Zrealizowane zadania publiczne w 2010 r. - kultura i turystyka

 

 

 

Informacja

o działalności samorządowych jednostek kultury w 2010 roku.

 

Miasto Suwałki było w 2010 roku organem prowadzącym następujące jednostki kultury:

1) Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki, ul. Noniewicza 71 (w tym wraz z Centrum Międzynarodowej Informacji Kulturalno-Turystycznej przy ul. ks. Hamerszmita 16);

2) Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33 A (siedziba główna wraz z Oddziałem dla Dzieci) oraz z siecią placówek bibliotecznych na terenie miasta, tj. trzema filiami - Filią nr 1 przy ul. Szpitalnej 60, Filią nr 2 przy ul. Klonowej 41, Filią nr 3 przy ul. Północnej 26 oraz Specjalistycznym Oddziałem Bibliotecznym przy ul. Waryńskiego 39 B; ponadto były prowadzone 3 punkty biblioteczne: dwa  w Suwałkach (Dom Pomocy Społecznej „Kalina” i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1) i jeden w Augustowie (Miejska Biblioteka Publiczna - wypożyczanie książki mówionej);

3) Muzeum Okręgowe wraz z oddziałami:

 – Muzeum im. Marii Konopnickiej, ul. Kościuszki 31 (od sierpnia 2009 r. także siedziba Muzeum Okręgowego na okres remontu obiektu – Resursy Obywatelskiej przy ul. Kościuszki 81),

- Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiłły, ul. Kościuszki 45.

Wyżej wymienione jednostki kultury prowadziły działalność w oparciu o dotacje organizatora, dotacje na zadania przyznane w ramach konkursów ogłoszonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Podlaskiego i inne podmioty, a także o środki pochodzące od sponsorów poszczególnych przedsięwzięć w dziedzinie kultury.

 

 

Tabela: Dotacje dla jednostek kultury w 2010 r.  Stan na  31.12.2010 r. (w zł)

 

 
Nazwa instytucji kultury
 
Przychody ogółem
 

Dotacja        z budżetu miasta

Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dochody własne
oraz inne przychody
Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki
4.951.516,06
3.765.667
    85.000
…………….
Biblioteka Publiczna
im. Marii Konopnickiej
1.623.929,65
1.494.000*  
   30.872
  99.057,65
Muzeum Okręgowe
 
2.296.268,35
1.956 151,07
   40.500
299.417,28 ….
Razem 2010 r.
 
…….
……….
    …………
……………
Razem 2009 r.
8.277.145,99
6.600.476,07
    82.500
1.593.969,92

 

(Źródło – Sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek kultury za 2010 r.)

* na dochody BP składają się: dotacja z budżetu miasta, powiększona o środki ze Starostwa Powiatowego w Suwałkach (7.000 zł).

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowało zadania:


1) Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej

- zakup nowości wydawniczych  – 21.660 zł,

- projekt „Cztery pory roku z Marią Konopnicką” – 9.212 zł;

2) Muzeum Okręgowe

- nie pozyskało środków;

3) Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki

- „Ludowa tradycja Suwalszczyzny – druk książki prof. M. Pokropka” – 55.500 zł,

- „Dorosnąć do roli – warsztaty teatru dla najmłodszych” – 30.000 zł,

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dofinansował zadania:

1) Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej

- projekt „Nie tylko o krasnoludkach … Wartości ukryte pod piórem Marii Konopnickiej” – 4.000 zł;

2) Muzeum Okręgowe

- wystawa „Starowierski świat” – 3.000 zł,

- „X Piknik Kawaleryjski – Dni Kawaleryjskie w Suwałkach” – 5.000 zł,

- „XII Festyn Archeologiczny – Szwajcaria 2010” (za pośrednictwem Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego) – 5.000 zł;

3) Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki

- „XII Suwalski Jarmark Folkloru” – 6.000 zł (nie odbył się),

- „Ludowa tradycja Suwalszczyzny – druk książki prof. M. Pokropka” – 12.000 zł.

 

Starostwo Powiatowe w Suwałkach dofinansowało zadanie:

- dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej – na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu suwalskiego - 7.000 zł.

Inni sponsorzy:

1) dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej:

- Akademia Orange dla Bibliotek – 6.445 zł;

2) dla Muzeum Okręgowego:

- łącznie od sponsorów na X Piknik Kawaleryjski – Dni Kawaleryjskie – 26.100 zł (w gotówce) oraz 1.000 zł (wartość w usługach i sprzęcie),

- od SKOK Stefczyka  - na realizację Roku Marii Konopnickiej – 500 zł;

I.  Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki

1.      Zatrudnienie w placówce wynosiło na koniec 2010 r. 43,5 etatów. Na koniec 2009 r.  zatrudnienie wynosiło 49 etatów.

2.      Baza lokalowa obejmowała: siedzibę przy ul. Noniewicza 71, w której działają galerie: Chłodna 20, PAcamera, „Na Marmurach” oraz Salę Kameralną, salę granatową służącą do organizacji imprez kameralnych, pracownie do prowadzenia zajęć w zakresie plastyki i do pracy z zespołami artystycznymi teatralnymi i muzycznymi. Ponadto ROKiS wykorzystywał muszlę koncertową
w parku Konstytucji 3 Maja, organizując w ciągu roku plenerowe imprezy własne oraz użyczając obiekt wraz z obsługą innym organizatorom z terenu miasta. Placówka korzystała też z innych obiektów w Suwałkach, m.in.: z auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, hali Ośrodka Sportu i Rekreacji, Klubu Garnizonowego przy ul. Wojska Polskiego, suwalskich świątyń i hal sportowych w szkołach. Realizowała także działania kulturalne w plenerze. Były to m.in. (obok parku Konstytucji 3 Maja) ulice: Kościuszki, Chłodna, Patli  i inne.

3.      Prowadzono zajęcia warsztatowe i konsultacyjne w dziedzinach:

1)     muzyki - zespoły:

- Suwalski Chór Seniora (93 spotkania, uczestnicy- średnio po 33 osoby),

- SAS – zespół instrumentalno-wokalny (74 spotkania, po 4 osoby),

- Suwalska Formacja Szantowa „Zmiana Wachty” (38 spotkań, po 7-8 osób),

- Studio Piosenki „Świetlik” (odpowiednio: 113 spotkań i 11 osób),

- zespół rockowy – młodzieżowy (41 spotkań i 3-5 osób),

- zespół bluesowy – młodzieżowy (17 spotkań i 4-5 osób),

- zespół Acoustic Duet (40 spotkań i 2 osoby),

- zespół Dream Ascendent (24 spotkania i 5 osób).,

- oraz zespół „Flach Creep” współpracujący z ROKiS (3 koncerty zrealizowane w Suwałkach).

