Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna ogólna dla petentów Urzędu  Miejskiego w Suwałkach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się klientów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Miejski w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk - tel. 87 5628100.
  2. W sprawie ochrony danych osobowych, osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się pod adresem iod@um.suwalki.pl
  3. Dane osobowe petentów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Miejski w Suwałkach ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych (oprócz ustawowego obowiązku) jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych takich jak: kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.
  6. Petenci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz mają możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, petenci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Pozyskane od petenta dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  9. Petenci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez petenta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych petenci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia.

 

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ewa Harasim - Urząd Miejski W Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1 Telefon: 87 562 82-08

E-mail: iod@um.suwalki.pl

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Teresa Mazur Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jabłoński - Naczelnik Wydziału Informatyki

Data wytworzenia: 2018-05-25

Wprowadzający: Michał Nowicki

Modyfikujący: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2019-09-04

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2017-04-11