Priorytety na 2010 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego.

PROPOZYCJA
 

 

w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w dziedzinach określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami)
Dyscypliny uznane za wiodące w Suwałkach w zakresie różnorodnych działań w poszczególnych, niżej wymienionych obszarach (ułożone w porządku alfabetycznym):
1. rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży aktywnością sportową:
- badminton,
- karate kyokushin,
- karting,
- lekkoatletyka,
- piłka nożna,
- piłka ręczna,
- piłka siatkowa,
- pływanie,
- szachy,
- unihokej,
- zapasy,
- żeglarstwo,
2. sportu kwalifikowanego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, do kategorii młodzieżowca włącznie:
- badminton,
- karate kyokushin,
- lekkoatletyka,
- piłka nożna,
- piłka siatkowa,
- pływanie,
- szachy,
- unihokej,
- zapasy w stylu wolnym
- żeglarstwo;
3. sportu kwalifikowanego w kategorii seniorów:
- badminton
- piłka nożna,
- piłka siatkowa;
I. Działania priorytetowe:
1. Upowszechnianie różnorodnych form kultury fizycznej poprzez wspieranie:
1.1 organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych:
a) masowych, w szczególności imprez towarzyszących organizacji świąt i rocznic państwowych oraz „Dni Suwałk",
b) ujętych w kalendarzu Miejskiej Rywalizacji Sportowej oraz w kalendarzu Mistrzostw Suwałk,
c) o charakterze charytatywnym,
d) ujętych w kalendarzach ogólnopolskich i międzynarodowych organizacji prowadzących działalność sportową,
e) propagujących szczególne osiągnięcia sportowe suwalczan,
1.2 udziału dzieci i młodzieży w rywalizacji sportowej na poziomie wojewódzkim lub ogólnopolskim,
1.3 organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz innych form aktywności ruchowej w czasie wolnym od zajęć,
1.4 działań związanych z organizacją międzynarodowych imprez sportowych planowanych do organizacji w najbliższych latach w Suwałkach.
2. Rozwój sportu kwalifikowanego w dyscyplinach  uznanych w Suwałkach za wiodące poprzez wspieranie:
2.1 organizacji zawodów ujętych w kalendarzach polskich związków sportowych i międzynarodowych organizacji sportowych działających w danej dyscyplinie sportu,
2.2 udziału zawodników w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej,
2.3 organizacji szkolenia (treningów, obozów, zgrupowań, zakupu sprzętu) zawodników posiadających licencje,
2.4 funkcjonowania medycyny sportowej,
2.5 organizacji kursów bądź udziału w szkoleniach, kursach mających na celu uzyskiwanie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
3. Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu kwalifikowanego osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie:
3.1 organizacji imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, w tym integracyjnych,
3.2 udziału osób niepełnosprawnych w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
3.3 organizacji szkolenia zawodników niepełnosprawnych.
4. Rozwój kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego, w szczególności dzieci i młodzieży, w ramach kontaktów międzynarodowych poprzez wspieranie:
4.1 nawiązywania kontaktów międzynarodowych,
4.2 udziału suwalskich, zawodników, szkoleniowców, działaczy sportowych w różnych formach współpracy międzynarodowej, zwłaszcza z miastami partnerskimi,
4.3 organizacji w Suwałkach wydarzeń sportowych z udziałem zagranicznych zawodników, szkoleniowców, działaczy sportowych, w szczególności z miast partnerskich.
5. Wspieranie zadań realizowanych w obszarach wymienionych w punktach 1, 3 i 4 również w zakresie dyscyplin nie wymienionych w punkcie I.1, w miarę posiadanych środków finansowych, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności dyscyplin olimpijskich i innych dyscyplin, spełniających odpowiednio przynajmniej dwa/trzy kryteria dyscyplin uznanych w Suwałkach za wiodące (kryteria w załączeniu).
6. Wspieranie zadań w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego poprzez rozwój i modernizację infrastruktury sportowej oraz udostępnianie jej organizacjom pozarządowym na preferencyjnych zasadach (zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk), dążenie do jej optymalnego wykorzystania.
7. Wspieranie zadań w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego poprzez organizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach, klasach sportowych i klasach o profilu sportowym w jednostkach organizacyjnych miasta.
8. Wspieranie zadań w zakresie popularyzacji kultury fizycznej i rozwoju sportu kwalifikowanego poprzez przyznawanie stypendiów, nagród, tytułów i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe uzyskiwanych w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, osobom działającym w tym obszarze w Suwałkach.
9. Tworzenie systemu upowszechniania informacji oraz wspieranie publikacji dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego w Suwałkach.


