Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM

NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

 

Prezydent Miasta Suwałk - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. (Dz.U z 2019 r.poz.1728) Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem spisu rolnego przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r., którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Miasto Suwałki.

 

  1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

1) być osobą pełnoletnią,

2) zamieszkiwać na terenie danej gminy,

3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  1. Kandydat na rachmistrza terenowego:

1) zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;

2) jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

  1. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
  2. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
  3. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.
  4. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

1) zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (załącznik 1);

2) kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;

3) informacja dotycząca RODO (załącznik 2)

  1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

  Adres do doręczeń: Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 1.

  1. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Karol Mączkowski — członek Gminnego Biura Spisowego Urzędu Miejskiego w Suwałkach, tel. 87 562 81 73.

 

 

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2020-06-16

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Modyfikujący: Andrzej Czupryński

Data modyfikacji: 2020-06-18

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2020-06-16