Informacja o działalności miejskich instytucji kultury oraz innych jednostek prowadzących działalność kulturalną na rzecz miasta w 2005 r.

INFORMACJA

o działalności miejskich instytucji  kultury oraz innych jednostek  prowadzących działalność kulturalną na rzecz miasta w 2005 r.

 

Miasto Suwałki było w 2005 roku organem prowadzącym następujące jednostki kultury:

1) Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki, ul. Noniewicza 71 - wraz z klubem „Suwalszczyzna" przy ul. Świerkowej  i muszlą koncertową w parku Konstytucji    

3 Maja przy ul. Ks. Hamerszmita;

2) Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej - wraz z siecią placówek bibliotecznych, tj. 3 filiami przy ul. Klonowej, ul. Północnej i ul. Szpitalnej oraz Specjalistycznym Oddziałem Bibliotecznym przy ul. Waryńskiego;

3) Muzeum Okręgowe wraz z oddziałem - Muzeum im. Marii Konopnickiej przy ul. Kościuszki.

            Miasto zabezpieczało środki finansowe przeznaczone na utrzymanie kadry, bazy materialnej i realizację zadań statutowych ww. instytucji przy udziale dodatkowych pozyskanych środków finansowych na realizację jednostkowych projektów - głównie ze środków operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz funduszy unijnych.

 

Tabela: Dotacje dla jednostek kultury w 2005 r. (w zł)

 

 

Nazwa instytucji kultury

 

Przychody ogółem

 

Dotacja        z budżetu miasta

Środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Dochody własne

oraz inne przychody

Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki

2.792.900

1.731.100

  112.000

  949.800

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej

1.343.569

   975.150

  294.750

    73.669

Muzeum Okręgowe

 

1.630.509

1.142.778

  100.000

  387.731

Razem:

 

5.766.978

3.848.928

  506.750

1.411.200

 

(Źródło - Wydział Finansowy Urzędu  Miejskiego w Suwałkach)

 

Instytucje otrzymały w 2005 r. wsparcie finansowe z innych źródeł na projekty mające charakter ponadlokalny:

 

1.  Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, w

     ramach otwartych konkursów ofert - Muzeum Okręgowe 18.900 zł na zadania:

     powiększanie kolekcji muzealnych (5 tys. zł), organizację wystawy „Malarze

     polscy w Monachium" (10,9 tys. zł), konserwację zabytków archeologicznych

     ze zbiorów muzealnych (3 tys. zł);

 • 2. Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - Muzeum Okręgowe - 200 tys. zł - na wykonanie remontu budynku głównego muzeum;
 • 3. Z Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (przetarg ofert) - Muzeum Okręgowe - 4,9 tys. zł na przeprowadzenie badań archeologicznych w miejscowości Garbas I;
 • 4. Z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie - Muzeum Okręgowe - 17.050 zł - na przeprowadzenie badań powierzchniowych i sondażowych na trasie planowanej obwodnicy miasta Gołdapi;
 • 5. Z Urzędu Gminy w Płaskiej (pow. augustowski) - Muzeum Okręgowe - 6,5 tys. zł (środki z Podlaskiego Urzędu wojewódzkiego i Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie) - na realizację badań sondażowych grobów z okresu II wojny światowej w miejscowości Serwy;
 • 6. Z Ministerstwa Spraw Zagranicznych (poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Muzeum Okręgowe - 40 tys. zł) na wystawę „Malarze polscy w Monachium";
 • 7. Z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej - Muzeum Okręgowe - 29.675 zł - na wystawę „Malarze polscy w Monachium";
 • 8. Od sponsorów z Suwałk i kraju - Muzeum Okręgowe - łącznie na dofinansowanie wydania publikacji „Na lewym brzegu Niemna". Mapy powiatów guberni suwalskiej" (7.750 zł) oraz na wystawę „Malarze polscy w Monachium" (15.600 zł);
 • 9. Z Funduszu Małych Projektów Phare 2003 -Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki (9 tys. zł) na prowadzenie Centrum Kultury Ludowej Suwalszczyzny i Przygranicza, organizację VII Międzynarodowych Recitali Chóralnych „Hora Cantavi" i Wigilię Chłopską;
 • 10. Z Funduszu Małych Projektów Phare 2003 - Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki na I Suwalskie Konfrontacje Filmowe „na styku kultur" (13.584 zł), Jarmark Folkloru i Jadła Kresowego - bliny, cepeliny, pierogi ... (20.098 zł),

IV Euroregionalne  Spotkania Gospel & Jazz' 2005", VIII Międzynarodowe

Recitale Chóralne „Hora Cantavi" (56.095 zł), X Międzynarodowy Festiwal

Muzyczny „Wiosło Jaćwinga' 2005" (42.674 zł),

11. Dodatkowo z budżetu Miasta Suwałk:

      1) Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki (w ramach otwartego konkursu ofert)

          (43.000 zł) oraz - z okazji 30-lecia placówki - 10.000 zł oraz honorowe

          wyróżnienie -  „Włócznię Jaćwingów",

2) Muzeum Okręgowe  ( 5.000 zł) jako wkład miasta do projektu i na Zimowy

     Pałacyk św. Mikołaja (5.000 zł);

      3) Biblioteka Publiczna (10.000 zł) -  z okazji 60-lecia - (na zakup książek);

         przyznanie „Włóczni  Jaćwingów" oraz 5.000 zł - wkład miasta do projektu;

12. Zakupione zostały samochody ze środków  PFRON przez ROKiS  i Bibliotekę

      Publiczną  na realizację działań statutowych.

 

2. Z budżetu Starostwa Powiatowego w Suwałkach:

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej (5 tys. zł) na realizację zadań w ramach Porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach (Aneks z dnia 5.01.2005 r do porozumienia.) na realizację zadań w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu.

 

 

 

 

I.  Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki

 

 • 1. Zatrudnienie wynosiło na koniec roku 42 etaty.

 

 • 2. Baza lokalowa obejmuje: siedzibę przy ul. Noniewicza 71, w której działają dwie profesjonalne galerie: Chłodna 20 (prezentacja sztuki współczesnej) i PAcamera (prezentacja fotografii), sala granatowa służąca do organizacji imprez kameralnych, pracownie do prowadzenia działań w zakresie plastyki i pracy z zespołami artystycznymi oraz klub „Suwalszczyzna" w lokalu Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Świerkowej 52, w którym ROKiS prowadził klub środowiskowy. W obiekcie organizowane były imprezy, koncerty, spotkania i seanse w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „13" i Kina Lektur Szkolnych. Dodatkowo instytucja administrowała obiektem muszli koncertowej w parku im. Konstytucji 3 Maja (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach). Administrowanie obiektem przez instytucję zostało przedłużone do 2011 roku.