Kryteria, które muszą zostać spełnione,  aby dyscyplina została uznana za wiodącą
w Suwałkach
Kryteria                                                                                            Obowiązkowe             Fakultatywne
1    a) Dyscyplina ujęta w Systemie Sportu Młodzieżowego                   x         
      b) Dyscyplina ujęta na liście dyscyplin sportu, w których
      mogą działać polskie związki sportowe i dziedzin sportu,
      w których mogą działać polskie związki sportowe                          x         
      c) Dyscyplina będąca dyscypliną olimpijską                                  x         
2    a)  Zawodnicy klubu - w kategorii seniora
      -  posiadają licencje zawodnicze i reprezentują suwalski klub
       w rozgrywkach ligowych w danym sezonie, co najmniej
       na poziomie ponadregionalnym                                                  x         
      b) Zawodnicy klubu - kategoriach wiekowych do młodzieżowca
      włącznie - posiadają licencje zawodnicze i reprezentują  klub we
      współzawodnictwie sportowym w danym sezonie, legitymują się
      zameldowaniem i mieszkają Suwałkach bądź uczą się Suwałkach,
      są wychowankami danego klubu: - 100 % zawodników                   x         
3    Ciągłość szkolenia - w ciągu 3 ostatnich lat:
     dyscypliny indywidualne - minimum 10 zawodników, 
     gry zespołowe - minimum 1 zespół,
     w minimum 2 kategoriach wiekowych
     (młodzik, junior młodszy/kadet, junior lub młodzieżowiec),                x         
4    Osiągnięcia sportowe na przestrzeni 3 ostatnich lat:
     a) punkty w Systemie Sportu Młodzieżowego
      - minimum 15 punktów                                                             x         
    b) Osiągnięcia sportowe uzyskane na przestrzeni 3 ostatnich lat: 
    dyscypliny indywidualne
     - minimum jeden medal w Mistrzostwach Polski,
     gry zespołowe
     - zajęcie do 16 miejsca włącznie w Mistrzostwach Polski,                x         
    c) Osiągnięcia sportowe uzyskane na przestrzeni 3 ostatnich lat
     (lub 4 lat - dotyczy Olimpiad): udział w Mistrzostwach Europy,
      Mistrzostwach  Świata lub udział w Olimpiadach                           x         
5    Zaplecze kadrowe
     - minimum dwóch licencjonowanych szkoleniowców                       x         
6    Baza sportowa w Suwałkach                                                                                                        x
7    a)Organizacja cyklicznej imprezy sportowej w Suwałkach:
      rangi minimum  regionalnej (mistrzostwa województwa,
      makroregionu, Polski, ...), ujętej w kalendarzu okręgowego
      lub polskiego związku sportowego, międzynarodowej
      organizacji sportowej,                                                                                                                  x
      b)Organizacja cyklicznej imprezy sportowej w Suwałkach:
      rangi lokalnej - ujętej w kalendarzu sporządzanym przez OSiR
      (Miejskiej Rywalizacji Sportowej, Mistrzostw Suwałk)                                                                  x
8    Pozyskanie środków finansowych pochodzących spoza
      budżetu miasta w wysokości minimum 50% rocznego budżetu                                                      x
9    Pozyskanie środków finansowych pochodzących spoza budżetu
      miasta w wysokości minimum 10% rocznego budżetu                                                                   x
Legenda:
1. Kryterium 1, 3 i 7 uznaje się za spełnione jeśli spełniono:
  • dwa kryteria spośród: 1a, 1b lub 1c,
  • jedno kryterium  spośród: 2a lub 2b,
  • jedno kryterium  spośród: 4a, 4b lub 4c,
  • jedno kryterium  spośród: 7a lub 7b.
2. Wpisanie nowej dyscypliny na listę dyscyplin wiodących następuje, na wniosek klubu,
w terminie do 15 listopada, każdego roku,  po spełnieniu:
a. w zakresie rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży aktywnością sportową:
- 3 kryteriów obowiązkowych 1,2 i 5 oraz 3kryteriów fakultatywnych: nr 6,7 i 9
b.w sporcie kwalifikowanym dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, do kategorii młodzieżowca włącznie:
- 5 kryteriów obowiązkowych i 3kryteriów fakultatywnych: nr 6,7 i 9;
c. w sporcie kwalifikowanym w kategorii seniora:
- 5 kryteriów obowiązkowych i 3kryteriów fakultatywnych: nr 6,7 i 8;
3. Dopuszcza się możliwość niespełniania przez kluby kryterium 2 pod warunkiem że % udział środków własnych klubu w budżecie danego roku kalendarzowego będzie równy bądź wyższy od % udziału zawodników klubu nie legitymujących się zameldowaniem, miejscem zamieszkania w Suwałkach oraz nie będących wychowankami danego klubu do ogólnej liczby zawodników klubu,
4. Skreślenie z listy dyscyplin wiodących następuje z urzędu (nie umieszcza się dyscypliny
w priorytetach na kolejny rok kalendarzowy).
         

Metryka strony

Udostępniający: Zbigniew De-Mezer - Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-07-21

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-07-22

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-07-21