Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Białystok

 

Suwałki, dnia 19 grudnia 2012 r.

OSGK.6220.163.2012.DK

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E


 

Stosownie do art. 49 oraz 10 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), Prezydent Miasta Suwałk zawiadamia, że na wniosek Pani Danuty Piszczatowskiej Usługi Projektowe i Informatyczne, ul. Sikorskiego 57A, 16-400 Suwałki, działającej z upoważnienia Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Białystok, ul Zacisze 8, 15-138 Białystok, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 5 listopada 2012 r. znak OSGK.6220.111.2012.DK dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji regazyfikacji LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bakałarzewskiej działka nr 8/2 (obręb Zielone Kamedulskie, gmina Suwałki), budowie stacji gazowej średniego ciśnienia przy ul. Nowomiejskiej działka nr 22839 (obręb 04 Suwałki) oraz budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie Miasta Suwałki i Gminy Suwałki, w zakresie dopisania działki o nr geod. 23570/3 zlokalizowanej przy ul. Świerkowej oraz działki o nr geod. 33107/1 zlokalizowanej przy ul. Zahańcze w Suwałkach.

Jednocześnie informuje się, że można zapoznać się z całą dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie tut. Urzędu w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 pok. Nr 208 w godz. od 730 do 1530.

Informację o decyzji umieszcza się: w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w internecie pod adresem: www.bip.um.suwalki.pl,na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (II piętro) oraz w miejscu przedsięwzięcia.

 


 


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 


 

Metryka strony

Udostępniający: Dariusz Przybysz - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Renda

Wprowadzający: Radosław Renda

Data wprowadzenia: 2013-01-14

Modyfikujący: Radosław Renda

Data modyfikacji: 2013-01-14

Opublikował: Radosław Renda

Data publikacji: 2013-01-14