Ponadto prowadzono konsultacje dla amatorskich zespołów młodzieżowych z Suwałk (24 spotkania, uczestniczyło jednorazowo od 6 do 12 osób);

2)     tańca -  zespoły:

- Zespół Tańca Nowoczesnego „Dotyk” (135 spotkań, uczestnicy - 17-20 osób); ponadto zrealizowano: warsztaty taneczne zespołu w technice hip-hop (20 osób) i w technice jazzowej (20 osób) oraz warsztat tańca nowoczesnego (w ramach ferii zimowych – 80 osób);

- Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”. Prowadzono zajęcia taneczne (108 spotkań, od 9 do 40 osób), próby kapeli (44 spotkania, po 6 osób), zajęcia wokalne (28 spotkań, po 38 osób), ponadto zespól wziął udział w warsztatach artystycznych przygotowujących do widowiska historyczno-patriotycznego (39 dni) i do nowego widowiska z udziałem choreografa J. Wojciechowskiego (3 dni);

3)     plastyki - zajęcia plastyczne:

- dla dzieci w wieku 5-9 lat (37 zajęć, uczestnictwo od 10 do 18 osób),

- dla dzieci w wieku 10-14 lat (38 zajęć, po 18-20 osób),

- dla młodzieży (35 zajęć, po 10 osób),

- dla młodzieży i dorosłych (60 zajęć, po 25 osób),

- dla dorosłych (38 zajęć, po 15 osób). Ponadto przeprowadzono zajęcia w pracowni plastycznej w ramach ferii zimowych oraz zrealizowano dwukrotnie warsztaty teatralno-plastyczne dla młodzieży (projektowanie kukiełek postaci z baśni M. Konopnickiej oraz kukiełek przedstawiających fantastyczne stwory);

4)     teatru – zespoły:

- zespół Teatralny „Lustro” (63 spotkania warsztatowe, uczestniczyło od 8 do 12 osób),

- dziecięca grupa teatralna „Lustro” (26 spotkań warsztatowych, od 18 do 20 osób). Ponadto przeprowadzono warsztaty teatralne w ramach ferii zimowych (udział ok. 120 osób);

5)     kultury tradycyjnej

- Klub Twórcy Ludowego (34 spotkania, uczestniczyło od 10 do 20 osób). Ponadto zrealizowano 12 spotkań w ramach warsztatów rękodzieła ludowego dla młodzieży niepełnosprawnej (uczestniczyło od 8 do 10 osób) oraz warsztaty w zakresie wykonywania tradycyjnych świątecznych ozdób choinkowych (6 spotkań – udział 94 osób);

     6) Suwalski Klub Kolekcjonerów – 10 spotkań kolekcjonerskich w ciągu roku, uczestniczyło ponad 600 osób.

5. Centrum  Kultury  Ludowej  Suwalszczyzny  i  Przygranicza  m.in. zrealizowało następujące działania:

- sprawowanie opieki nad solistami i zespołami folklorystycznymi z terenu trzech powiatów Suwalszczyzny, w tym z uwzględnieniem zespołów litewskich i staroobrzędowców (hospitacje terenowe),

- udzielanie uczniom i studentom konsultacji merytorycznych z zakresu kultury ludowej Suwalszczyzny dotyczących prac dyplomowych,

- zakończenie 2-letniego projektu badawczo-edukacyjnego pt. „Ludowa tradycja Suwalszczyzny – etnograficzne kompendium (efektem projektu: wydanie książki prof. Mariana Pokropka „Ludowe tradycje Suwalszczyzny”),

- przygotowanie solistów i zespołów z Suwalszczyzny na 44. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą,

- konsultacje merytoryczne do: XII Suwalskiego Jarmarku Folkloru (odwołany ze względu na żałobę w mieście po śmierci Prezydenta Miasta Suwałk Józefa Gajewskiego) oraz  do XI „Kaziuka Suwalskiego”,

- pomoc merytoryczna w przygotowaniu i realizacji innych działań dotyczących kultury tradycyjnej.

6. Działalność upowszechnieniowa - wystawiennictwo

1) w Galerii „Chłodna 20” – zaprezentowano 9 wystaw współczesnej sztuki plastycznej wraz z towarzyszącymi im katalogami i folderami. Prezentowana była twórczość artystów środowiska lokalnego, artystów z kraju i zagranicy (towarzyszyły wystawom katalogi i foldery). Były to wystawy malarstwa: Zdzisława Jaroszka, Romana Borawskiego i Przemysława Karwowskiego, prac w ramach XI Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Niepełnosprawnych Województwa Podlaskiego, Jojo Darskiego pt. „Wielostronne poglądy”, Sławomira Lipnickiego pt. „Rekonstrukcje – odzyskiwanie pamięci zadomowienia”, artystów z Olity (malarstwo i grafika), artystek Z Białegostoku pt. „One”, Włodzimierza Tyca. Ponadto zaprezentowano w Muzeum Miasta Waren (Niemcy) poplenerową wystawę  „U Źródła” pt. „Architektura Suwałk – dawne i nowe oblicze”;

2) w Galerii Fotografii „PAcamera” - zaprezentowano 8 wystaw fotografii i małych form graficznych wraz z towarzyszącymi im katalogami i folderami. Prezentowane były prace artystów z Suwałk i regionu oraz z kraju i zagranicy. Zaprezentowano następujące wystawy fotografii: Vytautasa Pletkusa „Approaches/Ujęcia” (Litwa), Katarzyny Wilmańskiej „Anatomia melancholii”, „Miejskie wariacje” – prace członków Suwalskiej Grupy Twórczej, Maciekja Szala i Krzysztofa Gajewskiego pt. „Zgub się” (fotografia trójwymiarowa), „Suwałki Blues Festival w obiektywie”, Piotra Kopciała pt. „Berlin”, Anny Bodnar pt. „Human”, poplenerową wystawę „Mistyka bunkrów” członków Suwalskiej Grupy Twórczej;

3) w Galerii „Na Marmurach” – zaprezentowano 3 wystawy prezentujące twórczość amatorską. Były to: wystawa poplenerowa (prace malarskie) pt. „Żywioły” z I Ogólnopolskiego Pleneru Plastycznego dla Szkół Ponadgimnazjalnych z Niepełnosprawnością „Szelment’ 2009”, malarstwa Amatorskiej Grupy „Sztalugi” pt. „Suwałki i Suwalszczyzna” oraz wystawa kukiełek i lalek (efekt warsztatów teatralno-plastycznych);

4) w Sali Kameralnej ROKiS zaprezentowano prace XII Suwalskiego Przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej.

Łącznie wystawy zwiedziło w ciągu roku ponad 10.000 osób.

     7.  Wybrane imprezy (przeglądy, festiwale, konkursy)

a) o zasięgu lokalnym:  

- XI Kaziuk Suwalski,

- XXII Suwalskie  Konfrontacje Artystyczne „Marzeńtańce”,

- koncerty (wybrane): zespołu Cikados, J. Błędowskiego i Nocnej Zmiany Bluesa, zespołu „Krzysztof Błaś Trio”, zespołu Max Klezmer Band w ramach „Oktawy Kultur”, pamięci T. Nalepy, koncert Stanisława Soyki, piosenki francuskiej Yaga Kowalik, koncert „The Kalifornia Honeydrops”,Koncert Zaduszkowy poświęcony pamięci prezydentów Józefa Gajewskiego i Grzegorza Wołągiewicza;

- „Powitanie Wakacji”,

- koncerty w ramach Suwalskiej Sceny Muzycznej „Prezentacje” (6),

- „Włócznia Jaćwingów”,

-  Dzień Dziecka,

- Niedzielne Poranki Teatralne (7),

- VIII Lato na Chłodnej,

- Dni Suwałk,

- „Pożegnanie lata”’ plener fotograficzny „Mistyka bunkrów”,

-  spektakle w ramach Suwalskiej Sceny Teatralnej (2),

-  konkursy plastyczne,

- wieczory filmowe,

- XIX Wigilia Chłopska.

Ogółem liczba odbiorców imprez lokalnych wyniosła ponad 49.000 osób.

b) ponadlokalnym

- eliminacje powiatowe 55. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,

- Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek’ 2010”,

- Suwałki Blues Festival’ 2010,

- XI Międzynarodowy Plener Malarski „U źródła’ 2010” (temat: Architektura Suwałk – dawne i nowe oblicze),

- VIII Ogólnopolskie Spotkania z Monodramem „O Złotą Podkowę Pegaza”.

Ogółem liczba odbiorców imprez ponadlokalnych wyniosła ok. 35.000 osób.

