Oferta pracy na stanowisku naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocjii w Urzędzie Miejskim w Suwałkach z dnia 2013-02-01

Data 2013-02-01
Stanowisko naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocjii w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji

 

I. Wymagania ogólne:

1/   obywatelstwo polskie,

2/   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3/   niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4/   wykształcenie wyższe  magisterskie o specjalnościach: dziennikarstwo,  public relations, marketing, komunikacja społeczna,

5/   co najmniej 5 - letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku,

6/   znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego,

7/   biegła znajomość języka angielskiego

8/   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku naczelnika Wydziału,

9/   umiejętność kierowania zespołem pracowników,

10/ umiejętność obsługi komputera.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1/   doświadczenie w pracy w  administracji publicznej,

2/   znajomość dodatkowego języka obcego.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Wykonywanie zadań z zakresu obsługi prasowej Prezydenta i Urzędu Miejskiego oraz Rady Miejskiej.

 2. Tworzenie polityki informacyjnej oraz strategii medialnej Urzędu.

 3. Przygotowywanie materiałów i informacji do “Tygodnika Suwalskiego”.

 4. Przygotowywanie i przeprowadzanie konsultacji społecznych.

 5. Przygotowywanie wystąpień i pism okolicznościowych.

 6. Przygotowywanie materiałów merytorycznych oraz graficznych na konferencje prasowe.

 7. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej oraz administrowanie profilami Miasta na portalach społecznościowych.  

 8. Realizacja strategii promocji oraz kreacja  marki Miasta Suwałki.

 9. Podejmowanie inicjatyw, organizacja i współudział w imprezach promujących Miasto.

 10. Przygotowywanie materiałów promocyjnych oraz ich rozpowszechnianie.

 11. Realizacja Systemu Identyfikacji Wizualnej.

 12. Współpraca z wydziałami Urzędu, jednostkami  miejskimi i środowiskami lokalnymi oraz instytucjami i organizacjami ogólnopolskimi i międzynarodowymi w zakresie promocji Miasta.

 13. Opracowywanie koncepcji, produkcja i dystrybucja gadżetów promocyjnych Miasta.

 14. Nadzorowanie  punktów  informacji turystycznej.

 15. Prowadzenie działań mających wpływ na rozwój turystyki w Suwałkach.

 16. Przygotowywanie multimedialnych materiałów promocyjnych.

 17. Prowadzenie spraw z zakresu współpracy zagranicznej.

 18. Koordynowanie spraw współpracy z miastami partnerskimi.

 19. Przygotowywanie  zagranicznych wyjazdów służbowych.

 20. Obsługa delegacji i gości zagranicznych uczestniczących w imprezach organizowanych przez Miasto.

 

IV. Warunki pracy na stanowisku naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego  -  praca biurowa.

 

V. W miesiącu styczniu 2013 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %

 

VI. Wymagane dokumenty:

1/   życiorys (CV),

2/   list motywacyjny,

3/   kwestionariusz osobowy,

4/   dokument poświadczający wykształcenie,

5/   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

6/   kserokopie świadectw pracy,

7/   oświadczenie o niekaralności i o pełnej zdolności do czynności prawnych,

8/   oświadczenie o stanie zdrowia.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16–400 Suwałki, pokój nr 4 z dopiskiem:  „ Dotyczy naboru na stanowisko naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego w Suwałkach” w terminie do 12 lutego 2013 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej  / bip.um.suwalki.pl / oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. )

Kopie dokumentów przedłożonych w ofercie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem - podpisem kandydata.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Suwałki, dn. 1 lutego 2013 r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2013-02-01

Modyfikujący: Andrzej Czupryński

Data modyfikacji: 2013-02-01

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2013-02-01