Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na na budowie budynku handlowego, dwóch budynków handlowo-usługowych, stacji paliw płynnych i LPG

Suwałki, dnia 29 sierpnia 2019 r.

OSGK.6220.77.2019.DK

I N F O R M A C J A


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 29 sierpnia 2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na na budowie budynku handlowego, dwóch budynków handlowo-usługowych, stacji paliw płynnych i LPG z myjnią samochodową, zbiornika podziemnego LPG o poj. 10 m3, dwóch zbiorników paliwowych podziemnych 2 x 60 m3, wiaty nad dystrybutorami, trzech pylonów reklamowych, murów oporowych, parkingu na ok. 220 m.p. wraz z dojazdami i utwardzeniami terenu, instalacji pomp ciepła z dolnym źródłem, zewnętrznych instalacji: centralnego ogrzewania, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej ze zbiornikami wody deszczowej, instalacji elektrycznych, niskoprądowych, kanalizacji kablowej elektrycznej i teletechnicznej, instalacji uziemiającej na terenie stacji paliw z ochroną katodową zbiorników, oświetlenia terenu, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, instalacji doziemnej SN, monitoringu zewnętrznego, punktów ładowania pojazdów wraz z przyłączami i inną niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury oraz wycinką drzew i wprowadzeniem nasadzeń zastępczych na działkach o nr geod. 21201/1, 21201/2, 21202/2, 21202/3, 21202/4, 21202/5, 21202/6, 21204/2, 21204/3, 21204/4, 21206/1, 21206/2 położonych przy ul. Reja w Suwałkach (obręb nr 2), gm. M. Suwałki, woj. podlaskie, znak: OSGK.6220.77.2019.DK.

Postępowanie było prowadzone na wniosek: IKP GODLEWSCY Spółka Jawna, ul. Świętego Rocha 11/1 lok. 1, 15-879 Białystok.

Jednocześnie informuje się, że można zapoznać się z całą dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w tym ze stanowiskami organów opiniujących, w siedzibie tut. Urzędu w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 pok. Nr 210 w godz. od 730 do 1530.

Informację o decyzji umieszcza się: w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w internecie pod adresem: adresem: http://bip.um.suwalki.pl oraz w miejscu przedsięwzięcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Renda

Data wytworzenia: 2019-08-30

Wprowadzający: Radosław Renda

Data modyfikacji: 2019-08-30

Opublikował: Radosław Renda

Data publikacji: 2019-08-30