8.  W ramach struktury organizacyjnej ROKiS kontynuowała działalność Suwalska

Orkiestra Kameralna „Camerata dell’ Arte” pod kierownictwem – Kazimierza Dąbrowskiego). Wystąpiła łącznie w ciągu roku na 27 koncertach w Suwałkach i w regionie, 2 porankach muzycznych, 3 audycjach edukacyjnych oraz 78 audycjach muzycznych.

     9. W ramach spotkań teatralnych „Za Kurtynką” zaprezentowano 7 sztuk (cykle wystawień) dla dzieci i młodzieży szkolnych. W spektaklach uczestniczyło 2.912 osób.

   10. ROKiS zrealizował ogółem   67  imprez środowiskowych, między innymi na
bazie muszli koncertowej w parku Konstytucji 3 Maja, ulicy Chłodnej, sali granatowej ROKiS oraz innych sal na terenie miasta, z udziałem zaproszonych zespołów oraz zespołów własnych oraz we współpracy z różnymi podmiotami współpracującymi z ROKiS.

  11. Współpraca z zagranicą obejmowała:

1) utrzymywanie kontaktów z partnerami na Litwie: z Alytusa i Trok – w ramach promocji Suwałki Blues Festival 2010 oraz Dni Suwałk; z Alytusa, Druskiennik, Wilna i Kowna w ramach koncertów Suwalskiej Sceny Muzycznej „Prezentacje” Dni Suwałk i koncertów klubowych;

2) współpracę z miastem Notodden w Norwegii w zakresie realizacji imprezy Suwałki Blues Festival 2010 i przygotowań do edycji w 2011 r.;

3) w ramach współpracy z Niemcami: wystawy w galerii Chłodna 20: prac Jojo Darskiego z Wuppertalu oraz Rernharda Graefa oraz fotografii Andre’a Pretzela. Z ramach współpracy z miastem partnerskim Waren (Müritz) – prezentowano w Muzeum Miasta Waren poplenerową wystawę  „U źródła”    pt. „Architektura Suwałk – dawne i nowe oblicze” oraz przekazanie materiałów o Suwałkach i Suwalszczyźnie do Centrum Informacji w Waren;

4) z Estonią – z partnerem z Voru – w zakresie udziału młodzieżowego zespołu muzycznego w projekcie finansowym z funduszy UE (ROKiS jako partner).

 

12. W 2010 roku ukazało się  51 numerów „Tygodnika Suwalskiego” w  nakładzie

60.162 egzemplarzy. Sprzedano ogółem 41.598 egzemplarzy (około 69,14% nakładu). Sukcesywnie malała w ciągu roku liczba punktów sprzedaży - od 84 jednostek w styczniu do 80 jednostek na koniec grudnia 2010 r. Zwroty w 2010 r. wyniosły 30,86%  (dla porównania: w 2007 r. – 24,8%, w 2008 r.      – 27,3%, w 2009 r. – 27,3%).

 

II. Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej

 

1.           Zatrudnienie na koniec 2010 r. wynosiło 35 pracowników (etatów), w tym   26  pracowników merytorycznych oraz  9 pracowników administracji i obsługi. Dla porównania w 2009 r. zatrudnienie wynosiło 37 pracowników (etatów), w tym: 27 pracowników merytorycznych i 10 osób – administracja  i obsługa.

2.           Instytucja prowadziła działalność w oparciu o: bibliotekę główną przy ul. E. Plater 33A (w niej Oddział dla Dzieci, Dział Zbiorów Specjalnych, czytelnie  i wypożyczalnie) oraz filie: nr 1 - przy ul. Szpitalnej 60, nr 2 – przy ul. Klonowej 41, nr 3 – przy ul. Północnej 26 i Specjalistyczny Oddział Biblioteczny – przy ul. Waryńskiego 39 B (współpraca z Miejskim Punktem Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom). Ponadto biblioteka prowadziła 3 punkty biblioteczne, w tym 2 w Suwałkach: w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 przy ul. Przytorowej 8 (utworzony w 2010 r.) oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Augustowie (udostępnianie książki mówionej). Działalność punktów była ukierunkowana do osób starszych (DPS) i osób z różnymi dysfunkcjami oraz do dzieci i młodzieży z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ogólna powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych wyniosła na koniec 2010 r. 1.188 m2 oraz 117 miejsc dla czytelników (oddziały i filie).

3.        Zbiory biblioteczne – łącznie we wszystkich placówkach bibliotecznych - wynosiły na koniec 2010 r. 220.542 woluminów, w tym prasy oprawnej – 3.272 wol., zbiorów specjalnych – 13.365 jednostek inwentarzowych, w tym audiowizualnych – 6.409, dokumentów elektronicznych – 2.064, tytułów prasy bieżącej – 111, w tym 25 tytułów prasy regionalnej. Pozostałe to mapy, nuty itp. Ubyło w ciągu 2010 r. 6.478 pozycji, w tym: przekazano do innych bibliotek 677 poz., usunięto w ramach selekcji księgozbioru 5.571 poz., inne ubytki – 230 wol.

Struktura księgozbioru kształtowała się następująco: literatura piękna dla dorosłych – 73.978 wol., literatura piękna dla dzieci – 45.954 wol., literatura inna (fachowa, popularnonaukowa) – 100.610 wol.

W ciągu 2010 r. przybyło łącznie 7.397wol., w tym z zakupów z budżetu miejskiego i środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego –1.805 wol., przejętych z innych bibliotek – 1.552 wol., inne wpływy do księgozbioru – 4.040 wol. W porównaniu do 2009 r. wpływy do księgozbioru w 2010 r. były większe o 2.628 wol.

Księgozbiór regionalny został powiększony o 171 publikacji.

Księgozbiór biblioteki (dary) został wzbogacony dzięki m.in. następującym jednostkom: Narodowemu Bankowi Polskiemu, Muzeum Okręgowemu w Suwałkach, Stowarzyszeniu Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga     w Warszawie, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach, Ośrodkowi „Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów” i Muzeum Ziemi Sejneńskiej w Sejnach, Starostwu Powiatowemu w Suwałkach, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Archiwum Państwowemu i Fundacji Miasto w Suwałkach, Polskiemu Towarzystwu Botanicznemu oraz czytelnikom indywidualnym.

W zakresie dokumentowania dorobku kulturalnego i gospodarczego regionu zbiór dokumentów został powiększony o 217 jednostek i liczył na koniec roku 4.874 jednostki.

Zbiory specjalne wyniosły 13.365 jednostek inwentarzowych, w tym       6.400 to zbiory audiowizualne, dokumenty elektroniczne – 1.800 jednostek.

 

4.           W 2010 r. zarejestrowano ogółem 12.262 czytelników, o 60 więcej niż w 2009 r., z tego w siedzibie głównej – 5.582 osób, w Oddziale dla Dzieci przy ul. E. Plater 33 A – 2.552 osoby, a w filiach i Specjalistycznym Oddziale Bibliotecznym – 4.160 osób. Struktura czytelników - według wieku - przedstawia się następująco (w porównaniu do 2009 r.):

- do lat 15 – 2.552 osoby (o 82 mniej),

- 16-19 lat – 1.870 osób (o 21 więcej),

- 20-24 lata – 1.847osób (o 124 mniej),

- 25-44 lata – 3.307 osób (o 73 więcej),

- 45-60 lat - 1.925 osób (o 132 więcej),

- powyżej 60 lat – 791 osób (o 40 więcej).

Zanotowano spadek liczby czytelników w przedziałach wiekowych: do 15 lat oraz 16-19 lat, natomiast w pozostałych przedziałach wiekowych nastąpił wzrost w stosunku do roku ubiegłego.

