Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Suwałkach

Kontakt:

ul. Filipowska 20A, 16-400 Suwałki

tel/fax (0-87) 566-31-25

e-mail: placowkasuwalki@wp.pl

www: http://pow.suwalki.pl

Osoba reprezenturąca jednostkę:

 

mgr Jerzy Dąbrowski - Dyrektor


Godziny pracy Ośrodka:

 • administracja – 7:30 do 15:30
 • wychowawcy – zgodnie z planem pracy

Charakterystyka obiektu:

Obiekt jest elementem wchodzącym w skład zespołu podlegającego nadzorowi Państwowej Służby Konserwacji Zabytków. Przeznaczony jest do całorocznego użytkowania. Jest niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym. Budynek został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić możliwość dostępu również dla osób niepełnosprawnych. W tym celu przewidziano przy wejściu do budynku od strony dziedzińca – pochylnię.

Zakres działania:

Placówka jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą, typu interwencyjno-socjalizacyjnego, która zapewnia dzieciom i młodzieży, pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie, jak również wspiera działania rodziców w sprawowaniu opieki.

Placówka przeznaczona jest na 30 miejsc:

 • 20 miejsc socjalizacyjnych
 • 10 miejsc interwencyjnych

 

Podstawowe zadania działalności:

Celem działalności Placówki jest zapewnienie całodobowej opieki, wychowania i kształcenia oraz zabezpieczenie wszelkich niezbędnych potrzeb dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. Placówka ma za zadanie przygotować ich również do samodzielnego życia.

Placówka w szczególności zapewnia dziecku:

 • doraźną opiekę na czas trwania sytuacji kryzysowej;
 • dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
 • opiekę i wychowanie do czasu powrotu do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie adopcyjnej albo zastępczej, placówce opiekuńczo – wychowawczej tytu rodzinnego;
 • dostęp do pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiedniej do zaburzeń i odchyleń rozwojowych lub specyficznych trudności w uczeniu się;
 • zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym – odpowiednia rehabilitację;
 • opiekę całodobową i wychowanie oraz zaspakaja jego niezbędne potrzeby;
 • kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych;
 • podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej;
 • współpracuje z rodziną dziecka;
 • organizację dla swoich wychowanków odpowiednich form opieki w środowisku, grupy usamodzielniające oraz kontakt z rodzinami zaprzyjaźnionymi.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Dąbrowski - Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach

Data wytworzenia: 2019-05-09

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data wprowadzenia: 2009-01-30

Modyfikujący: Radosław Jabłoński

Data modyfikacji: 2020-06-02

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2009-01-30