Oferta pracy na stanowisku Księgowego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Suwałkach z dnia 2013-05-31

Data 2013-05-31
Stanowisko Księgowy w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Suwałkach


OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)


Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach, ul. Nowomiejska 10, 16-400 Suwałki


1. Nazwa i adres jednostki:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach
ul. Nowomiejska 10
16 – 400 Suwałki

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 
księgowy

3. Wymiar czasu pracy:
0,25  etatu – 10 godzin tygodniowo

4. Miejsce wykonywania pracy:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach, ul. Nowomiejska 10, 16-400 Suwałki

5. Wymagania niezbędne: 
1) obywatelstwo polskie
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
4) nieposzlakowana opinia
5) ukończona szkoła średnia,  policealna lub pomaturalna ekonomiczna o kierunku rachunkowość i  co najmniej sześcioletnia praktyka w księgowości
6) znajomość przepisów prawa z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości budżetowej
7) znajomość obsługi aplikacji komputerowych
8) znajomość obsługi programu Płatnik,
9) znajomość przepisów z zakresu rozliczeń z ZUS, prawa podatkowego dotyczących jednostek oświatowych

6. Wymagania dodatkowe  na stanowisku księgowego jednostki budżetowej:
    1) doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach budżetowych,
    2) znajomość przepisów prawa z zakresu: podatków, ubezpieczeń społecznych, ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
    3) bardzo dobra znajomość obsługi sprzętu i systemów komputerowych w tym Excel, Word,
    4) znajomość obsługi programów finansowo-księgowych,
    5) samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

7. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:           
     1) sporządzanie list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami,
      2) prowadzenie rozliczeń z ZUS i US,
      
8. Wymagane dokumenty:
    1) curriculum vitae
    2) list motywacyjny
    3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska, poświadczone za zgodność z oryginałem
    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
    4) oświadczenie kandydata o niekaralności
    5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
    
9. Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko księgowego”, w  siedzibie Poradni lub pocztą na adres:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
ul. Nowomiejska 10, 16-400 Suwałki
w terminie do  14 czerwca 2013 r. do godz. 15.30 (decyduje data stempla pocztowego)

Informacje dodatkowe:
1.    Kontakt z sekretariatem – tel.: 87 566 41 49; 87 567 00 67
2.    Osoby, które zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu naboru zostaną powiadomione pisemnie lub telefonicznie o terminie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.
3.    Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w BIP UM Suwałki
Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko głównego księgowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”

Suwałki, dnia 29-05-2013 r.
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Barbara Boruta Dyrektor Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Szczęsna

Wprowadzający: Elżbieta Szczęsna

Data wprowadzenia: 2013-05-31

Modyfikujący: Elżbieta Szczęsna

Data modyfikacji: 2013-05-31

Opublikował: Elżbieta Szczęsna

Data publikacji: 2013-05-31