 

 • 3. Prowadzono zajęcia warsztatowe i konsultacyjne w dziedzinach:

 

 • 1) muzyki - z Suwalskim Chórem Kameralnym, Suwalskim Klubem Seniora, wokalnymi - „Świetlik", „NP.", „Retro i Wnuczęta", Chórem Dziecięcym „Belcanto", muzycznymi - „Bułka z Masłem", „Suwalską Formacją Szantową", Kapelą Biesiadno-Podwórkową", „Shamrock", „Komitywa Quartet Jazz", „Acoustic Duet", kapelą ZPiT „Suwalszczyzna";
 • 2) plastyki i rękodzieła ludowego- w grupach i sekcjach obejmujących dzieci, młodzież i dorosłych (4 sekcje) oraz Klubem Twórców Ludowych;
 • 3) teatru - z grupą dziecięcą „Stryszaki";
 • 4) filmu - zajęcia w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „13", Kina Lektur Szkolnych „Kina Filmów Niezależnych";
 • 5) tańca - z Zespołem Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna", zespołem „ Mała Suwalszczyzna" i zespołem tańca współczesnego;
 • 6) Suwalskim Klubem Kolekcjonera.

 

4. Centrum Kultury Ludowej Suwalszczyzny i Przygranicza

 

Prowadzono m.in. opiekę merytoryczną nad solistami i zespołami folklorystycznymi (przygotowanie do konkursów i przeglądów regionalnych i krajowych), udzielano pomocy przy organizacji imprez plenerowych w zakresie folkloru. Koszt działań Centrum (wyjazdy do twórców ludowych i zespołów, opracowywanie materiałów do publikacji, zakup materiałów fotograficznych i in.) wyniósł ogółem 5.500 zł.

Ponadto wydano katalogi (foldery) pn. „Twórcy Ludowi powiatu suwalskiego" oraz „Zespoły folklorystyczne powiatu suwalskiego (po 300 szt. każdy) na łączną kwotę 6 tys. zł.

 

5.Działalność upowszechnieniowa:

 

Wystawiennictwo

- w Galerii Sztuki Współczesnej „Chłodna 20" zaprezentowano w ciągu roku m.in. następujące wystawy: malarstwa Władysława Niewęgłowskiego pt. „Noty", grafiki i tkanin Krystyny Garstki-Saran, malarstwa „suwalskiego Nikifora" Tymoteusza Muśki (wraz z prezentacją filmu o twórcy pn. „Wspomnienie"), rzeźby Piotra Wełniaka „Twarze", Pola Knotsa (Francja), pasteli Wacława Jagielskiego, , Haliny Mackiewicz „Rajskie ogrody", „Zelwa" - wystawa poplenerowa VI Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Regionu Pogranicza, wystawy poplenerowej „U Źródła 2005", „Andrzej Wajda - Człowiek z żelaza, wszystko wokół filmu";

- w Galerii Fotografii „PAcamera" - fotograficzne: dwa cykle „Magdalena" oraz „New York City" Adama Kiełba, fotografii Jowity Bogny Morul „Trzy oblicza współczesnej kobiety", Krzysztofa Ked Olszewskiego „Gdy spadają anioły" fotografii Stanisława Wosia „Góry, góry, góry", prezentacji prac suwalskiego klubu fotograficznego, Tadeusza Krzywickiego - Koeningsberg, Królewiec, Kaliningrad - miasta Emmanuela Kanta", Piotra Bułanowa „Moje pejzaże" - prace o tematyce przyrodniczej i krajoznawczej";

- w Sali Kameralnej - wystawy prac Vytautasa Sabataitisa „Rękodzieło ludowe", wystawy (dokumentacja) fotograficzna wernisaży wystaw, warsztatów plastycznych, projektów graficznych, podsumowanie VII Suwalskiego Przegląd Dziecięcej Twórczości Plastycznej - Suwałki 2005;

- w Galerii „Na Marmurach" - prac „Przegląd Dziecięcej Twórczości Plastycznej", rzeźby Lidii Kurzawy „Anioły", dorobek warsztatów plastycznych w ramach Dni Kultury Francusko-Polskiej, wystawa archiwalnych plakatów i zdjęć z okazji 30-lecia ROKiS, wystawa z okazji podsumowania konkursu plastycznego „Kartka Bożonarodzeniowa";

- w innych obiektach - m.in. wystawy - w kościele pw. Chrystusa Króla pt. „W podzięce Janowi Pawłowi II", „U źródła" - w hali OSiR podczas trwania I Targów Drzewnych i Meblowych.

 

     6.Wybrane imprezy (przeglądy, festiwale, konkursy)

 

- 50-te  Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego -26.02,

- VI Kaziuk Suwalski - 6.03,

- XVIII Suwalskie Prezentacje Artystyczne - 21.03,

-  II Suwalski Przegląd Talentów Wokalnych „Świetlik' 2005" - 14.05,

- I Suwalskie Spotkania Kapel Podwórkowych - 22.05,

- „Rzeczpospolita Obojga Narodów w Muzyce Polskiego i Litewskiego Baroku 

   (28.05),

- IV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek'

   2004" - 1720.06,

- VII Międzynarodowy Plener Malarski „U źródła - Stary Folwark' 2005" -

   1-14.07,

- X Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Wiosło Jaćwinga' 2005" - 1-2.07,

- VIII Międzynarodowe Recitale Chóralne „Hora Cantavi' 2004" - 7-9.07,

- Międzynarodowy Jarmark Fokloru i Jadła Kresowego „Bliny, cepeliny,

   pierogi ..." (24.07),

- VI Spotkania z Piosenką Szantową (Stary Folwark) - 14-15.08,

- Euroregionalne Spotkania Gospel & Jazz (13-14.11),

- „Wsuwka" - kabareton suwalski  (24.11),

- Międzynarodowe Konfrontacje Filmowe „Na styku kultur" (18-20.11),

- VII Suwalski Przegląd Dziecięcej Twórczości Artystycznej (6.12),

- IV Ogólnopolskie Spotkania z Monodramem „O Złotą Podkowę Pegaza"

  (8-12.12),

- XIV Wigilia Chłopska  (17.12).

 

7. Placówka zrealizowała łącznie ok. 30 imprez środowiskowych własnych, w tym z okazji obchodów świąt i rocznic państwowych - na bazie muszli koncertowej parku Konstytucji 3 Maja, sali granatowej oraz klubu „Suwalszczyzna" i na ul. Chłodnej.

W tym między innymi były to: koncerty A. Sikorowskiego (29.01), „Zakochani są wśród nas" (14.02), występ kabaretu „Grupa MoCarta" (22.02) M. Czyżykiewicza (12.03), zespołu „Komitywa Jazz Quartet", Kiermasz Wielkanocny (2-3.04), Muzyczne Prezentacje Artystyczne (30.04), koncert Polskiego Chóru Pokoju (3.05), realizacja Dni Suwałk, w tym koncert M. Rodowicz i III Suwalskich Spotkań Kabaretowych 28-30.05), Dzień Dziecka (1.06), II Lato na Chłodnej (1.07-13.08), Lato z ROKiS (22.08), Pożegnanie Lata z „Tygodnikiem Suwalskim" (28.08), w ramach „Lato z ROKiS" - koncerty M. Gałązki (1.08) i zespołu „Dreszcz" (28.08) „Wakacyjne ostatki z ROKiS" (występ kabaretu „Ciach" i koncert zespołu „Bossa Nova Band" (31.08).

