Skarbnik Miasta Suwałk

 

Wiesław Stelmach

ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki
I piętro budynku, pok. 108

tel. (87) 562-81-47
e-mail: skarbnik@um.suwalki.pl

Do zadań Skarbnika należy zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej Miasta i jako głównego księgowego budżetu realizacja wynikających z tego tytułu zadań określonych w odrębnych przepisach.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1)    kontrasygnata oświadczeń woli składanych w imieniu Miasta jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,

2)    nadzorowanie i koordynacja prac dotyczących opracowania projektu budżetu Miasta,

3)    czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu i opracowywanie   określonych analiz i sprawozdań w tym zakresie,

4)    wydawanie decyzji w zakresie poboru podatków oraz opłat  określonych w odrębnych przepisach,

5)    zapewnienie prawidłowego dysponowania środkami budżetowymi,

6)    udzielanie wydziałom jednostkom powiązanym z budżetem sołectwom i organizacjom pozarządowym korzystającym z dotacji celowych z budżetu Miasta instruktażu w zakresie przepisów finansowych,

7)    przygotowywanie projektów zmian w budżecie,

8)    zawiadamianie Rady oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu poleceń w przypadku odmowy kontrasygnaty,

9)    nadzorowanie pracy Naczelnika Wydziału Finansowego,

10)  wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (ze zmianami) o finansach publicznych,

11)  nadzór nad orzecznictwem w sprawach podatkowych,

12)  obsługa księgowa funduszu płac i nagród.

Metryka strony

Udostępniający: Adam Karczewski - Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2008-12-20

Modyfikujący: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2014-03-19

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2008-12-20