Oferta pracy na stanowisku poborca z dnia 2013-07-08

Data 2013-07-08
Stanowisko Poborca

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Urzędzie Miejskim w Suwałkach
16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1
poborcy
w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Suwałkach

I. Wymagania niezbędne:

1/ obywatelstwo polskie,
2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3/ niekaralność za przestępstwo umyślne, przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4/ nieposzlakowana opinia,
5/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,   
6/ posiadanie co najmniej 2 letniego okresu zatrudnienia przy prowadzeniu windykacji lub egzekucji należności,
7/ wykształcenie wyższe.

II. Wymagania dodatkowe:

1/   znajomość przepisów o finansach publicznych ,
2/   znajomość przepisów ustawy ordynacja podatkowa,
3/   znajomość przepisów o podatkach i opłatach lokalnych,
4/   znajomość przepisów prawa kodeksu postępowania administracyjnego,
5/   znajomość przepisów ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach,
6/   ustawy o zamówieniach publicznych,
7/   ustawy o samorządzie gminnym,
8/   znajomość przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
9/   znajomość obsługi komputera w tym pakiet MS Office,
10/  kreatywność, komunikatywność,
11/  umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej,
12/  wysoka kultura osobista,
13/  umiejętność sprawnej organizacji pracy.
 
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1/ prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, na zasadach określonych ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
2/ wykonywanie   czynności    egzekucyjnych   w   tym  dokonywanie  zajęć rzeczy ruchomych, następnie ich zwózek i sprzedaży,
3/ prowadzenie  wszelkich  wymaganych ewidencji związanych z egzekucją administracyjną w tym z podjętych czynności egzekucyjnych oraz terminowe i rzetelna rozliczanie wyegzekwowanych należności,
4/ załatwianie wszelkich prac biurowych oraz wykonywanie innych czynności związanych z postępowaniem egzekucyjnym w administracji.

IV.  Wymagane dokumenty:

1/ list motywacyjny,
2/ CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3/ oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4/ kserokopie   świadectw    pracy    oraz    oryginały    lub   kserokopie   innych    dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg zatrudnienia (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
5/ kserokopie  dokumentów  (poświadczone  przez  kandydata  za  zgodność  z      oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6/ oświadczenie   kandydata   o   braku  skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7/ oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,
8/ oświadczenie  kandydata,    że    w    przypadku    wyboru    jego  oferty zobowiązuje się nie wykonywać   zajęć    pozostających   w   sprzeczności  lub  związanych  z  zajęciami,   które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
9/ inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
10/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze,
11/ kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: praca biurowa, przy komputerze oraz obsługa innych urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych, a także praca w terenie z klientem, pod presją czasu.

1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w czerwcu 2013 r. był niższy niż 6%.

V. Dokumenty  należy składać w terminie do 31 lipca 2013 r. (decyduje data wpływu do Urzędu)  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul.  Mickiewicza pokój  nr  6, w zamkniętych kopertach    z  napisem  „ Oferta na stanowisko urzędnicze -  poborca ”.
      
Aplikacje, które wpłyną po wskazanym wyżej terminie – nie będą  rozpatrywane.

VI. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania w ramach naboru.

 

 Suwałki, dn. 8  lipca  2013 r.

Metryka strony

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2013-07-10

Modyfikujący: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2013-07-10

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2013-07-10