

2.      Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość zagadnień z zakresu księgowości w jednostkach budżetowych,

2)      znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej,

3)      znajomość obsługi aplikacji komputerowych firmy ProgMan (Płace, Kadry, Zlecone, Przelewy) oraz programu Płatnik,

4)      samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

3.      Zakres wykonywanych zadań:

1)      sporządzanie list płac oraz prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,

2)      sporządzanie wszelkich analiz dotyczących wynagrodzeń pracowników,

3)      prowadzenie kasy i spraw bankowych,

4)      kompletowanie dowodów stanowiących podstawę księgowania,

5)      obsługa spraw związanych z ZUS,

6)      przygotowywanie danych do sporządzania sprawozdań.

4.      Informacja:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV) i list motywacyjny,

2)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska,

3)      oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na ww. stanowisku,

4)      oświadczenie o niekaralności i pełnej zdolności do czynności prawnych,

5)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

6)      kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo polskie.

VI. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zespołu szkół nr 2 w Suwałkach lub przesłać na adres wskazany w pkt 1 niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 06 września 2012r. do godz. 1500 z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko – specjalista w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach”. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu naboru zostaną powiadomione pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona w BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 87 566 56 35.

 
 
Suwałki, dnia 23 sierpnia 2012r.
 

                                                                                                               Dyrektor

                                                                                           Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach
                                                                                                       Romuald Borkowski
 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach Romuald Borkowski

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2012-08-23

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2012-08-23

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2012-08-23