Oferta pracy na stanowisku Inspektora - Kierownika Projektu pn. „Profesjonalny nauczyciel – wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki” z dnia 2013-07-01

Data 2013-07-01
Stanowisko Inspektora - Kierownika Projektu pn. „Profesjonalny nauczyciel – wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki”

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Inspektora - Kierownika Projektu
pn. „Profesjonalny nauczyciel – wyższa jakość suwalskiej szkoły
na terenie Powiatu Miasta Suwałki”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

Stosunek pracy zostanie nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas określony od 01 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2015 r.

W przypadku osób zatrudnianych na stanowiskach urzędniczych po raz pierwszy, stosunek pracy zostanie nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas określony (6 miesięcy). Odbycie służby przygotowawczej i pomyślne zdanie egzaminu warunkuje dalsze zatrudnienie.

I. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) wykształcenie wyższe administracyjne i/lub z zakresu zarządzania,
5) doświadczenie w pracy przy obsłudze projektów unijnych bądź rządowych (w tym w koordynowaniu minimum jednego projektu realizowanego w ramach POKL),
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
7) praktyczna znajomość i umiejętność obsługi aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych oraz Generator Wniosków Płatniczych,
8) znajomość przepisów z zakresu ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy Prawo zamówień publicznych, dokumentów programowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętności organizacyjno – menadżerskie,
2) umiejętność kierowania zespołami ludzkimi oraz pracy w zespole,
3) odpowiedzialność, obowiązkowość, staranność, samodzielność,
4) komunikatywność oraz umiejętność rozwiązywania problemów,
5) dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego,

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmie:

1) odpowiedzialność za rzeczowo – finansową realizację projektu zgodną z założeniami wniosku o dofinansowanie oraz umową o dofinansowanie projektu,
2) monitoring realizacji projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem,
3) nadzór nad zgodnością projektu z wnioskiem o dofinansowanie oraz zasadami realizacji projektów współfinansowanych z POKL,
4) przygotowywanie wniosków o płatność w części merytorycznej,
5) przygotowywanie i archiwizacja dokumentacji projektowej,
6) bieżący monitoring i kontrola projektu,
7) przeprowadzenie rekrutacji do projektu,
8) przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla personelu projektowego o tematyce „Równość szans”,
9) planowanie, koordynacja oraz nadzorowanie pracy zespołu projektowego oraz kadry merytorycznej.

IV. Warunki pracy na stanowisku Kierownika Projektu pn. „Profesjonalny nauczyciel – wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki”:

1) Forma nawiązania stosunku pracy: Umowa o pracę na czas określony (1 etat) od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca 2015 roku, z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia;
2) Praca biurowa;
3) Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Noniewicza 71A, 16-400 Suwałki.

V. W miesiącu czerwcu 2013 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy,
4) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo polskie,
5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
7) inne dodatkowe dokumenty (kopie) o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
8) kserokopie świadectw pracy,
9) oświadczenie o niekaralności i o pełnej zdolności do czynności prawnych,
10) oświadczenie o stanie zdrowia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki, pokój nr 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Projektu pn. „Profesjonalny nauczyciel – wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki” w terminie do 12 lipca 2013 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.um.suwalki.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”. Kopie dokumentów przedłożonych w ofercie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem – podpisem kandydata.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa a art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2013-07-01

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2013-07-01

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2013-07-01