Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2012 roku"

Dotyczy otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
Data wydania 2011-12-07
Tytuł Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2012 roku"

 

Zarządzenie Nr 306/11

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 07 grudnia  2011 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2012 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz.1378), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i  Nr 217, poz. 1281), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz Uchwały Nr XV/144/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Suwałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  rok 2012, zarządzam co następuje:

§ 1

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w roku 2012. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 
Załącznik
do Zarządzenia Nr 306/11
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 07 grudnia 2011 r.

 

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w 2012 roku na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

      I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonej na jego dofinansowanie

Nr

zadania

nazwa zadania priorytetowego

(nazwę wpisać odpowiednio w formularz oferty)

kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania

PLN

1.

Wspieranie działań mających na celu udzielenie pomocy rzeczowej oraz akcji zbiórek żywności na rzecz osób ubogich.

 

24 000,-

2.

Wspieranie organizacji kolonii wypoczynkowych dzieciom z rodzin ubogich.

 

12 000,-

3.

Wspieranie prowadzenia stołówek świadczących usługi dożywiania osób bezdomnych i ubogich.

 

25 000,-

4.

Wspieranie poradnictwa specjalistycznego i obywatelskiego na rzecz  klientów  pomocy społecznej.

 

5 000,-

5.

Wspieranie działań zmierzających do tworzenia warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych, w szczególności wspieranie samopomocowych form aktywizacji tych osób.

 

2 000,-

6.

Wspieranie podmiotów prowadzących działalność w obszarze ekonomii społecznej.

4 000,-

 

                                                  RAZEM

72 000,-

 

      II. Warunki przyznawania dotacji

1.  Warunki przyznawania dotacji na realizację zadania określają przepisy:

a)  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.)

b)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.)

c)  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6,poz. 25).

d)  uchwały Nr XV/144/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok.

2. Środki finansowe są przeznaczone na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk.

3. Złożenie oferty o dotację z budżetu Miasta nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

4. Kwoty dotacji przeznaczone na poszczególne zadania priorytetowe mogą ulec zmianie w przypadku, kiedy na dane zadanie przeznaczona kwota nie zostanie rozdysponowana z uwagi na brak akceptacji wnioskowanych kwot dotacji lub odrzucenie ofert/oferty. Nierozdysponowane  środki finansowe mogą być przeniesione na pozostałe zadania priorytetowe mające duże zainteresowanie.

5. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty na realizację jednego zadania.

6. Podmioty uprawnione mogą złożyć po jednej ofercie na realizację poszczególnych zadań.

7. Decyzję o wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta Suwałk po zapoznaniu się z protokółem Komisji Konkursowej, powołanej do rozpatrzenia ofert.

8. W przypadku rezygnacji oferenta z całości bądź części przyznanej dotacji, niewykorzystane środki finansowe bez odrębnego postępowania konkursowego mogą być przyznane przez Prezydenta Miasta Suwałk  oferentowi bądź oferentom, którzy przystąpili do konkursu, spełnili wymagania formalne, a nie uzyskali dotacji lub uzyskali dotację mniejszą niż przez nich wnioskowana.

III. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Termin realizacji zadania –  od daty zawarcia umowy do 15 grudnia 2012 roku.

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Ramowy wzór umowy i wzór sprawozdania stanowią odpowiednio załączniki Nr 2 i Nr 3 do Ogłoszenia.

3. W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej niż wnioskowana w ofercie, warunkiem zawarcia umowy jest złożenie przez oferenta zweryfikowanego harmonogramu i kosztorysu  zadania, dostosowanego do kwoty przyznanej dotacji wraz z zakresem rzeczowym, które stanowią załącznik do umowy.

  IV. Termin, miejsce i sposób składania ofert.

1. Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Formularz oferty, ramowy wzór umowy, sprawozdania dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach,  w Biuletynie Informacji Publicznej,  a także na stronie internetowej www.um.suwalki.pl

2. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej na zadanie Nr … pn…..” i pieczątką nagłówkową oferenta  należy składać w Urzędzie Miejskim w Suwałkach ulicy Mickiewicza 1, w kancelarii ogólnej pok. Nr 4-5 w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30) lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

3. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2012 r. godz. 1530 . Wszystkie wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie winne być trwale spięte, w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie podczas prac Komisji.

4. Oferta nie złożona we wskazanym terminie oraz która wpłynie pocztą po tym terminie, nie będzie objęta  procedurą konkursową.

V. Termin, tryb  i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Dokonanie wyboru ofert na realizację zadania nastąpi w terminie do 30 dni od upływu wyznaczonej daty do składania ofert. Prezydent Miasta powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego, a ponadto podaje do publicznej wiadomości  rozstrzygnięcie konkursu ofert poprzez zamieszczenie ogłoszenia  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.um.suwalki.pl 

2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Suwałk. Komisja sporządza  protokół i wstępnie kwalifikuje złożone oferty do otrzymania dotacji. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Prezydent Miasta Suwałk.

3. Kryteria wyboru ofert

            Kryteria formalne:

a) oferent jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3, jeżeli  cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

b) przedłoży kompletną ofertę wraz z załącznikami na wymaganym druku, podpisaną przez osoby uprawnione, w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wymagane załączniki (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem: aktualny wyciąg z właściwego rejestru sądowego lub ewidencji, dotyczący statusu prawnego podmiotu i prowadzonej działalności, aktualny statut, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok;

c) oferta określająca kwotę dofinansowania wyższą niż podana w ogłoszeniu konkursowym na dane zadanie podlega odrzuceniu.

 

Do oceny merytorycznej zostanie dopuszczona oferta, która spełnia wszystkie w/w kryteria formalne.

Kryteria merytoryczne:

a) ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta;

b) ocena proponowanej przez oferenta jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie;

c) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

d) uwzględnienie zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania, wymagane minimum 10 % ogólnego kosztu realizacji zadania;

e) uwzględnienie efektów zadania (np. liczba odbiorców, koszt jednostkowy, adekwatność założeń zadania do oczekiwanych efektów)

f) uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych podmiotowi w latach poprzednich (rzetelność, terminowość, oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków).

g) uwzględnienie zadeklarowanego wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członków.

 VI. Zrealizowane zadania publiczne i dotacje przekazane na ich realizacje w roku bieżącym i poprzednim.

 

Nazwa zadania

Koszt realizacji zadania PLN

w 2011 r.­ *

w 2010 r. ­**­

Koszt ogółem

 

w tym dotacja

Koszt ogółem

w tym dotacja

1

Wspieranie działań mających na celu udzielenie pomocy rzeczowej oraz akcji zbiórek żywności na rzecz osób ubogich

 

117 115,70

 

 

21 000

 

146 630,40

 

25 000

2

Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego

 

5 600

 

5000

 

5 600

 

5 000

3

Wspieranie organizacji kolonii wypoczynkowych dzieciom z rodzin ubogich

 

47 605

 

16 000

 

20 061,60

 

 

9 999,60

4

Prowadzenie stołówek świadczących usługi dożywiania

 

70 000

 

25 000

 

6 4654,85

 

30 000

5

Wspieranie działań zmierzających do tworzenia warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych …

 

3 540

 

3 000

 

7 174,36

 

5 000

6.

Wspieranie podmiotów prowadzących działalność w obszarze ekonomii społecznej

 

0

 

0

 

0

 

0

 

* ­ na podstawie ofert złożonych w otwartym konkursie

** ­na podstawie sprawozdań końcowych­

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-12-08

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2011-12-20

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-12-08