Start / Jednostki organizacyjne / Zdrowie i pomoc społeczna / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach

Kontakt:

ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki 

tel.(087) 562-89-70

fax.(0-87) 562-89-71

www:http://mops.suwalki.pl

e-mail: biuro@mops.suwalki.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek w godzinach 7:30 – 15:30

(Dział Świadczeń Rodzinnych w każdy piątek w godzinach 7:30 - 17:00)

Osoba reprezentująca jednostkę:

Leszek Lewoc - Dyrektor

Skargi i wnioski:

Dyrektor Ośrodka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 10:00 do 13:00 i od 15:00 do 17:00. W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, Dyrektor przyjmuje interesantów w następnym dniu roboczym w w/w godzinach.

Charakterystyka obiektu /lokalizacja i kontakt do poszczególnych działów/:

 

   Lokalizacja : Suwałki ul. 23 Października 20

 1. Dział Pomocy Środowiskowej: Kierownik – Wiesława Szyszko, pokój nr 34, tel. 562-89-92, w tym:

 • Zespół Pracy Środowiskowej i Asysty Rodzinnej: Koordynator – Alicja Romanowska, pokój nr 15, tel.562-89-85
 • Zespół Świadczeń Środowiskowych – pokój nr 34, tel. 562-89-92
 • Zespół Usług Opiekuńczych: Koordynator – Renata Racis, pokój nr 39, tel. 562-89-88
 1. Dział Pomocy Instytucjonalnej i Pieczy Zastępczej, w tym:
 • Zespół Pomocy Instytucjonalnej - pokój nr 13, tel. 562-89-97, pokój nr 33, tel. 562-89-70 w. 945
 • Zespół Pieczy Zastępczej - pokój nr 30, tel. 562-89-46
 • Zespół Obsługi Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - pokój nr 12, tel. 562-89-84
 1. Dział Finansowo-Księgowy: Główny Księgowy – Małgorzata Zarzecka, pokój nr 23, tel. 562-89-80
 1. Dział Organizacyjno-Administracyjny: Inspektor ds. Kadr i BHP – Marta Majewska, pokój nr 28, tel. 565-28-81
 1. Dział Świadczeń Rodzinnych: Kierownik - Maria Kowalewska, pokój nr 16, tel. 562-89-72
 1. Środowiskowy Dom Samopomocy: Kierownik - Wiesława Kwaterska, tel. 565-28-80, fax. 565-28-85
 1. Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej: Kierownik – Halina Puchlik, tel. 565-28-91

 

   Lokalizacja : Suwałki ul. Mickiewicza 3:

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: Przewodniczący – Bożena Wojdyła, tel. 563-21-80

 

Zakres działania :

Zakres działania Ośrodka wynika z przepisów:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej (Dz. U. Nr 148, poz. 887 z późn.zm.);

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (j.t. z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);

 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (j.t. z 1994 r., Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.);

 • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. z 2009 r. Dz. U. Nr 205, poz. 1585 z póżn. zm.);

 • ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.);

 • ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.)

 • ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. Nr 34, poz.173);

 • ustawy z dnia 5 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2258 i 2259 z późn. zm.);

 • ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r., Nr 64, poz. 565 z późn. zm.);

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.);

 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. z 2006 r. Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);

 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1228);

 • ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r., Nr 42, poz. 3712 z późn. zm);

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. z 2008 r., Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);

 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493);

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. z 2008 r. Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

 

Podstawowe zadania działalności:

1. Zadania z zakresu pomocy społecznej należące do właściwości gminy i powiatu.

Zadania zlecone gminie:

 • specjalistyczne usługi opiekuńcze;

 • świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne;

 • fundusz alimentacyjny;

 • ustalenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych;

Zadania własne gminy:

 • zasiłki i pomoc w naturze;

 • gorące posiłki, w tym dożywianie dzieci i młodzieży - realizacja programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

 • usługi opiekuńcze;

 • prowadzenie noclegowni;

 • sprawienie pogrzebu;

 • ubezpieczenia emerytalno-rentowe;

 • kierowanie i odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej;

 • przewóz osób niepełnosprawnych;

 • organizacja prac społecznie użytecznych.

Zadania własne powiatu:

 • kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych;

 • pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - obsługa merytoryczna zadania;

 • pomoc pieniężną rodzinom zastępczym i usamodzielnianym wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze;

 • pomoc pieniężną i w naturze usamodzielnianym wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze;

 • prowadzenie mieszkań chronionych;

 • tworzenie zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych i wielodzietnych o charakterze pogotowia rodzinnego;

 • z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:

 • prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy

 • prowadzenie grupy korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

2. Inne działania Ośrodka:

 • prowadzenie Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej;

 • orzekanie o niepełnosprawności;

 • rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

 • realizacja POKL 2007-2013

 • świadczenia rodzinne

 

Załączniki:
Autor: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach
Data wprowadzenia do BIP: 2009-01-30
Data publikacji: 2009-01-30
Data modyfikacji: 2014-10-28
Drukuj