Przebudowa ulicy Reja w Suwałkach

 

Suwałki, dnia 18 sierpnia 2008r.

OSGK.VI.7624/80/O/08OBWIESZCZENIEMając na uwadze art. 19 i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008r. Dz.U. Nr 25, poz. 150), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 18 sierpnia 2008r, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzięcia dot. przebudowy ulicy Reja w Suwałkach, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bulwarową w km 90+700,00, do skrzyżowania z ul. Kowalskiego i ul. Daszyńskiego włącznie - w km 92+454,98, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655, do Urzędu Miejskiego w Suwałkach wpłynął Raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się:

  • korektę niwelaty i łuków pionowych,

  • przebudowę ulicy w układzie przestrzennym jako dwujezdniową,

  • przebudowę skrzyżowań,

  • budowę chodników,

  • budowę zatok autobusowych,

  • budowę kompleksowego odwodnienia drogi,

  • budowę lub przebudowę oświetlenia,

  • przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek: Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach, działającej w imieniu Gminy Miasta Suwałki.

Informacja o wniosku została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pod adresem: www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (II piętro).

Przedmiotowe przedsięwzięcie podlega postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W wyniku postępowania wydana zostanie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Organem właściwym do wydania w/w decyzji jest Prezydent Miasta Suwałk. Organem właściwym do wydania opinii i uzgadniania warunków realizacji niniejszego przedsięwzięcia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach.

Z dokumentami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 pok. 209 w godz. od 730 do 1530.

W terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszej informacji, od 19 sierpnia do 8 września 2008 r. można składać uwagi i wnioski, osobiście w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 pok. 209 lub drogą elektroniczną na adres dkaminska@um.suwalki.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Suwałk.

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Dariusz Przybysz - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Renda

Wprowadzający: Radosław Renda

Data wprowadzenia: 2008-08-19

Modyfikujący: Radosław Renda

Data modyfikacji: 2008-08-19

Opublikował: Radosław Renda

Data publikacji: 2008-08-19