Ponadto ROKiS - w ramach współpracy ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami - zorganizował 23 imprezy.

Były to m.in.: Przegląd Małych Form Teatralnych (16.03) - wspólnie z KW Policji w Białymstoku, prezentacje w ramach obchodów „Dzień Trzeźwości" (24.04) - z Wydziałem Zdrowia i Opieki Społecznej UM w Suwałkach, koncert muzyczne w wykonaniu zespołów własnych i inne.

Zrealizowano 15 imprez biletowanych (koncerty, spektakle, recitale), m.in.: cykle spektakli w ramach Spotkań Teatralnych „Za Kurtyną", Michała Bajora, Zaduszki Poetycko-Muzyczne, Koncert Piosenki Francuskiej i inne.

 

8. Współpraca z zagranicą obejmowała:

- realizację wspólnych działań: m.in. z Biurem Euroregionu Niemen oraz Centrum Kultury Miasta w Mariampolu, Centrum Kultury Samorządu Rejonu Alytus, Centrum Informacji Turystycznej w Trokach, Centrum Informacji Turystycznej w Wyłkowyszkach, Związkiem Twórców Ludowych w Kownie (Litwa), Związkiem Polaków na Łotwie i Centrum Kultury Polskiej w Daugavpils (Łotwa);

- realizację podpisanych deklaracji partnerstwa m.in. z placówkami na Litwie, Białorusi i w okręgu kalingradzkim,

- wymianę zespołów muzycznych, chórów, grup tanecznych i twórców z zagranicy (udział w imprezach organizowanych przez ROKiS w Suwałkach) - z Francji, Litwy, Estonii, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Danii, Niemiec, Białorusi, Rosji.

 

9. Instytucja pozyskała samochód ze środków PFRON (przystosowany do przewozów osób niepełnosprawnych) na realizację zadań statutowych.

 

•II.                Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej

 

 • 1. Zatrudnienie wynosiło 32 etaty.

 

 • 2. Instytucja prowadziła działalność w oparciu o: bibliotekę główną przy ul. E. Plater 33 A (Oddział dla Dzieci, Dział Zbiorów Specjalnych, czytelnie i wypożyczalnie) oraz filie: nr 1 - przy ul. Szpitalnej 60, nr 2 - przy ul. Klonowej 41, nr 3 - przy ul. Północnej 26 i Specjalistyczny Oddział Biblioteczny - przy ul. Waryńskiego 39B (wraz z Miejskim Punktem Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom). Ponadto na terenie miasta funkcjonował punkt biblioteczny w DPS „Kalina" oraz w Augustowie w Bibliotece Publicznej punkt książki mówionej.

 

 • 3. Zbiory biblioteczne - łącznie we wszystkich jednostkach i placówkach -na koniec 2005 roku wynosiły 220.691 woluminów (wydawnictw zwartych), zbiory specjalne - 10.479 jednostek, komplety prasy oprawnej - 3.038 wol., tytuły prasy bieżącej - 125 pozycji.

Struktura księgozbioru (wydawnictwa zwarte): literatura piękna dla dorosłych - 72.506 wol., literatura piękna dla dzieci - 49.847 wol., literatura inna (fachowa, popularnonaukowa itp.) - 98.338 wol.

W ciągu 2005 r. przybyło łącznie 5.808 wol. na kwotę 82.568,97 zł (wpływy większe o 797 wol. w porównaniu do 2004 r.), z tego zakupy - 3.617 wol., dary - 1.851 wol. ekwiwalenty za pozycje zagubione - 83 wol., czasopisma oprawne - 87 wol., inne - 170 wol. Do księgozbioru przybyło: literatury pięknej dla dorosłych - 2.096 wol., literatury pięknej dla dzieci- 1.099 wol., literatury innej - 2.526 wol. W 2005 r. ubytki ze zbiorów wyniosły 4.427 wol.

Zakupów do księgozbioru dokonano w oparciu o środki:

- własne (z budżetu miasta) - 610 wol. (13.094,91),

- ze środków Ministerstwa Kultury - 2.428 wol. (44.120,16 zł),

- ofiarodawców - czytelników - 353 wol. (4.255,27 zł),

- ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -

   72 wol. (1.326,54 zł),

- pozostałe - 154 wol. (2.206,08 zł).

Ponadto w 2005 r. przybyło 1.851 wol. na sumę 16.037,01 zł przekazanych bibliotece przez inne jednostki (Komitet Integracji Europejskiej, Książnicę Podlaską, Narodowy Bank Polski, Wigierski Park Narodowy, Muzeum Okręgowe, Suwalską Spółdzielnię Mieszkaniową, Stowarzyszenie Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga w Warszawie oraz przez innych ofiarodawców, w tym czytelników indywidualnych).

 

 • 4. Zarejestrowano ogółem 13.410 czytelników (o 62 osoby mniej niż w roku 2004), z tego w bibliotece głównej - 8.484 oraz w filiach i Specjalistycznym Oddziale Bibliotecznym - 4.926 osób.

Według wieku struktura czytelników przedstawia się następująco:

- do lat 15 - 2.997 osób,

- 16-19 lat - 2.821 osób,

- 20-24 lata - 2.215 osób,

- 25-44 lata - 3.484 osób,

- 45-60 lat - 1.416  osób,

- powyżej 60 lat - 477 osób.

Wzrost ilości czytelników nastąpił tylko w przedziałach wiekowych 45-60 lat i powyżej 60 lat, w pozostałych grupach wiekowych zanotowano spadek. Zmniejszenie ilości najmłodszych czytelników wiąże się m.in. z niżem demograficznym.

Wśród czytelników największą grupę stanowili uczniowie i studenci (odpowiednio - 5.976 i 1.111 osób).

Ogółem w 2005 r. wypożyczono 232.069 wol., o 7.198 mniej niż w roku poprzednim. Spowodowane to było między innymi brakiem literatury naukowej (np. podręczniki akademickie, encyklopedie, słowniki itp.). Udostępniono też 85.275 pozycji czasopism bieżących. (wzrost o 13.501).

 

 • 5. W 2005 r. ze stanowisk internetowych skorzystało w bibliotece 1.500 osób.

W lutym 2005 r. zakupiono m.in. serwer na potrzeby oprogramowania

bibliotecznego w wersji DOS w sieci Novell. Ze środków PFRON pozyskano: - 1 zestaw komputerowy, serwer z oprogramowaniem , zestaw komputerowy i urządzenie wielofunkcyjne, z programów operacyjnych Ministerstwa Kultury - m.in. serwer, 14 zestawów komputerowych, 13 drukarek laserowych i igłowych, 2 czytniki kodów kreskowych, wymieniono oprogramowanie biblioteczne SOWA na nowe moduły oparte na LINUX i Windows.

 

 • 6. W ramach działalności oświatowej zrealizowano:

-  9 spotkań autorskich, wykładów, w tym dotyczących promocji wydawnictw

   związanych z miastem i regionem,

- 11 wystaw (fotograficzne, literackie),

- cykl spotkań z zakresu edukacji regionalnej „Moja Mała Ojczyzna"

  (6 spotkań),

- cykl „Bajkowe spotkania" (15 spotkań),

- lekcje biblioteczne (25 spotkań) dla uczniów szkół podstawowych,

   gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

-  cykl zajęć dla dzieci w ramach ferii zimowych,

- konkurs na utwór o Suwalszczyźnie.

