Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna ogólna dla petentów Urzędu  Miejskiego w Suwałkach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się klientów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Miejski w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk - tel. 87 5628100.
 2. W sprawie ochrony danych osobowych, osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się pod adresem iod@um.suwalki.pl
 3. Dane osobowe petentów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Miejski w Suwałkach ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych (oprócz ustawowego obowiązku) jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych takich jak: kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.
 6. Petenci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz mają możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, petenci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Pozyskane od petenta dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 9. Petenci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez petenta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych petenci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia.

 

 

Monitoring wizyjny w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

 Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miejskim w Suwałkach.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informuję że:

  

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, tel. 87 562 80 00, e-mail: org@um.suwalki.pl, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk.
 2. W sprawie ochrony danych osobowych, osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, tel. 87 562 82 08, e-mail: iod@um.suwalki.pl.
 1. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowane przez monitoring wizyjny przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób odwiedzających Urząd Miejskiw Suwałkach, pracowników Urzędu oraz ochrony mienia na podstawie art. 9 a oraz art. 50 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 222 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c oraz  art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom w szczególności podmiotom zapewniającym bezpieczeństwo fizyczne Urzędu oraz podmiotom realizującym zadania związane z obsługą techniczną monitoringu.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach do jakich zostały zebrane przez okres 14 dni. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony w sytuacji, gdy nagrania zostaną zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczące Pani/Pana narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Obszary objęte monitoringiem wizyjnym w Urzędzie Miejskim w Suwałkach:

 1. Adama Mickiewicza 1: hol od wejścia głównego, hol przy USC, hol przy sali konferencyjnej  26, korytarze na wszystkich kondygnacjach budynku, brama wjazdowa, wjazd do garaży podziemnych, patio, skrzyżowanie ul. Tadeusza Kościuszki z ul. Adama Mickiewicza, teren przed wejściem głównym, hol pomieszczenia oddanego w najem („Bar Ratuszowy”).
 2. Teofila Noniewicza 71A: hol główny na parterze, szalet miejski (wejście, przedsionek w toalecie damskiej, przedsionek w toalecie męskiej).

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Rafał Luto - Urząd Miejski W Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1 Telefon: 87 562 82-08

E-mail: iod@um.suwalki.pl

 

  

Metryka strony

Udostępniający: Teresa Mazur Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jabłoński - Naczelnik Wydziału Informatyki

Data wytworzenia: 2018-05-25

Wprowadzający: Tomasz Arciszewski

Modyfikujący: Tomasz Arciszewski

Data modyfikacji: 2020-06-26

Opublikował: Tomasz Arciszewski

Data publikacji: 2017-04-11