Oferta pracy na stanowisku inspektora ds. księgowania opłat za odpady komunalne w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2013-06-27

Data 2013-06-27
Stanowisko inspektora ds. księgowania opłat za odpady komunalne w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Suwałkach

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Urzędzie Miejskim w Suwałkach
16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1
inspektora ds. księgowania opłat za odpady komunalne w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Suwałkach

I. Wymagania niezbędne:
1/   obywatelstwo polskie,
2/   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3/   niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4/   nieposzlakowana opinia,
5/   wykształcenie wyższe  o specjalnościach: ekonomia, rachunkowość i finanse,     
6/   co najmniej 3 - letni staż pracy  w tym co najmniej 2 letniego okresu zatrudnienia przy prowadzeniu ewidencji księgowej,
7/   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora.

II. Wymagania dodatkowe:
1/   znajomość przepisów ustaw : o samorządzie gminnym , o finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych, o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach, o zamówieniach publicznych.
2/   doświadczenie w użytkowaniu oprogramowania finansowo - księgowego.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Obsługa systemu do rozliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Dekretacja i księgowanie dokumentów finansowo – księgowych,
3. Prowadzenie postępowań w zakresie spraw dotyczących windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wykorzystaniem ustawy Ordynacja podatkowa,.
4. Prowadzenie rachunkowości i księgowości dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi z wykorzystaniem systemu informatycznego.
5. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych w zakresie prowadzonych spraw.
6. Współpraca z organem egzekucyjnym.

IV. Warunki pracy na stanowisku inspektora ds. księgowania opłat za odpady komunalne w Wydziale Finansowym Urzędu   Miejskiego w Suwałkach  -  praca biurowa.
V. W maju 2013 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,  w rozumieniu przepisów  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz   zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %

VI. Wymagane dokumenty:
1/   życiorys (CV),
2/   list motywacyjny,
3/   kwestionariusz osobowy,
4/   dokument poświadczający wykształcenie,
5/   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6/   kserokopie świadectw pracy lub kserokopie innych dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia.
7/   oświadczenie o niekaralności i o pełnej zdolności do czynności prawnych,
8/   oświadczenie o stanie zdrowia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul.  Mickiewicza 1,  16 – 400 Suwałki,  pokój  nr  4   z  dopiskiem:  „ Dotyczy  naboru  na stanowisko  inspektora ds. księgowania opłat za odpady komunalne  Urzędu   Miejskiego w  Suwałkach”   w terminie do  12  lipca  2013 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / bip.um.suwalki.pl / oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. )

Kopie dokumentów przedłożonych w ofercie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem - podpisem kandydata.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Metryka strony

Udostępniający: Czesław Renkiewicz Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2013-06-28

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2013-06-28

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2013-06-28