 

 • 7. W zakresie działalności ponadlokalnej biblioteka realizowała zadania w ramach zawartego Porozumienia Nr 1 z 3.04.2003 r. pomiędzy Miastem Suwałki i Starostwem Powiatowym w Suwałkach - Aneksem do porozumienia z dnia 5.01.2005 r., obejmującym nadzór merytoryczny nad placówkami zlokalizowanymi na terenie powiatu - 11 wyjazdów instruktażowych (m.in. spotkania szkoleniowe, pomoc w zakresie programowania, organizacji i metod pracy tych jednostek). Zarząd Powiatu przekazał na ten cel kwotę w wysokości 5.000 zł. Działania Biblioteki obejmowały: instruktaż i doradztwo, przekazywanie materiałów metodycznych, pozycji o charakterze popularnonaukowym (w ciągu roku przekazano do placówek bibliotecznych na terenie powiatu 15 pozycji materiałów metodycznych, 70 płyt CD, 307 książek, 7 tytułów wydawnictw zwartych - 43 egz. i in.).

 

 • 8. W dniu 2.11.2005 r. biblioteka zawarła porozumienie o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Suwałkach. Porozumienie dotyczy m.in. gromadzenia przez bibliotekę materiałów popularnonaukowych związanych tematycznie z kierunkami kształcenia studentów uczelni, udostępniania księgozbioru i informatycznych baz danych, wymiany międzybibliotecznych, upowszechniania materiałów informacyjnych szkoły.

 

 • 9. Realizowano współpracę z placówkami bibliotecznymi na Litwie oraz na Białorusi w zakresie opracowania wspólnych projektów do Euroregionu Niemen. Biblioteka podpisała ponadto dwa porozumienia z placówkami partnerskimi w Mariampolu (Litwa) i Czerniachowsku (okręg kaliningradzki Federacji Rosyjskiej).

 

 • 10. Zorganizowała uroczystość z okazji 60-lecia działalności placówki (otrzymała honorowe wyróżnienie Prezydenta Miasta Suwałk „Włócznia Jaćwingów" i nagrodę pieniężną na zakup nowości wydawniczych do zbiorów bibliotecznych).

 

III.  Muzeum Okręgowe

 

1. Zatrudnienie wynosiło 43 etaty.

 

2. Bazę lokalową Muzeum stanowią obiekty:

- budynek główny przy ul. Kościuszki 81,

- budynki oddziału - Muzeum im. Marii Konopnickiej  przy Kościuszki 31 wraz  z oficyną w głębi posesji.

 

      3. W ramach Muzeum funkcjonowały następujące działy:

 

1) Archeologiczny - obejmujący 61.200 pozycji dotyczących m.in. ceramiki zrekonstruowanej, masowych, wydzielonych, z badań powierzchniowych, szczątków ludzkich oraz innych materiałów i próbek. Wykorzystano je na potrzeby organizacji wystaw, np. „Wandalowie - książęta - wojownicy - rzemieślnicy", prezentowanych w Warszawie i Zamościu, „Wigierski Park Narodowy" w Głuchowie i Kętrzynie, na stałej ekspozycji w Piszu i Suwalskiej Izbie Rolniczo-Turystycznej. Pozyskano w ciągu roku ponad 1 tys. pozycji. Dział Archeologiczny przeprowadził badania terenowe: w Żubronajciu (16-28.08), Garbasie I (6-13.09) i Gibach (30.09-1.10) w zakresie powierzchniowych badań archeologicznych.

Do opracowania naukowego udostępniono w ciągu roku zabytki pozyskane w miejscowościach: Szwajcaria k. Suwałk, Dręstwo i Dąbrowskie. Dział Archeologiczny sprawował też opiekę nad zbiorami Działu Geologii.

2) Etnografii - zgromadził dotąd 2 tys. eksponatów z zakresu kultury ludowej. Eksponaty uczestniczyły w wystawach stałych w placówkach muzealnych w Ogródku, SIRT, Węgorzewie, oddziale - Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach oraz czasowych - w Kętrzynie, Ostrołęce i Łomży. Pozyskano 56 eksponatów w ramach zakupów i darowizn. Prowadzone były badania terenowe - z wykorzystaniem kwestionariuszy - w zakresie następującej tematyki: „Obrzędowość rodzinna na Suwalszczyźnie", „Spółdzielnia rymarska w Suwałkach".

3) Historii - zewidencjonował 2.959 eksponatów oraz z zakresu numizmatyki 616 pozycji. Obok eksponatów wykorzystanych do organizacji wystaw muzealnych własnych były one w ciągu roku wypożyczane na wystawy do Prania, Augustowa, Bytomia, Węgorzewa i Białegostoku. Służyły też do opracowywania prac naukowych i artykułów w zakresie 8 tematów oraz do publikacji tematycznych. Pozyskano 51 eksponatów, w tym 27 - jako dary.

4) Sztuki - zgromadził 1.188 eksponatów oraz 56 depozytów z innych placówek muzealnych. Eksponaty są prezentowane w Muzeum Okręgowym oraz Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach, w tym na zorganizowanych wystawach poświęconych twórczości Leona Wyczółkowskiego (wystawa - oprócz Suwałk - prezentowana była też w innych miastach w kraju) oraz Alfonsa Karpińskiego - Stalowej Woli innych miastach. Pozyskano do zbiorów 3 eksponaty (zakup).

 

4. Wystawiennictwo

 

1) Wystawy stałe:

- „Z przeszłości geologicznej Suwalszczyzny",

- „Pradzieje Suwalszczyzny i Mazur Wschodnich",

- „Alfred Wierusz - Kowalski 1849 - 1915",

- „Malarstwo polskie z przełomu XIX i XX wieku",

- „Maria Konopnicka. Za zamkniętymi drzwiami czasu" (oddział - Muzeum

    im. M. Konopnickiej).

 • 1) wystawy czasowe (9):

- „Stroje ludowe w Polsce",

- „Joanna Wierusz-Kowalska",

- „25 lat polskich badań archeologicznych i antropologicznych w Ameryce

   Łacińskiej",

- „Portrety z pracowni Anthonna van Dycka - Ikonografia",

- „Portrety (ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku),

- „I po co myśmy tam jechali! (Stanisław Witkiewicz 1901. Malarze polscy w

    Monachium",

- „Porcelana z Chodzieży",

- „Sztuka Czarnej Afryki",

- Profesor Edward Szczepanik (1915-2005). Ostatni Premier Rządu RP na

   Uchodźstwie".

W oddziale - muzeum im. M. Konopnickiej zaprezentowano wystawy:

- „Na lewym brzegu Niemna - Kairiajame Nemuno krante",

- „PAcamera - documenta I",

- „W ogrodzie baśni. Czy to bajka czy nie bajka",

- „Mikołajkowa galeria św. Mikołaja"

oraz 5 witryn literackich poświęconych K.I. Gałczyńskiemu, S. I. Witkiewiczowi, Janowi Pawłowi II, H. Ch. Andersenowi, finalistom Literackiej Nagrody Nike.