Ogółem w 2010 r. wypożyczono 257.285 wol., o 8.212 pozycji więcej niż w roku 2009. Struktura wypożyczonego księgozbioru kształtowała się następująco: literatura piękna dla dorosłych – 143.172 wol. (więcej o 9.085 wol., tj. o 55,65%), dla dzieci – 61.750 wol. (o 2.449 wol. mniej, tj. o 24,0%), literatura inna – 52.363 wol. więcej, tj. o 20,35%). Wypożyczenia zbiorów specjalnych wyniosły 8.498 jednostek inwentarzowych, tj. o 458 więcej niż   w 2009 r., z czego 2.298 poz. stanowiły zbiory audiowizualne i 6.200 poz. – dokumenty elektroniczne. Kontynuowano formę wypożyczania księgozbioru
„na telefon” skierowaną do osób niepełnosprawnych i obłożnie chorych, w tym obejmującą pacjentów Ośrodka Rehabilitacji SP ZOZ przy ul. Waryńskiego w Suwałkach.

W 2010 r. ze stanowisk internetowych dostępnych w bibliotece skorzystało 10.556 osób (wzrost o 667 osób). Udzielono 7.010 informacji (o 352 więcej), w tym 574 inf. elektronicznych (o236 więcej). Było też większe zainteresowanie wypożyczeniami międzybibliotecznymi. Skorzystało z tej formy 166 osób, o 34 osoby więcej niż w 2009 r., które w sumie złożyły 382 zamówienia.

 

5.           Czytelnie biblioteki odwiedziło łącznie 23.264 osób (o 1.239 mniej w stosunku do ubiegłego roku). Czytelnicy skorzystali na miejscu z 30.466 pozycji książkowych (więcej o 410). Udostępniono 53.593 pozycji czasopism bieżących (spadek o 11.236), czasopisma oprawne udostępniono 738 razy. Udostępniano prezencyjnie 25 tytułów czasopism regionalnych. Udzielono 7.010 informacji (o 352 więcej), w tym 574 drogą elektroniczną     (o 236 więcej niż w 2009 r.).

 

6.           Kontynuowano działania w zakresie komputeryzacji placówek bibliotecznych. Aktualnie użytkowane są 54 komputery, w tym 23 – dostępne dla czytelników, z tego jeden terminal katalogowy znajdujący się w wypożyczalni dla dorosłych. W 2010 r. wykonano następujące zadania: podłączono Filię nr 1 do sieci Internetu dzięki udziałowi w programie „ Akademia Orange” oraz zainstalowano i wdrożono w niej oprogramowanie biblioteczne systemu SOWA, w Filii nr 3 wdrożono w pełni skomputeryzowaną obsługę czytelnika. Ponadto Oddział dla Dzieci (w siedzibie głównej biblioteki) zorganizował cztery 2-tygodniowe edycje bezpłatnego kursu komputerowego dla suwalskich emerytów pt. „Pora na e-seniora” (m.in. przy wsparciu finansowym Fundacji Orange) – skorzystało z niego 40 osób.

 

7.           Wykonano 7 zestawień bibliograficznych, które dotyczyły: Knuta Olafa Falka, Alfreda Lityńskiego oraz tematów „Dziecko a media”, „Suwalszczyzna (wydawnictwa zwarte za 2009 r.), „Pierwsze wydania utworów Marii Konopnickiej - ze zbiorów suwalskiej biblioteki”, „Współczesne Amazonki (…)”, „Lobbing w pracy i w szkole”.

 

8.           W ramach działalności oświatowej zrealizowano ogółem ponad 30 wydarzeń,  w tym:

- 11 spotkań autorskich, w tym  z twórcami mieszkającymi w Suwałkach i regionie (niektóre połączone z promocją książek). Były to spotkania z: Ireneuszem Sewastianowiczem, Arturem  Ochałem, Małgorzatą Pilarską, Grażyną Serafin, Ireną Schabieńską, Zdzisławem Ruczką, Andrzejem Mocarskim, Małgorzatą Iwanowicz, Kaliną Jerzykowską oraz spotkanie poświęcone promocji IX tomu Rocznika Augustowsko-Suwalskiego. W spotkaniach uczestniczyło ok. 250 osób;

- obok stałej ekspozycji geologicznej pt. „Historia Ziemi zapisana w skałach” (sukcesywnie uzupełnianej o nowe egzemplarze) ze zbiorów Marii Szemety zorganizowano 9 wystaw: 5 fotograficznych, 2 malarskie, 2 książek i dokumentów. Zaprezentowano ponadto 13 okolicznościowych ekspozycji w gablotach, m.in. poświęconych obchodzonym rocznicom znanych twórców kultury (F. Chopin, . Obejrzało je ok. 1.850 osób;

- inne imprezy: w ramach ogólnopolskiej akcji literackiej „Cała Polska czyta dzieciom” zorganizowano akcję pn. „Suwalczanie czytają dzieciom” (udział ok. 250 dzieci), IV edycję konkursu „Suwalskie limeryki latem” – tematycznie nawiązującego do 100. śmierci M. Konopnickiej i jej twórczości (wzięło udział 21 autorów z Suwałk, regionu i kraju), koncert z okazji 30. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” pt. „Piosenki Jacka Kaczmarskiego – śpiewa Kuba Michalski” (ok. 100 osób), „Kiermasz Taniej Książki”, comiesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki „Czwartkowe obgadywania” (omawianie nowości wydawniczych), akcja całoroczna ph. „W poszukiwaniu krasnoludka” (wspólnie z Muzeum im. M. Konopnickiej i Tygodnikiem Suwalskim). Ponadto z inicjatywy biblioteki i Urzędu Miejskiego dokonano odsłonięcia popiersia Janusza Korczaka autorstwa Jana Bohdana Chmielewskiego (na skwerze obok MDK). Łącznie w ww. imprezach i akcjach wzięło udział ok. 1.200 osób.

 

9.           Przeprowadzono 55 zajęć w ramach lekcji bibliotecznych. Realizowane były

tematy: „Biblioteka - działy, zbiory, zasady korzystania”, „Rodzaje zbiorów gromadzonych w bibliotece”, „Księgozbiór regionalny Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej”). Zajęcia odbywały się w Oddziale dla Dzieci i filiach bibliotecznych dla dzieci przedszkolnych i „zerówek”. Z zajęć skorzystało łącznie 1.241 dzieci. Ponadto odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem dzieci z okazji Światowego Dnia Książki oraz świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, ferii zimowych, a także w okresie wakacji letnich i inne imprezy dla najmłodszych w ciągu roku. Łącznie w tych zajęciach wzięło udział ok. 1.500 dzieci.

