Oferta pracy na stanowisku podinspektora ds. odpadów komunalnych w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2013-06-27

Data 2013-06-27
Stanowisko podinspektora ds. odpadów komunalnych w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Urzędzie Miejskim w Suwałkach
16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1
podinspektora ds. odpadów komunalnych
w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miejskiego w Suwałkach


I. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora.

II. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na stanowiskach urzędniczych w administracji publicznej,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • znajomość systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Suwałkach, dobra znajomość obsługi komputera.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • wprowadzanie danych z deklaracji do oprogramowania obsługującego opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • nadzór nad realizacją usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • analiza kwartalnych sprawozdań przedsiębiorców odbierających odpady komunalne.

IV. Warunki pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach
  -  praca biurowa.
V. W maju 2013 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.
VI. Wymagane dokumenty:

 • życiorys ( CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • inne dodatkowe dokumenty ( kopie ) o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie o niekaralności i o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia.


    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki, pokój nr 4 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. odpadów komunalnych” w terminie do  12  lipca  2013 r.

    Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:// bip.um.suwalki.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.
    Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. ).
    Kopie dokumentów przedłożonych w ofercie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem - podpisem kandydata.
    Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawno

Metryka strony

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2013-06-28

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2013-06-28

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2013-06-28