W ciągu 2005 r. placówki muzealne zwiedziło ogółem 26.704 osób, w tym  Muzeum im. M. Konopnickiej - 10.841 osób.

 

 • 2) Imprezy, w tym plenerowe:

- VII Festyn Archeologiczny - Szwajcaria 2005", 3-4.06 we wsi Szwajcaria k. Suwałk w sąsiedztwie rezerwatu archeologiczno-przyrodniczego „Cmentarzysko Jaćwingów". Realizatorzy - ponad 100 wykonawców, w tym z Klubu Archeologii Eksperymentalnej „Pajauta" z Litwy oraz z Łotwy i Szwecji(partnerzy zagraniczni), suwalskiego Klubu Archeologicznego i „Bractwa Jaćwingów". Program obejmował: prezentację z zakresu archeologii eksperymentalnej, w tym prezentację dawnych rzemiosł, życia codziennego w pradziejach, metod walki, historyczne inscenizacje (przedstawienie „Ide Wołodimir na Jatwiagi") oraz na zakończenie - koncert muzyki folkowej pt. Muzyczna strefa Bałtyk z udziałem zespołów z Polski, Litwy, Łotwy i Szwecji. Uczestniczyło ponad 4.900 osób na pokazach oraz ok. 400 osób na koncercie.

- IV Piknik Kawaleryjski - Dni Kawaleryjskie w Suwałkach, 14-15.05 Realizatorzy - ok. 70 osób. Program obejmował konkurs sprawności ułańskiej na terenie wokół zalewu Arkadia oraz na placu przy ul. Świerkowej i Nowomiejskiej, Wieczór Kawaleryjski, przemarsz szwadronów kawalerii ulicami miasta, pokaz sprzętu wojskowego i inne atrakcje w plenerze. Uczestniczyło w imprezie ok. 4.500 osób.

 

5. Inne imprezy:

 

- II koncert galowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (8.01),

- Spotkania z kolędą  (14-15.01),

- Międzynarodowy Dzień Muzeów w dniu 21.05. Przyznano honorowe

   wyróżnienia „Przyjaciel Muzeum w Suwałkach",

- obchody Światowego Dnia Poezji (21.03),

-  „W ogrodzie baśni" - (23-24.05)- w programie imprezy: zajęcia z dziećmi, konkursy, koncert muzyczny,

- imprezy literackie, spotkania autorskie (spotkanie z poetą Wojciechem Kassem, wieczór literacki „Rok 2004", Światowy Dzień poezji, wieczór z okazji 95. rocznicy urodzin M. Konopnickiej i in.) - łącznie uczestniczyło ponad 11 tys. osób,

- „Zimowy Pałacyk św. Mikołaja" (w Muzeum im. M. Konopnickiej - 23.12). Wzięło udział ok. 1.000 dzieci.

 

6. Lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży

 

W Muzeum Okręgowym odbyło się 197 lekcji muzealnych, w których uczestniczyło 5.073 osób, w tym w oddziale - 94 lekcje z udziałem 2.558 osób. Wyświetlono 25 filmów wideo dla 686 osób.

Zrealizowano 9 wykładów o charakterze naukowym i popularnonaukowym z poszczególnych dziedzin działalności muzeum - dla ok. 200 osób.

 

7. Przy Muzeum Okręgowym prowadził działalność  Klub Archeologiczny

Odbyły się 23 spotkania z udziałem łącznie 196 osób.

 

8.W ramach działalności wydawniczej ukazały się publikacje: album „Na lewym brzegu Niemna - Kairiajame Nemuno krante", album i katalog „Malarze polscy w Monachium", publikacja „In memoriam. Prof. Edward Szczepanik 1915-2005", zbiór pocztówek „Na lewym brzegu Niemna - mapy powiatów guberni suwalskiej", zestaw „- Suwałki na starej pocztówce", IV tom Rocznika Augustowsko-Suwalskiego (muzeum jako współwydawca), ponadto pracownicy opublikowali 8 artykułów naukowych i popularnonaukowych w różnych pismach w kraju.

 

9. Muzeum prowadziło współpracę z Alytusem na Litwie  w zakresie wymiany pomiędzy placówkami muzealnymi.

 

10. Prace remontowo-adaptacyjne

- wykonano nową elewację budynku głównego oddziału Muzeum im. Marii Konopnickiej  przy ul. Kościuszki,

- przeprowadzono bieżący remont dachu na budynku głównym,

- dokonano remontu bieżących niektórych pomieszczeń wewnątrz budynku głównego.

 

Ofertę w zakresie realizacji zdań i przedsięwzięć kulturalnych prowadziły również:

- Młodzieżowy Dom Kultury (miejska jednostka resortu oświaty),

- Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia (państwowa placówka w zakresie

  kształcenia artystycznego),

- stowarzyszenia kulturalne oraz  inne jednostki realizujące zadania na terenie  miasta.

 

IV.  Młodzieżowy Dom Kultury

 

1.  W ramach działalności statutowej prowadzono zajęcia w zespołach i sekcjach dziećmi i młodzieżą (w granicach wiekowych 4-25 lat). Funkcjonowały pracownie: plastyczna, grafiki, ceramiczna, muzyczna, studio piosenki, taneczna, teatralna, komputerowa.

Spośród działających w MDK zespołów do najważniejszych, mających sukcesy artystyczne, należy wymienić:

- w dziedzinie tańca: ludowy „Dzieci Suwalszczyzny", Flex i Flex I, Kontrast I i Kontrast II oraz sekcje hip-hopu i scratchu;

- w dziedzinie teatru: zespoły Mniejszy od Mikrusa, Mikrus I i Mikrus II, Teatr Form Czarno-Białych „Plama", Teatr Lalki i Aktora;

- w dziedzinie muzyki: Studio Piosenki oraz szereg zespołów i sekcji muzycznych.

Przy MDK funkcjonowała również Miejska Orkiestra Dęta (ok. 50 członków) składająca się z uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Suwałkach, która uświetniała m.in. uroczystości i święta państwowe na terenie miasta Suwałk w 2005 r.

2) Ważniejsze imprezy zorganizowane w 2005 r.:

- cykl konkursów i przeglądów w ramach „Ferii 2005",

- Sacrum ku czci Ojca św. Jana Pawła II,

-  konkurs literacki „Okruchy",

- Kiermasz Wielkanocny,

- Mały Konkurs Recytatorski „O Baryłeczkę Kubusia Puchatka",

- IV Ogólnopolski Konkurs Graficzny  na Ekslibris im. M. Konopnickiej,

- I Spotkania z Tradycją Ludową,

- Integracyjne Warsztaty  Artystyczne,

- 10-lecie Teatru „Plama" (2 happeningi na terenie miasta).

3) prowadzono wymianę z partnerami (zespołami) w Grande-Synthe oraz

   na Litwie.

4) organizacja koncertu Zespołu Ludowego „Rokka" z Węgier"

 

V.  Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

 

1 . Prowadziła nauczanie w cyklach: 6-letnim i 4-letnim (szkoła podstawowa) oraz  

    na poziomie II stopnia na wydziałach instrumentalnym i wokalnym.