 

10. Ponadlokalna działalność biblioteki polegała na realizacji zadań w ramach   

zawartego Porozumienia Nr 1 z 3.04.2003 r. (aneks nr 1/2010) pomiędzy Miastem Suwałki i Starostwem Powiatowym w Suwałkach, obejmująca nadzór merytoryczny nad placówkami zlokalizowanymi na terenie 9 gmin powiatu suwalskiego. Dotacja ze Starostwa Powiatowego wyniosła 7.000 zł. Biblioteka zrealizowała w tym zakresie następujące działania: przekazała w ciągu roku do bibliotek gminnych zestawy materiałów metodycznych, czasopism regionalnych i literackich oraz książek i czasopism oraz opracowań dostępnych w formie elektronicznej – własne oraz pozyskane m.in. z Książnicy Podlaskiej w Białymstoku oraz innych instytucji. W 2010 r. instruktorzy biblioteki zrealizowali 7 wyjazdów instruktażowych do bibliotek na terenie powiatu suwalskiego, zorganizowano dla kadry merytorycznej: szkolenie w Suwałkach, konferencję „Wokół Marii Konopnickiej” w Zespole Szkół Rolniczych w Dowspudzie, wyjazd szkoleniowy do Białegostoku. Ponadto we współpracy z Książnicą Podlaską w Białymstoku gminni bibliotekarze uczestniczyli w szkoleniach z zakresu zarządzania biblioteką. Także w konkursach organizowanych przez bibliotekę - plastycznych, recytatorskich - uczestniczyła młodzież szkolna z terenu powiatu suwalskiego. Ogółem koszty realizacji zadań ponadlokalnych biblioteki wyniosły do 45.000 zł. Środki przeznaczane przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach wystarczały na zaspokojenie zaledwie w 14 proc. ogółu niezbędnych działań, podstawowych działań, które należało zrealizować. Biblioteka współpracowała ponadto z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Suwałkach w zakresie gromadzenia materiałów popularnonaukowych, udostępniania studentom szkoły księgozbioru oraz posiadanych informatycznych baz danych o zasobach, wymiany zbiorów bibliotecznych i innych form (dotyczy to spotkań autorskich, przeprowadzania konkursów literackich, szkoleń dla bibliotekarzy, zakupów książek i prasy regionalnej).

 

III. Muzeum Okręgowe

 

1. Zatrudnienie na koniec 2010 r. wynosiło łącznie 36 osób. W 2009 r. -          37 osób.

 
2.  Bazę lokalową Muzeum stanowiły obiekty:

- budynek główny przy ul. Kościuszki 81 (nieczynny ze względu  na prowadzone prace w ramach remontu kapitalnego),

- budynek oddziału - Muzeum im. Marii Konopnickiej wraz  z oficyną przy Kościuszki 31,  

- budynek oddziału – Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiłły przy Kościuszki 45,

- oficyna przy ul. Kościuszki 76 (siedziba pracowników działów Archeologicznego i Etnograficznego).

 

            3. W 2010 r. zbiory muzeum powiększyły się o 29 eksponatów oraz w Dziale

Archeologicznym o eksponaty z badań wykopaliskowych w obrębie obwodnic Augustowa (stanowiska Szczebelka 1 i Szczepki) i Sztabina (stanowiska Horodnianka 13 i Sztabin 12), które przekazane zostały przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białegostoku. Pozyskano, dzięki pomocy Dagmar Falk, obraz z 1936 r. „Jarmark w Wigrach”. Dział Etnografii powiększył zbiory o cenny materiał fotograficzny dotyczący kultury staroobrzędowców na Suwalszczyźnie. Zbiory biblioteki muzeum powiększyły się o 639 książek.

 

4. W ramach prac dokumentacyjnych i bibliograficznych oraz badań:

1) zrealizowano 5 tematów badawczych. Były to: „Życie i twórczość Marii Konopnickiej”, „Związki Marii Konopnickiej z jej rodzinnym miastem”, „Życie i twórczość Aleksandra Kamińskiego”, „Zbigniew Herbert i Suwalszczyzna”, „Kultura literacka Suwalszczyzny”, „Andrzej Miłosz i Czesław Miłosz i Suwalszczyzna”, „Kultura literacka Suwalszczyzny”, „Środowisko literackie na Suwalszczyźnie i Mazurach Wschodnich w latach 1999-2008 – bibliografia”;

2) realizowano badania naukowe: wykopaliskowych stanowisk w obrębie obwodnic Augustowa i  Sztabina (Dział Archeologii); w ramach tematu „Wielokulturowość Suwalszczyzny – Staroobrzędowcy” (Dział Etnografii); w ramach tematu „Środowisko artystyczne XIX-wiecznego Monachium”, „Życie i twórczość Czesława Wierusza-Kowalskiego i Joanny Wierusz-Kowalskiej”, „Życie i twórczość Antoniego Piotrowskiego” (Dział Sztuki); „Oddziały wojskowe Garnizonu Suwałki”, „Działalność Suwalskiego Okręgu POW” (Dział Historii);

3) prowadzono badania terenowe w zakresie etnografii na obszarze Suwalszczyzny – m.in. w ramach współpracy z prof. M. Pokropkiem, Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego;

4) udzielono 56 konsultacji naukowych zakresu działalności muzeum dla piszących prace doktorskie, magisterskie, dyplomowe i semestralne dla nauczycieli i uczniów z Suwałk i regionu;

5) wykonano łącznie 37 kwerend naukowych;

 
5. Wystawiennictwo

1) Wystawy stałe:

       a) w Muzeum im. Marii Konopnickiej

- „Galeria malarstwa monachijskiego” (22 obrazy malarzy polskich z przełomu XIX i XX w.),

- „Alfred Wierusz - Kowalski” (obrazy, akwarele, rysunki, elementy wyposażenia pracowni, dokumenty, fotografie),

- „Maria Konopnicka. Za zamkniętymi drzwiami czasu”,

b) w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły

- wystawa autorska twórczości i eksponatów ze zbiorów Andrzeja Strumiłły;

             2) Wystawy czasowe:

            a) w Muzeum im. Marii Konopnickiej

- „Drugi potop szwedzki” (prezentacja zbiorów w oparciu o przekazane archiwum Knuta Olofa Falka i Szwedzkiej Ekspedycji Jaćwieskiej),

- „ Dary, przekazy, zakupy i depozyty – 2009” (prezentacja nabytków muzealnych do Działu Sztuki),

- „Maria Konopnicka w walorach filatelistycznych” (ze zbiorów Andrzeja Matusiewicza),

-„Starowierski świat” (wystawa etnograficzna poświęcona wspólnocie staroobrzędowców na Suwalszczyźnie),

- wystawa monograficzna Antoniego Piotrowskiego ze szkoły monachijskiej (prace malarskie, rysunki, grafiki, reprodukcje drzeworytnicze, pocztówki z epoki).

b) w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły

- rzeźba autorstwa Vladasa Vildziunasa i Kunotasa Vildziunasa” z Litwy (eksponowana do 29 stycznia 2010 r.),

- grafiki Rafała Strumiłły,

- „Ptaki” - malarstwo Walentyny Szoby (Białoruś),

- malarstwo i rysunek Chrisa Hernandeza (Teksas),

- grafiki Olega Denysenki i Romana Romanyszyna (Ukraina),

- „Sam nie wiem” - rysunek, rzeźba i fotografia – wystawa prac Rafa Listowskiego (Francja),

- współczesne malarstwo chińskie – wystawa prac Hu Jigao (Chiny);

c) wystawy ze zbiorów Muzeum Okręgowego w innych placówkach

- „Życie Pogranicza” (na bazie ekspozycji „Świat Pogranicza według Prof. Mariana Pokropka) – w Muzeum Regionalnym w Łoździejach (Litwa),

- „Z przeszłości geologicznej Suwalszczyzny” – w Muzeum WPN w Wigrach,

- „Suwalskie lata Marii Konopnickiej” - eksponowana w Zespole Szkół w Olecku, Szkole Podstawowej w Sokółkach oraz w Przedszkolu nr 3 i świetlicy przy konkatedrze św. Aleksandra w Suwałkach,

- „Związki Marii Konopnickiej z jej rodzinnym miastem, Suwałkami” (nowo przygotowana) – w Szkole Podstawowej nr 4 w Augustowie, szkołach podstawowych w Gąskach i Puńsku,

w ramach ekspozycji stałych

- eksponaty z działów: archeologicznego, etnograficznego i historycznego - w Muzeum im. K.I. Gałczyńskiego w Praniu, Muzeum M. Kajki w Ogródku, Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Muzeum Ziemi Augustowskiej w Augustowie, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Wigierskim Parku Narodowym, GOK w Raczkach.

na wystawach czasowych (eksponaty):

w Muzeum Wojska w Białymstoku, Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, Muzeum Narodowym w Poznaniu, Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych, Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Rydze oraz w Muzeum WPN w Starym Folwarku, Muzeum w Olecku, Muzeum Ziemi Sejneńskiej w Sejnach, Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie oraz w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach.

