Zadania priorytetowe w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania do realizacji w 2010 roku.

Propozycja

 

Zadania priorytetowe w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego do realizacji w 2010 roku zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami)

 

1. Zwiększanie dostępności pomocy pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej dzieciom i młodzieży wymagającym wzmożonej i zindywidualizowanej pomocy, niepełnosprawnym i dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych
oraz ztrudnościami w nauce.
2. Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz edukacji regionalnej oraz projektów popularyzujących wśród dzieci i młodzieży osiągnięcia nauki.
3. Wspieranie działań, programów, realizowanych w formach pozaszkolnych ipozalekcyjnych, mających na celu rozwijanie aktywności społecznej, przedsiębiorczości, a także kształtowanie wartości społecznych, wychowanie dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu.
4. Wspieranie działań i projektów związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, w tym projektów propagujących prawidłowe zachowania w sytuacji zagrożenia,
a także udzielania pierwszej pomocy.
5. Wspieranie projektów na rzecz poznawania różnorodności kulturowej oraz tolerancji przeciwdziałania ksenofobii.
6. Wspieranie i upowszechnianie działań związanych z kształceniem ustawicznym dorosłych.

 

 

Suwałki, 7 lipca 2009 r.

Metryka strony

Udostępniający: Zbigniew De-Mezer - Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-07-21

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-07-21

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-07-21