W PSM I st. realizowano nauczanie w klasach: fortepianu, organów, akordeonu, skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu, gitary, fletu, klarnetu, saksofonu, trąbki, puzonu i perkusji.

W PSM II st. - w klasach fortepianu, organów, akordeonu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, fletu klarnetu, saksofonu im trąbki.

 

2. W ciągu 2005 r. szkoła zrealizowała m.in. imprezę dofinansowaną z budżetu

     Suwalski Pejzaż Muzyczny (listopad).

 

3.Inne ważniejsze imprezy: Makroregionalne Seminarium Solfeżowe,

IV Ogólnopolski Festiwal Saksofonowy, II Ogólnopolski Konkurs Wokalny,

I  Suwalska Letnia Akademia Muzyczna oraz impreza przy realizacji Wydziału

Wokalnego PSM pt. „Szekspir nocą" w DPT Wigry (przy współpracy

z Urzędem Miejskim i ROKiS).

 

 • 4. Szkoła prowadziła współpracę z placówkami artystycznymi za granicą, na Litwie, Łotwie i Białorusi.

 

Należy dodać, że z siedziby szkoły korzystało Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego) oraz Miejskie Ognisko Artystyczne im. Jerzego Lalewicza (prowadzone przez STM).

 

VI.  Stowarzyszenia kulturalne i organizacje pozarządowe działające na rzecz

       upowszechniania kultury na terenie miasta.

 

            W ciągu roku zostało dofinansowanych z budżetu miejskiego w dziale 921 „kultura" 37 projektów złożonych przez 21 podmiotów, które obejmowały realizację imprez, koncertów, plenerów, wystaw i innych form w dziedzinie upowszechniania kultury.

            Przy udzielaniu jednostkom dofinansowania na realizację projektów i zadań uwzględniono ogłoszone priorytety.

Były to:

 • 1) Ułatwianie dostępu do dóbr kultury i usług kulturalnych, w tym wspieranie nowych inicjatyw środowisk twórczych.
 • 2) Wspieranie imprez i przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i ponadregionalnym, w tym festiwali, koncertów, przeglądów itp.
 • 3) Wspieranie różnych form edukacji kulturalnej.
 • 4) Wspieranie działalności służącej upowszechnianiu tradycyjnej kultury, ruchu amatorskiego, sztuki profesjonalnej,
 • 5) Propagowanie historii i tradycji kulturowych Suwałk i Suwalszczyzny, w tym wspieranie wydawania publikacji dokumentujących dorobek kulturowy oraz działań obejmujących organizację konferencji, seminariów, szkoleń itp.
 • 6) Upowszechnianie książki i czytelnictwa.
 • 7) Wspieranie działań na rzecz ochrony dóbr kultury.
 • 8) Wspieranie działań na rzecz poprawy infrastruktury służącej działaniom kulturalnym.

Na realizację zadań publicznych (projektów) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2005 r. przeznaczono z budżetu miejskiego kwotę  92.500 zł.

 

Do najbardziej aktywnych jednostek realizujących zadania w sferze kultury należy zaliczyć:

 • 1) Augustowsko - Suwalskie Towarzystwo Naukowe - wydanie 5. tomu rocznika Augustowsko - Suwalskiego, realizacja imprezy pn. „Człowiek czy maszyny w XXI wieku" oraz „Studium Regionoznawcze Augustowsko - Suwalskiego Towarzystwa Naukowego".
 • 2) Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie „Nadzieja" - Festyn „Schizofrenia - otwórzcie drzwi".
 • 3) Międzynarodowe Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego Oddział w Suwałkach - „Spotkania Bluesowe Nad Czarną Hańczą" oraz V Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier 2005".
 • 4) Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. E. Młynarskiego „Filharmonia Suwalska - 2005"
 • 5) Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny - przygotowanie tekstów do publikacji upamiętniającej losy wybitnego suwalczanina - Walerego Romana.
 • 6) Fundacja Muzyki AUKSO z Warszawy - organizacja koncertów w ramach „VI Filharmonii Aukso".
 • 7) Stowarzyszenie „Jazz - Blues" - organizacja koncertów.

 

Zrealizowane zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultur

i tradycji oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację w 2005 r.

 

Zadanie

priorytetowe

Organizacje

Ogólny koszt zadania

Kwota dotacji

z budżetu Miasta Suwałk

Wspieranie imprez

i przedsięwzięć kulturalnych

o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim

i ponadregionalnym, w tym festiwali, koncertów, przeglądów itp.

- Ochotnicza Straż Pożarna

w Suwałkach

19.000 zł;

4.000 zł;

- Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. E Młynarskiego w Suwałkach

11.920 zł;

10.000 zł;

- Fundacja Muzyki  „Aukso"

w Warszawie

168.641,27 zł;

20.000 zł;

- Stowarzyszenie „Jazz - Blues"

20.000 zł;

8.000 zł;

- Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego

w Suwałkach

527.662,04 zł;

19.000 zł

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach

9.658,39 zł

2.000 zł

Wspieranie różnych form edukacji kulturalnej.

- Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom" w Suwałkach

2.740 zł

1.000 zł

- Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Oddział w Suwałkach

2.000 zł

 

2.000 zł

- Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie „Nadzieja" w Suwałkach

12.928,29 zł

2.000 zł

- Stowarzyszenie konferencja Służb Ochrony Przyrody Zielonych Płuc Polski

1.469,94 zł

500 zł

 • - Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej w Suwałkach

3.600 zł

2.000 zł

Propagowanie historii

i tradycji kulturowych Suwałki i Suwalszczyzny,

w tym wspieranie wydawania publikacji dokumentujących dorobek kulturowy oraz działań obejmujących organizację konferencji, seminariów, szkoleń itp.

- Augustowsko - Suwalskie Towarzystwo Naukowe

12.860,30 zł;

5.000 zł;

- Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie;

1.500,98 zł;

1.500 zł;

- Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny w Suwałkach;

3.000 zł

2.500 zł

Upowszechnianie książki

i czytelnictwa.

- Stowarzyszenie Kulturalne „Bibliofil" w Suwałkach

2.000 zł;

2.000 zł;

- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału

w Suwałkach ;

2.000 zł;

2.000 zł;

Ułatwianie dostępu do dóbr kultury i usług kulturalnych, w tym wspieranie nowych inicjatyw środowisk twórczych.

- Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat"

w Suwałkach

4.364,16 zł

2.000 zł

Wspieranie działalności służącej upowszechnianiu tradycyjnej kultury, ruchu amatorskiego, sztuki profesjonalnej.

- Stowarzyszenie „Aktywne   

  Życie" w Suwałkach

3.593,98 zł

 

2.000 zł

Wspieranie działań na rzecz ochrony dóbr kultury.