W ciągu 2010 r. placówki muzealne zwiedziły 9.422 osoby, w tym Muzeum  im. Marii Konopnickiej – 6.971 osób, a Centrum Sztuki Współczesnej – Galerię Andrzeja Strumiłły – 2.451 osób.

 

 6. Imprezy:

- promocja książki A. Ochała „Batalion KOP Suwałki 1927-1939”,

- XII Jaćwieski Festyn Archeologiczny „Szwajcaria 2010” połączony z prezentacjami plenerowymi,

- X Piknik Kawaleryjski – Dni Kawaleryjskie – na terenie przy zalewie „Arkadia” i na placu przy ul. Świerkowej,

- „Noc Muzeów” - w programie m.in.: koncerty (we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. w Suwałkach), otwarcie 3 wystaw czasowych, uroczystość przekazania daru przez Macieja Kotowicza - pamiątek rodziny Rydzewskich z dworu w Małej Hucie oraz daru Krystyny Buczyńskiej – archiwum męża Stefana Buczyńskiego, inscenizacja przyjazdu Marii Konopnickiej do Suwałk (Muzeum im. M. Konopnickiej) oraz 3 edycje wykładu Prof. Andrzeja Strumiłły, pokaz slajdów „Nepal”, degustacja potraw kuchni wschodniej (Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiłły),

- inscenizacja plenerowa „Mobilizacja 1939 r. (1.09.2010 r.) na ul. Chłodnej w oparciu o utworzoną w 2010 r. przy muzeum Grupę Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Suwałki”),

- gra miejska „W drodze do niepodległości” (11.11.2010 r.) na ul. Kościuszki    i w innych punktach miasta (bezpośrednio uczestniczyło 20 kilkuosobowych drużyn);

W oddziale – Muzeum im. Marii Konopnickiej zrealizowano m.in:

- Światowy Dzień Poezji (cykl zajęć dla 9 grup pn. „Spotkania z Poezją”),

- Światowy Dzień Książki (we współpracy z Oddziałem Kuratorium Oświaty w Suwałkach) – rozstrzygnięcie okolicznościowych konkursów i wystawa prac pokonkursowych,

- obchody Dnia Matki (zajęcia plastyczne i literackie dla przedszkolaków),

- VI Mikołajkowe Spotkanie w Zimowym Pałacyku,

- Podróż Świętego Mikołaja (spotkanie mikołajkowe dla dzieci, prezentacje teatralne)

Ponadto zrealizowano:

- Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „Teatr” (1-30.07.2010 r.) z udziałem 9 artystów, w tym 3 z Polski, 3 z Litwy i  3 z Białorusi, którego efektem było wykonanie 10 rzeźb w granicie (dodatkową pracę wykonał Prof. Andrzej Strumiłło – kurator pleneru). Zostały one umieszczone na terenie kompleksu nowo oddanego do użytku Aqua Parku,

- działania w ramach obchodów Roku Marii Konopnickiej.

Łącznie w imprezach uczestniczyło ponad 8.630 osób.

 

       7. Działalność oświatowa i naukowa

1) w muzeum przeprowadzono 139 lekcji muzealnych, w których uczestniczyło łącznie 3.447 osób;

2) zrealizowano 10 wykładów o charakterze naukowym i popularnonaukowym  z poszczególnych dziedzin działalności muzeum – dla 1.140 osób;

3) w mediach lokalnych i ogólnopolskich (prasie, radiu i telewizji) ukazało się (odbyło się) łącznie ok. 150 prezentacji;

4) w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły odbyły się:

- 2 wykłady o tematyce buddyjskiej - udział wzięło ok. 100 osób,

- 17 spotkań autorskich z Prof. A. Strumiłłą.

5) zrealizowano (wspólnie z Oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego w Białymstoku, Archiwum Państwowym w Suwałkach i Instytutem Historii Litwy w Wilnie) międzynarodową konferencję naukową pt. „Umowa suwalska – fakty i interpretacje” oraz współrealizowano (we współpracy z Wydziałem Kultury, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego) XI Diecezjalne Spotkanie Środowisk Twórczych, w programie m.in.: wykłady, prezentacje poezji, zwiedzanie wystaw), 4 seminaria z cyklu „wielokulturowość Suwalszczyzny” (we współpracy z suwalskim Archiwum Państwowym).

 

         8. Działalność wydawnicza

Zrealizowano m.in. następujące przedsięwzięcia: wydano bądź wznowiono publikacje w ramach obchodów Roku Marii Konopnickiej (kalendarz obchodów, informator o imprezach, zbiory wierszy i nowel), 7 katalogów wystaw, okolicznościowe jednodniówki GRH „Garnizon Suwałki”, 2 kalendarze pt. „Rok Miłosza” (na zlecenie Urzędu Miejskiego), opublikowano 11 artykułów naukowych i popularnonaukowych w różnych pismach w kraju.

 

        9. Prace remontowo-adaptacyjne

Obok bieżących prac remontowych w obiektach obu oddziałów muzeum, najważniejszym zadaniem było nadzorowanie realizacji (harmonogramu) prac w ramach remontu kapitalnego siedziby Muzeum Okręgowego przy ul. Kościuszki 81, który został rozpoczęty 1.09.2009 r. Zgodnie z projektem realizowano m.in. prace: w I kw. 2010 r. – kontynuowano roboty budowlane dotyczące m.in. podbijania fundamentów, wylewania stropów, inne roboty rozbiórkowe na miejsce przyszłego szybu windy oraz rozpoczęto roboty w zakresie instalacji elektrycznej i sanitarnej; w II kw. – kontynuowanie ww. prac oraz wymiana więźby dachowej i pokrycia dachowego, prace elewacyjne (w tym ocieplanie i tynkowanie ścian); w III kw. – kontynuowanie prac izolacyjnych obiektu, dekarskich, wykonywanie tynków wewnętrznych, solarki okiennej, przyłączy wodno-kanalizacyjnych; w IV kw. – wykonanie kompletnego węzła cieplnego, renowacji elewacji frontowej, roboty elektryczne w pomieszczeniach obiektu. Na dzień 31.12.2010 r. łączna wartość robót budowlanych i branżowych wyniosła 3.588.610, 56 zł brutto, suma wydatków poniesionych od rozpoczęcia prac do końca 2010 r. - 4.235.478,93 zł brutto;

 

Należy nadmienić, że działania w zakresie realizacji zadań i przedsięwzięć kulturalnych prowadziły również inne jednostki na terenie miasta:

-  Młodzieżowy Dom Kultury (miejska jednostka oświatowa),

-  Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia (państwowa placówka kształcenia artystycznego),

-  fundacje i stowarzyszenia kulturalne realizujące zadania na terenie miasta.

 

IV.  Stowarzyszenia kulturalne i organizacje pozarządowe działające na rzecz upowszechniania kultury na terenie miasta

 

W 2010 r. zostało dofinansowanych z budżetu miejskiego w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 17 projektów złożonych przez 13 podmiotów, które obejmowały realizację imprez, koncertów, wystaw, wydawnictw, warsztatów i innych form w zakresie upowszechniania kultury.

Projekty zostały dofinansowane w oparciu o ogłoszone publicznie następujące zadania priorytetowe:

1.      Wspieranie projektów o szczególnym znaczeniu dla miasta i jego mieszkańców.

2.      Wspieranie projektów kulturalnych i artystycznych związanych z ważnymi dla miasta rocznicami, w tym szczególnie z obchodami 100-lecia śmierci Marii Konopnickiej.

3.      Wspieranie działań związanych z upowszechnianiem szerokiego uczestnictwa w kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

4.      Wspieranie środowisk kombatanckich w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych.

5.      Wspieranie inicjatyw związanych z ochroną i popularyzowaniem tradycji i dziedzictwa kulturowego Suwałk i Suwalszczyzny.

Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2010 r. przeznaczono z budżetu miejskiego kwotę 128.000 zł.

Wśród podmiotów realizujących zadania w 2010 r. w dziedzinie kultury znalazły się następujące jednostki:

1)      Augustowsko – Suwalskie Towarzystwo Naukowe w Suwałkach – zadania: „Wydanie X tomu Rocznika Augustowsko - Suwalskiego, „Studium Regionoznawcze;

2)      Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach – zadanie: „Warsztaty teatralne „Kabaretro”;

3)      Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” w Żyrwinach, gm. Szypliszki - zadanie: „5. Suwalskie Teatr-Akcje 2010 – Na Wschód”;

4)      Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach – zadanie: „VII Animacje Teatralne;

5)      Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społecznego, Oddział w Suwałkach – zadanie: X Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier 2010”;

6)      Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej w Suwałkach – zadanie: „Koncert Muzyki Sakralnej”;

7)      Kościół Zielonoświątkowy, Zbór „Chrześcijańska Społeczność” w Suwałkach – zadanie: „Wystawienie spektaklu Król Narnii”;

8)      Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny w Suwałkach – zadanie: „Suwalskie lata Marii Konopnickiej ” (publikacja);

9)      Fundacja Miasto w Suwałkach – zadania: „Polska – Norwegia. Terytoria sztuki”, „Miasto – obiektyw filmowy”, „Wspieranie inicjatyw związanych z ochroną i popularyzowaniem tradycji i dziedzictwa kulturowego Suwałk i Suwalszczyzny – internetowe archiwum zbiorów Naczelnej Rady Staroobrzędowców w Polsce”, „Wydanie 2 numerów ogólnopolskiego kwartalnika pn. Kultura Miasta”;

10) Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” – zadanie: „8.Objazdowy Festiwal Filmowy „Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie, Suwałki 2010”;

11) Fundacja Źródło w Suwałkach – zadanie: „Zobacz, co potrafię zatańczyć! – Taniec jako alternatywna forma edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży”;

12) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział w Suwałkach – zadanie: „Polskie Towarzystwo Krajoznawcze i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Suwałkach 1907- 2007” (publikacja prezentująca historię turystyki oraz walory krajoznawcze Suwalszczyzny).

 

Zrealizowane zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2010 r.

 

     Zadanie
     priorytetowe
Organizacje

Całkowity koszt zadania w zł

Kwota dotacji
z budżetu Miasta Suwałk w zł
Wspieranie projektów
o szczególnym znaczeniu    dla miasta i jego mieszkańców
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------

Wspieranie projektów kulturalnych i artystycznych związanych z ważnymi dla miasta rocznicami, w tym szczególnie z obchodami

100-lecia śmierci Marii Konopnickiej

 

Augustowsko- Suwalskie Towarzystwo Naukowe             w Suwałkach (2 zadania)

 

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach

 

Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej        „Nie Po Drodze” w Żyrwinach

 
Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy społecznej „Kalina” w Suwałkach
 

Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego Oddział w Suwałkach

 

Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej w Suwałkach

 

Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” w Suwałkach

 
Fundacja Miasto w Suwałkach
 
----------------------------------------

Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny w Suwałkach

1)    5.500
2) 22.500
 
 
  11.220
 
 
 172.000
 
 
 
   6.824
 
 
 
287.400
 
 
 
 
   25.700
 
 
    3.000
 
 
161.792
    
---------------------
   12.500
1) 2.500
2) 7.500
 
 
  4.000

     

 24.000
 
 
 
  2.000
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
   2.700
 
 
 10.830
  
------------------
 10.000
 
 
 
10.830

Wspieranie działań związanych z upowszechnianiem szerokiego uczestnictwa w kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji kulturalnej dzieci

i młodzieży
 

Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom” w Suwałkach

 
Kościół Zielonoświątkowy,

Zbór „Chrześcijańska Społeczność”

w Suwałkach
 
Fundacja Miasto w Suwałkach
 
Fundacja Źródło w Suwałkach
 
   26.400
     
 
     4.000
 
 
 
  
   38.820
 
     4.000
   3.000
 
 
  2.000 
 
 
 
  

    1.090  

 
   2.880

Wspieranie inicjatyw związanych z ochroną

i popularyzowaniem tradycji

i dziedzictwa kulturowego Suwałk i Suwalszczyzny

Fundacja Miasto w Suwałkach
   14.850
 
 
 
 
  
 
 
 
   5.000
 
 

Upowszechnianie czytelnictwa i znaczących niekomercyjnych publikacji o tematyce kulturalnej bądź związanych tematem lub osobą twórcy z Suwałkami

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,

Oddział w Suwałkach
 
Fundacja Miasto w Suwałkach
 
   16.390
 
 
 
   13.000
   7.500
 
 
 
   3.000
                                                                 RAZEM:
 825.896      
128.000
 

 

V. Realizacja planu obchodów świąt i rocznic

 

Przyjęto „Plan obchodów świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych w Suwałkach w 2010 roku”. Zawarte w planie przedsięwzięcia dotyczyły obchodów świąt państwowych oraz rocznic historycznych – narodowych i lokalnych - i były realizowane przez Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy współpracy z: organizacjami i związkami kombatanckimi działającymi na terenie miasta Suwałk, 14. Suwalskim Pułkiem Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, suwalskimi parafiami: Najświętszego Serca Pana Jezusa, Chrystusa Króla, św. Aleksandra, św. Wojciecha, Św. Apostołów Piotra i Pawła, a także z Regionalnym Ośrodkiem Kultury i Sztuki, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Strażą Miejską, Komendą Hufca ZHP, Miejską Komendą Policji, Miejską Komendą Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami miejskimi i podmiotami współrealizującymi program poszczególnych uroczystości i innych towarzyszących im przedsięwzięć.

Działania obejmowały:

- przygotowanie oraz dekorację miejsc pamięci i ulic na terenie miasta flagami państwowymi, oraz zapalanie zniczy w poszczególnych obiektach,

- koordynację działań i współpracę z ww. podmiotami w sprawie realizacji programu poszczególnych uroczystości w miejscach pamięci oraz towarzyszących imprez kulturalnych, w tym w ramach powoływanych komitetów organizacyjnych przez Prezydenta Miasta Suwałk (z okazji obchodów Święta Narodowego - Konstytucji       3 Maja i Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada).