- Zarząd Koła Związku

  Sybiraków w Suwałkach

23.284,97 zł

5.000 zł

    (stan na dzień 31 grudnia 2005 r.)               RAZEM:

832.224,32 zł        

92.500 zł

                                                                                                                                                                                                           VII. Współpraca kulturalna z zagranicą  

        
Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki

 

Litwa:

- kwiecień - koncert Teatru Piosenki Francuskiej „Barbara i Brel" w Centrum Kultury w Mariampolu,

- 1-2.05 - koncert zespołu folkowego „Vydraga" z Litwy w ramach projektu „Stąd jesteśmy - Kultura - Integracja - Partnerstwo - Rok w Unii",

- 28.05 - prezentacja sztuki ludowej i rękodzieła Klubu Twórców Ludowych ROKiS podczas Dni Mariampola,

- 4-8.07 - udział w Ogólnokrajowym Młodzieżowym Festiwalu Piosenki i Tańca w Wilnie - wspólnie z Centrum Kultury Miasta Mariampola,

- 7-8.10 - udział zespołu teatralnego „Lustro" w Festiwalu Teatralnym „Kanapa"

 w Trokach,

- 8.10 - udział w Ogólnokrajowym Święcie Plonów w Mariampolu, w tym spotkanie z Dyrektorem Biura Euroregionu Niemen w/s wniosków do programu Interreg III A,

- 11.10  i 23.11- udział w spotkaniu, spotkania robocze, w Centrum Kultury w Mariampolu w sprawie wspólnego projektu składanego do Interreg III A,

- współpraca z wykonawcami i festiwalami jazzowymi  z Litwy, Rosji i Białorusi w sprawie imprezy „Gospel & Jazz 2005" (udział zespołów w imprezie).

 

Grande-Synthe (Francja):

30.06 - 11.07 - pobyt ZPiT Suwalszczyzna,

22-28.08 - Dni Francusko-Polskie - imprezy i inne działania z udziałem gości z Francji (odbyły się warsztaty, pokazy taneczne, koncerty dla mieszkańców miasta oraz wystawy plastyczne i fotograficzne), w tym -  25.08 - 3 koncerty zespołu muzyki metalowej,

26.08 - koncert zespołu Maslaughter z Grande-Synthe w Klubie „Futerał"

 w Suwałkach,

27.08 - koncert zespołu Maslaughter z Grande-Synthe - Pasaż Grande-Synthe

w Suwałkach.

 

Łotwa:

- 3-6.06w ramach Dni Suwałk - koncert zespołu Latvian Blues Band z Rygi.

- współpraca z Klubem Muzycznym „Bite's w Blues Club, Ryga.

 

Węgry

-29 czerwca - występ zespołu tańca ludowego „Rokka" z Dunakeszi w parku Konstytucji 3 Maja

 

Ponadto Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej prowadziła wymianę z placówkami bibliotecznymi w Mariampolu i Alytusie  (Litwa) oraz z Grodnem (Białoruś).

 

 

•VIII.        Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach

 

W 2005 r. zostały przyjęte i realizowane następujące uchwały:

- w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju kultury Miasta Suwałki na lata

    2005 - 2010" (uchwała Nr XXI/361/05 z dnia 26.01.2005 r.;

- w sprawie realizacji ustawy z dnia 24.02.2003 r. o pożytku publicznym

   i o wolontariacie (uchwała Nr XXXI/358/05 z dnia 26.01.2005 r. w sprawie

   konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej,; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

   i tradycji; krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży);

- w sprawie wzniesienia pomnika „W hołdzie Zesłańcom Sybiru" (uchwała

   nr XXXIII/389/05 z dnia 30.03.2005 r.);

- w sprawie wzniesienia pomnika poświęconego pamięci Papieża Jana Pawła II

   (uchwała nr XXXV/395/05 z dnia 27.04.2005 r. - Zarządzeniem nr 79/05 Prezydenta

   Miasta Suwałk z dnia 19.05.2005 r. powołano komitet budowy pomnika w ilości

   60 osób).

 

IX. Realizacja planu obchodów świąt i rocznic

 

Wydział Kultury i Turystyki przy realizacji planu świąt i uroczystości współpracował ze związkami kombatanckimi z terenu miasta, 14. Suwalskim Pułkiem Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ROKiS, Miejską Komendą Policji, Miejską Komendą Państwowej Straży Pożarnej, Parafią św. Aleksandra, Parafią św. Wojciecha, Parafią św. Kazimierza Królewicza oraz służbami miejskimi.

Działania obejmowały:

- przygotowanie oraz dekorację miejsc pamięci i ulic na terenie miasta flagami narodowymi, zapalanie zniczy,

- współpracę z ww. podmiotami w sprawie przygotowania i ralizacji programu poszczególnych uroczystości oficjalnych oraz towarzyszących imprez kulturalnych, w tym w ramach powoływanych komitetów organizacyjnych przez Prezydenta Miasta Suwałk (z okazji obchodów świąt 3 Maja i 11 Listopada).

Zrealizowano następujące uroczystości, których scenariusz obejmował m.in. wystąpienia okolicznościowe, złożenie kwiatów przy udziale pocztów sztandarowych, delegacji kombatanckich, władz miasta, powiatu suwalskiego, wojska, policji, harcerstwa, młodzieży szkolnej i mieszkańców.

Były to:

- 1 kwietnia (w 61. rocznicę stracenia 16 członków ruchu oporu) - pod pomnikiem na placu Straceń oraz przy zbiorowej mogile w Lesie Szwajcarskim;

- 26 kwietnia (w 65. rocznicę stracenia grupy konspiracyjnej kpt. S. Bielickiego) - przy pomniku i zbiorowej mogile w Lesie Szwajcarskim,

- 3 maja - święto narodowe (z okazji 214. rocznicy uchwalenia Konstytucji           3 Maja) - msza św. przed konkatedrą pw. św. Aleksandra, następnie złożenie kwiatów po Dębem Wolności, koncert okolicznościowy w muszli koncertowej w parku  Konstytucji 3 Maja;

- 8 maja - 59. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie - pod pomnikiem Żołnierzy Września 1939 r.,

- 15 sierpnia ((święto Wojska Polskiego i w 85. rocznicę bitwy warszawskiej) - udekorowanie pomnika Żołnierzy Września 1939 r.,

- 24 sierpnia (w 86. rocznicę odzyskania niepodległości przez Suwałki) - udekorowanie pomnika POW na cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej, złożenie kwiatów;

- 1 września (w 66. rocznicę kampanii wrześniowej i wybuchu II wojny światowej) - pod pomnikiem Żołnierzy Września 1939 r., w tym apel poległych,

- 17 września - odsłonięcie pomnika „W hołdzie Zesłańcom Sybiru 1794, 1830, 1863, 1939-1956" na cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej;

- 11 listopada - narodowe święto narodowe - msza św. w konkatedrze pw. św. Aleksandra, następnie uroczystość pod pomnikiem POW oraz pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W 2005 r. współpracowano z następującymi związkami i organizacjami kombatanckimi działającymi w mieście: Suwalskim Obwodem Światowego Związku Żołnierzy AK, Stowarzyszeniem - Inspektoratem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Związkiem Represjonowanych Żołnierzy - Górników, Związkiem Inwalidów wojennych, Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych (koło miejskie) oraz kołem suwalskim Związku Sybiraków.