W 2010 roku zrealizowano następujące obchody i uroczystości:  

- 14 lutego - 70. rocznica pierwszej masowej wywózki Polaków na Syberię w lutym 1940 r., msza św. w konkatedrze św. Aleksandra, organizator: Koło Miejskie Związku Sybiraków w Suwałkach;

- 31 marca (w przeddzień rocznicy, od 1.04 początek ferii szkolnych i okresu świątecznego wielanocnego) - 66. rocznicy stracenia 16 członków ruchu oporu) – uroczystość pod pomnikiem Straceń oraz przy zbiorowej mogile w Lesie Szwajcarskim;

- 8 kwietnia – obchody 5. rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II (2.04.2005 r.) - koncert okolicznościowy pt. „Pamięci Jana Pawła II” w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Wojska Polskiego w wykonaniu Suwalskiej Orkiestry Kameralnej „Camerata dell’Arte” oraz Chóru Żeńskiego „Cantilena” z II Liceum Ogólnokształcącego; udekorowanie pomnika flagami państwowymi     i papieskimi, złożenie kwiatów;

- 13 kwietnia – obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz 70. rocznicy drugiej masowej wywózki Polaków w kwietniu 1940 r. W programie: msza św. w kościele pw. Matki Bożej Miłosierdzia (podczas nabożeństwa - wspomnienie katastrofy smoleńskiej), następnie program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 7, uroczyste zasadzenie dwóch „dębów katyńskich” na skwerze przy ul. Romualda Minkiewicza – jeden został poświęcony gen. broni Henrykowi Minkiewiczowi (bratu patrona ulicy), drugi – suwalskim ofiarom Katynia. Obchodom rocznicowym towarzyszyła okolicznościowa wystawa w SP  nr 7 pt. „Obława augustowska”;

- 26 kwietnia – 70. rocznica rocznicy stracenia grupy konspiracyjnej
kpt. S. Bielickiego. Msza św., a następnie uroczystość przy pomniku i zbiorowej mogile w Lesie Szwajcarskim; organizator: Starostwo Powiatowe w Suwałkach;

- 1 i 2 maja  – 6. rocznica wejścia Polski do UE i Dzień Flagi - dekoracja ulic Suwałk, pomnika Straceń oraz obelisku Unii Europejskiej flagami państwowymi, happening z okazji Święta Flagi;

- 3 maja –Święto Narodowe - w 219. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja - msza św. przed konkatedrą pw. św. Aleksandra, następnie uroczystość pod Dębem Wolności – wystąpienie okolicznościowe, złożenie kwiatów, koncert Miejskiej Orkiestry Dętej w muszli koncertowej i występ mażoretek w parku Konstytucji 3 Maja;

- 8 maja – 65. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie, w programie: msza św. w kościele Świętych Apostołów  Piotra i Pawła oraz uroczystość pod pomnikiem Żołnierzy Września 1939 r. przy ul. Wojska Polskiego – wystąpienie okolicznościowe i złożenie kwiatów;

- 27 maja -  20-lecie samorządu terytorialnego w Polsce; program obchodów w Suwałkach obejmował: mszę św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, a następnie uroczystą sesję Rady Miejskiej w Suwałkach;

- 9 czerwca– inauguracja obchodów 300-lecia miasta Suwałki i 300-lecia kościoła w Suwałkach. Zarządzeniem nr 773/10 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 25.02.2010 r. powołany został Komitet Honorowy Obchodów 300-lecia Miasta Suwałk. Program w tym dniu obejmował m.in.: referat ks. dr. hab. K. Łataka, oraz mszę św. (oprawa artystyczna: Warszawska Opera Kameralna i Suwalski Chór Kameralny „Viva Musica”, podpisanie aktu pamiątkowego i odsłonięcie (poświęcenie) tablicy pamiątkowej – jako kamienia węgielnego – na ścianie kościoła pw. NSPJ, otwarcie wystawy pt. „Ora et labora” w holu Urzędu Miejskiego poświęconej zakonowi kamedułów, koncert chóru gospel z MDK w muszli koncertowej;

- 20-21 czerwca – obchody 65. rocznicy Obławy Lipcowej (obchody  -w związku z podjętą inicjatywą przez K. Prałata Stanisława Wysockiego, działającego w imieniu Związku Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 r. - zostały w Suwałkach przyśpieszone w czasie; planowany termin wg w planu - 11.07.2010 r.). Program suwalskich obchodów obejmował: mszę św. w intencji ofiar i ich rodzin w konkatedrze pw. św. Aleksandra (20.06) oraz sympozjum pt. „W hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej 1945 r. w I LO im. M. Konopnickiej w Suwałkach (21.06). Miasto Suwałki - dla uczenia tej rocznicy - zakupiło wykonane przez Mennicę Polską okolicznościowe znaczki pamiątkowe, które zostały przekazane uczestnikom sympozjum;

- 1 sierpnia – obchody Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego, sygnał syren o godz. 17.00 na terenie miasta dla uczczenia „Godziny „W” - rozpoczęcia powstania;

- 24 sierpnia - 91. rocznica odzyskania wolności przez Suwałki. W programie: złożenie kwiatów pod pomnikiem POW na cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej, msza św. w konkatedrze pw. św. Aleksandra;

- 31 sierpnia – obchody Dnia Solidarności i Wolności. W programie: msza św. w konkatedrze pw. św. Aleksandra, towarzyszenie mszy św. przez Miejską Orkiestrę Dętą oraz Chór Żeński „Cantilena”, następnie uroczystość pod pomnikiem Papieża Jana Pawła II (przemówienia okolicznościowe, wykonanie przez chór utworu „Barka”, złożenie kwiatów) oraz pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki (wykonanie przez chór utworu „Ojczyzno ma”, złożenie kwiatów). Na zakończenie obchodów – koncert w auli PWSZ w wykonaniu Tria Łódzko-Chojnowskiego (w programie: utwory Jacka Kaczmarskiego;

- 1 września -  71. rocznica wybuchu II wojny światowej i agresji niemieckiej na Polskę -  uroczystość pod pomnikiem Żołnierzy Września 1939 r., w programie: wystąpienie okolicznościowe, apel poległych, złożenie kwiatów, po południu inscenizacja historyczna na ul. Chłodnej „Mobilizacja 1939” (realizacja Muzeum Okręgowe);

- 17 września - 71. rocznica agresji ZSRR na Polskę – program obchodów: Msza św. w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, uroczystość pod pomnikiem Żołnierzy Września 1939 r. (wystąpienie okolicznościowe, apel poległych, złożenie kwiatów oraz uroczystość pod pomnikiem Sybiraków na cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej – złożenie kwiatów;

- 27 września – obchody Dnia Podziemnego Państwa Polskiego. Program: Msza św. w kościele pw. św. Wojciecha oraz uroczystość pod pomnikiem 41 Pułku Piechoty Armii Krajowej przy ul. Sejneńskiej (wystąpienia okolicznościowe, złożenie kwiatów);

- 16 października – obchody Dnia Papieskiego, w programie: koncert okolicznościowy w konkatedrze pw. św. Aleksandra, złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II;

- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości – msza św. w konkatedrze pw. św. Aleksandra, następnie uroczystości: pod pomnikiem POW na cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej (wystąpienia okolicznościowe, złożenie kwiatów) oraz pod pomnikiem Marszałka J. Piłsudskiego na terenie Pułku. Impreza towarzysząca: widowisko taneczno-teatralne „Kochajmy się” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” w auli PWSZ w Suwałkach;

- 13 grudnia – obchody Dnia Pamięci Ofiar Stanu Wojennego (w 29. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego). W programie: msza św. w konkatedrze pw. św. Aleksandra, a następnie koncert okolicznościowy w wykonaniu Chóru Żeńskiego „Cantilena”.

W 2010 roku współpracowano z następującymi związkami kombatanckimi w mieście: Suwalską Radą Kombatantów i Osób Represjonowanych Suwałkach zrzeszającą następujące związki i organizacje: Suwalski Obwód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” – Inspektorat Suwałki, Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy – Górników, Związek Inwalidów Wojennych oraz Związek Sybiraków.

Współpracowano także z innymi jednostkami kombatanckimi w Suwałkach (zaproszenia członków związków do udziału w uroczystościach), tj. ze Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz ze Związkiem Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy.

Informacja z realizacji Roku Marii Konopnickiej w 2010 r. została przedłożona na posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki oraz na sesję Rady Miejskiej w Suwałkach w lutym 2011 r.

    

Suwałki,      .03.2011 r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Alicja Andrulewicz - Naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-10-19

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2011-10-19

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-10-19