    

X. Imprezy masowe

 

W 2005  r. wydano 12 decyzji na organizację imprez masowych, tj. na: XIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, spektakl operowy „Don Pasquale", „Spotkanie z balladą", koncert dziecięcej rewii „Sylaba", imprezy w ramach projektu. „Stąd jesteśmy - kultura - integracja - partnerstwo - Dni Suwałk", występ kabaretu „Rak", występ Tadeusza Nalepy, „Lato z Radiem 5", „Studio Lato Radia Białystok", na finał imprezy pn. „Mistrzostwa Polski w Adventure Racing 2005", koncert zespołu „Ich Troje", „Sylwester pod gwiazdami".

 

 

 

 

XI. Wydział Kultury i Turystyki

 

1. Przygotował i zrealizował imprezę pn. „Włócznia Jaćwingów" - II edycję uroczystości wręczenia nagrody Prezydenta Miasta Suwałk w pięciu kategoriach (wydarzenia: gospodarcze, kulturalne, sportowe, medialne oraz promujące miasto Suwałki); opracował, scenariusz, oprawę artystyczną.

II edycja wręczenia tytułów odbyła się w dniu 5.02.2005 r. w restauracji „Na Starówce", na którą składały się: uroczyste wręczenie laureatom "Włóczni Jaćwingów", koncert okolicznościowy, a następnie bal charytatywny, podczas którego prowadzono licytację prac suwalskich artystów i innych zgłoszonych prac. W wyniku licytacji uzyskane środki w wysokości 12.360 zł przeznaczone zostały na zakup niezbędnego wspomagania dzieci do lat 6 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach. Dodatkowo na ten cel  przekazano 3.480 zł ze sprzedaży zaproszeń. Ogólna kwota z wpływów - 15.840 zł.

 

2. Przygotował w hali OSiR (4.03) spektaklu „Don Pasquale" w wykonaniu Polskiej Opery Kameralnej.

 

3. Wydał „Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych na rok 2005" - przy współpracy z ROKiS oraz innymi podmiotami realizującymi przedsięwzięcia kulturalne na terenie miasta.

 

4. Pozyskał środki z Unii Europejskiej na realizację projektu: „Stąd jesteśmy - kultura - integracja - społeczeństwo - rok w Unii" na kwotę 153.000 zł, obejmującego imprezy kulturalne, seminaria, konferencje oraz wydanie publikacji pt. „Bibliografia regionów Suwalszczyzny i Grodzieńszczyzny" zawierającej pozycje biblioteczne w ramach księgozbiorów suwalskiej biblioteki publicznej i rejonowej biblioteki w Grodnie.

 

5. Złożył do realizacji w 2006 r. dwa projekty w ramach programu sąsiedztwa Interreg III A, tj. „Kultura małych ojczyzn na pograniczu - Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki" oraz  (II edycja) „Stąd jesteśmy - kultura - integracja - partnerstwo - rok w Unii".

 

6. Przygotował i zrealizował pobyt delegacji z miasta Grande-Synthe podczas  Dni Francusko-Polskich w Suwałkach (24-31.08) w ramach środków budżetu miasta i sponsorów.

 

7. Współuczestniczył przy opracowaniu „Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r." oraz „Karty współpracy samorządu Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005" (dokumenty przyjęte uchwałą Rady Miejskiej na sesji w styczniu br.).

 

8. Obsługiwał pod względem organizacyjnym spotkania członków Rady ds. Kultury przy Prezydencie Miasta Suwałk oraz Prezydium Rady (w ciągu roku odbyło się  5 spotkań).

 

9. Przygotował scenariusz  i zrealizował imprezę pt. „Lato z Jedynką" we współpracy z I Programem TVP w dniu 9.08.

 

10. Przygotował i zrealizował koncert na zakończenie ogólnopolskiej imprezy „Mistrzostwa Polski - Adventure Racing" w Suwałkach w dniu 14.08.

 

11. Zgodnie z umową z dnia 17.10.2005 r. pomiędzy Miastem Suwałki i Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku koordynował realizację   4 sztuk teatralnych (ok. 10 spektakli) dla społeczności miasta w sali widowiskowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Noniewicza 10.

 

      12. Przygotował w ciągu roku 14 materiałów informacyjnych dla Komisji Kultury,

      Sportu i Turystyki Rady Miejskiej.

 

XII. Nagrody i stypendia w dziedzinie kultury Prezydenta Suwałk

 

1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/422/05 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.08.2005 r. zostały wręczone w dniu 20 lutego 2006 r. w Regionalnym Ośrodku Kultury i Sztuki roczne nagrody za 2005 r. Prezydenta Miasta Suwałk za osiągnięcia w dziedzinie kultury, tj.:

- 12 nagród indywidualnych, w tym 1 - za działalność popularnonaukową, 1  - za działalność wydawniczą, 2 - w dziedzinie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 1 - za dokonania w dziedzinie upowszechniania kultury, 3 - w zakresie wystawiennictwa i działalności wydawniczej, 1 - za upowszechnianie tradycji kulturowych miasta i regionu, 1 - za działania popularyzatorskie w zakresie literatury, 2 - za działania w zakresie upowszechniania muzyki;

- 2 nagrody zespołowe - za osiągnięcia w zakresie upowszechniania muzyki (Studio Piosenki „Beciaki" oraz Suwalski Chór Kameralny).

Łączna kwota nagród - 22.500 zł (brutto).

 

2. Zgodnie z Uchwałą Nr XI/126/03 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27.08.2003 r. wręczone zostały w dniu 8 03.2005 r. listy gratulacyjne 2 osobom, które otrzymały stypendium roczne, 2 osobom (na I półrocze 2005 r.) oraz 1 osobie (na II półrocze 2005 r.) w dziedzinach: malarstwa, rzeźby, dokumentacji foto-filmowej i opracowania historii Suwałk i regionu. Ogólna kwota stypendiów - 35.658,-zł.

Ponadto wręczone zostały w ww. dniu listy gratulacyjne osobom, które otrzymały nagrody Prezydenta Miasta Suwałk za rok 2004. Łącznie na ten cel wydatkowano  kwotę 25.400 zł.

 

XIII. Kontrole problemowe i wycinkowe

 

Wydział Kultury i Turystyki zrealizował ok. 50 wycinkowych kontroli problemowych, dotyczących m.in. realizacji imprez przez instytucje kultury, w tym:

1. W ROKiS, Bibliotece Publicznej i Muzeum Okręgowym - w zakresie wykorzystania środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  ramach mecentatu państwa (na ogólną kwotę 300 tys. zł).

2. W ww. instytucjach - w zakresie realizacji zadań/ projektów w ramach mecenatu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (5 kontroli).

3. W zakresie realizacji przez stowarzyszenia i inne jednostki organizacyjne zadań/ projektów dofinansowanych ze środków budżetu miejskiego- bieżące kontrole merytoryczno-finansowe (w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

 

Suwałki, 2006-03-03

 

Opracował:

Wydział Kultury i Turystyki

Metryka strony

Udostępniający: Alicja Andrulewicz - Wydział Kultury i Turystyki

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-02-20

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-02-20

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-02-20